De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

35 36 'welwillende tussehenkomst van Z. E. den Minister van Buitenlandsche Zaken verschillende opgaven omtrent de strafbepalingen, die in het buitenland bestaan tegen het wederrechtelijk voeren van het wapen eener adellijke familie. Daar het onderzoek geacht kan worden thans te zijn afgeloopen, heb ik alle ons verstrekte gegevens bijeen­ verzameld en zal ik daaromtrent zoo aanstonds een af­ zonderlijk verslag uitbrengen. Ik eindig hiermede dit verslag, U allen de belangen van ons genootschap ten zeerste aanbevelend, opdat het door uwe gewaardeerde medewerking, in bloei moge toe­ nemen. Hierop las de secretaris een uitvoerige verhandeling voor over de beteekenis, die aan de bovenbedoelde be­ palingen omtrent het wederrechtelijk aannemen van titels, onderschoidingsteekenen en wapens in de verschillende landen moet worden gehecht, en over de vraag of dergelijke bepalingen ook ten onzent zouden kunnen gemaakt worden. Naar aanleiding van de conclusiën van den secretaris waarmede de vergadering zich in principe kon vereenigen werd besloten diens verhandeling afzonderlijk en in haar geheel in het Maandblad op te nemen. Uit het verslag van den penningmeester bleek dat de geldelijke toestand van het genootschap reden tot tevreden­ heid geeft. De rekening en verantwoording door de heeren van Lelyveld en Jhr. Flugi van Aspermont nagezien, werd in orde bevonden en de penningmeester, onder dank­ betuiging voor zijn goed beheer, gedechargeerd. Bij de verkiezing van twee bestuursleden, werd herkozen de heer Wildeman, terwijl in plaats van den heer R. P. van den Bosch, die tot herstel van zijn gezondheid zich in het buitenland gevestigd heeft, gekozen werd Jhr. Plugi van Aspermont. De heer Prederik Caland, die door het bestuur was voorgesteld als Eerelid, werd bij acclamatie daartoe benoemd. Ten slotte werd overgegaan tot de kunstbeschouwing waartoe behalve uit de bibliotheek van het genootschap tevens door den voorzitter en Jhr. Plugi van Aspermont eenige boeken, wapenafbeeldingen, ex Libris enz. waren beschikbaar gesteld. Niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering gesloten. In de dadelijk daarop gehouden bestuursvergadering werd de heer baron Snouckaert van Schauburg, die ten gevolge van zijne drukke werkzaamheden, van het beheer der bibliotheek van het genootschap ontslagen wenscht te worden,- op zijn verzoek hiervan ontheven, onder dank­ betuiging voor zijn beheer en in zijne plaats gekozen Jhr. Mr. C. H. C. Flugi van Aspermont, zoodat het be­ stuur thans is samengesteld als volgt: Jaar van aftreding. J. C. van der Muelen, voorzitter 1898 Mr. H. J. Koenen, secretaris 1898 C. P. Gijsberti Hodenpijl, penningmeester . . 1898 M. G. Wildeman, redacteur van het Maandblad 1899 Jhr. Mr. C. H. 0. Plugi van Aspermont, biblior thecaris 1899 W. baron Snouckaert van Schauburg . . . 1898 t Adels-erkenningen, inlijvingen en verheffingen sedert April 1896 tot en met Maart 1897. Familienaam. Voornaam of Voornamen. Woonplaats. Adelsgunst. Datum van het K. B. Eli as Villeneuve, de Brandeler, van den Schmid, von Elias Brandeler, van den Brandeler, van den Brandeler, van den Brandeler, van den Elias Lawick, van Mr. Hendrik Alexander Volkert Huibert Mr. Pieter Lodewijk Marie Alexander Mr. Carl Adolf Willem Carel Salomon Louis Christiaan Martinus Willem Cornelis Martinus Edouard Jean Pierre Victoria Diane Arnhem Lochem 's-Gravenhage 's- Gravenhage Monster 's-Gravenhage 's-Gravenhage Zwolle. Sassenheim 's-Gravenhage Parijs verheien met Jonkh. of Jonkvr. ingelijfd met Jonkh. of Jonkvr. verheven met Jonkh. of Jonkvr. ingelijfd met Jonkh. of Jonkvr. verheven met Jonkh of Jonkvr. 23 April 1896 n'. 8. 4 Mei 1896 no. 35. 16 Nov. 1896 n<>. 57. 30 Nov. 1896 no. 61. 7 Dec. 1896 no. 80. verheven met y ?? , 1 on?? ?? ?? . Jonkh. of Jonkvr. > 8 Maart 1897 n°- U' verheven met Jonkh. of Jonkvr. erkend met Jonkvr. voor hare persoon alleen 10 Maart 1897 no. 25. 23 Maart 1897 no. 37.