De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

41 42 De grafsteenen der Minderbroederskerk te Roermond, DOOK A. F. VAN BEUEDEN. (Met een plaat). In de Neerstraat te Roermond ligt eene oude Gothieke kerk, waarvan het voorgedeelte als Protestantsch bede­ huis in gebruik is, terwijl het achtergedeelte in zeer desolaten toestand tot hooimagazijn voor den leverancier der garnizoensfourage dient. (1) Het was eens een kloosterkerk der Minderbroeders. Het klooster was gesticht in 1307 door Reinoud I, hertog van Gelder op een zijner hoeven. In 1572 werd de kerk verwoest en geplunderd na de verovering der stad door Prins Willem van Oranje. In 1794 werd het klooster door de Oostenrijkers als kazerne gebruikt, het werd in 1797 gesupprimeerd. De gebouwen en de kerk zijn daarna aangeslagen maar eerst in 1811 verkocht. In 1822 werd door den Raad der stad het koor der kerk en 't aangrenzend terrein aan de Her­ vormde Gemeente afgestaan. In het fouragemagazijn heeft men een uitnemend beeld van de verwoesting, die sloopers door opeenvolgende afbraak aan een fraai gebouw kunnen toebrengen. De zoldering is verdwenen, de muren zijn van al wat maar eenigszins waarde had beroofd, de ramen zijn dicht­ gemetseld en de vloer bestaat niet meer. Natuurlijk heeft men zich meester gemaakt van de uitstekend te gebruiken grafsteenen. Doordat die ruimte hooimagazijn bleef en er steeds voorraad moest blijven, liet men een deel van den vloer onaangeroerd. Een onderzoek naar het graf der tweede echtgenoote van Graaf Herman van den Bergh bij een tijdelijke op­ ruiming van het strooi en hooi door 't afloopen der huur, gaf gelegenheid mij te vergewissen, dat er nog 16 graf­ steenen lagen De afbeelding met de opschriften, die zich zelf verklaren, gaan hierbij benevens een platte grond van de ligging der steenen ten opzichte van elkander. Ik meen wèl te doen deze te publiceeren, daar 't bij de weinige belangstelling te vreezen is, dat ook deze ver­ dwijnen, evenals de met de adellijke kwartieren der Stifts­ dames beschilderde curieuze balken, die nog in een lokaal van de Maria Munsterkazerne te Roermond aanwezig zijn in welk lokaal, wellicht ter betere conserveering, thans de garnizoenssmidse gevestigd is. Sic transit, gloria mundi Vit de registers van Cnyk en Roermond. VAN WEVELINCKHOVEN. 1 Maart 1666. Petrus van Wevelinckhoven, j. m van Gorkum en Maria van der Heyden, j d. van Cuyk, pres. Joanna van Wevelinckhoven, moeder des bruidegoms en Catherina Crebbers, moeder der bruid. 9 Augustus 1695 getrouwd, althans aangeteekend in de Cuyksche registers: Hendrik Hoevel en Antonetta Wevelin ckh oven. 11 Augustus 1695 ondertrouwd, 26 September 1695 getrouwd, althans aangeteekend in de Cuyksche registers: Johan Balthazar van Wevelinckhoven en Maria Catharina Graus. 9 September 1700 getrouwd, althans aangeteekend in de Cuyksche registers: Johan Balthazar van Wevelinck­ hoven, weduwnaar van M. C. Graus en Anna Maria Meijer van Roermond. Johan Balthasar van Wevelinckhoven, was raadsheer in het Hof van Qelre en ??amptman'. Hunne kinderen uit dit He huwelijk te Roermond geboren waren: I. Petrus Fredericus van Wevelinckhoven, gedoopt 11 September 1702, doopgetuigen: Antoinette van Wevelinckhoven en Judocus Meijer, advo­ caat van het Hof van Gelder. II. Fredericus Otto van Wevelinckhoven, gedoopt 8 November 1705. III. Joanna Maria de Wevelinckhoven, gedoopt 28 December 1706, gehuwd 18 Juni 1730 met Colonell Georgius de Hees (paroch. Steinkercken), in de Carmelietenkerk, getuigen: Aloysius van Wevelinckhoven, Maria Catherina Meijer, Leopoldina Petronella Verheijen, Helena Isabella van Wevelinckhoven. IV. Helena Isabella van Wevelinckhoven, gedoopt 4 Februari 1708, doopgetuigen: Maria Elisabeth Meijer en Joh. Gerardus Cox Senior, zij is gehuwd 15 Nov. 1730 te Roermond met Johannes Essers drossard in Elsloo, getuigen: Joes Meier, Bal­ thasar Fred. Huberts, Frederick Aloysius de Wevelinckhoven. V. Jqcobus Fredericus de Wevelinckhoven, gedoopt: 16 Maart 1709, doopgetuigen: de kanunnik van Elswijck, Henricus Constantius do Weve­ linckhoven, raadsheer van den Paltsgraaf, en Postmeester. VI. Maria Jacoba de Wevelinckhoven, gedoopt: 11 April 1710, doopgetuigen: Jacobus Wil­ helmus Graus en Isabella Meijer VII. Fredericus Aloysius Henricus de Wevelinck­ hoven, gedoopt: 27 Juni 1711, doopgetuigen: Franciscus Claessen en Maria Elisabeth Meijer, gehuwd: 29 April 1748 met Maria van Est veldt, van Roermond, getuigen : Petrus Franciscus Claessen en Maria Catherina Elisabeth Meijer. VIII. Jadocus Everardus de Wevelinkhoven, gedoopt: 9 Oct. 1712. IX. Joannes Thomas de Wevelinckhoven, gedoopt : 20 Dec. 1713, overleden 1727, doopgetuigen: Joannes Gerardus (van) Laer en Catherina Theresia Henrica Claessens. X. Theodorus Everardus de Wevelinckhoven, ge­ doopt: 23 febr. 1715, doopgetuigen: Joes Henricus Theodorus Luitgens en Dorothea Barbara (de) Bors. (1) Hoewel het onmogelijk is, alles uit de voortijden te restaureeren of eene dusdanige bestemming te geven, dat het zijn karakter behoudt, schijnt Roermond wel bij uitstek verwaarloosd te moeten worden. Het genootschap ??Limburg', dat hoewel iong in jaren met recht gezag begint te krijgen en door de geschriften van zijn ijverigen secretaris, den heer van Beurden, meer en meer bekend wordt, zal ik naar ik hoop (en voorzeker velen met mij) spoedig in staat zijn, om op histo­ risch- en kunstgebied merkwaardige zaken voor geheele ondergang te behoeden. 'W. 26 October 1699, getrouwd te Cuyk: Johan Hendrik Verheijen, rentmeester te Boxmeer, weduwnaar van Catherina Wissing, met Catherina Cornelia van Weve­ linckhoven, j. d% van Cuyk.