De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

45 46 eerstemaal aan des Heeren Heyligen Avondmaal geweest, waar voor dat den goedertierene Godt na de communie is hertelijk gelooft en gedankt. (Gaat later naar Heusden). 1704. 21 Maart een man jaar aangenomen. 1705. Paschen, bel. Anna Elisabeth van der Horst (dochter van den pred.). Dito Dirxk en Teunisse van Westrhenen (later naar Maurik). 24 Dec. bel. Wilhem (sic.) Teunissen v. Westrenen (als voren). 1706. 3 April, uit Lienden: Johan van Grootveld en zijn vr. Maria van Wijck, ‚??oock zijn wijfs voordoghter' Johanna van Triest. Dito door bel. Jan Jansen van Heteren. 23 Dec. door bel. Geritie van Triest, dochter van Maria van Wijck nu getrowt aen Jan van Grootvelt (de moeder nl.) 24 dito Lijsbeth Gijsbertse, dr. v. Gijsbert Teunisse Graauwel, schutter. 1707 22 April bel. Wynandie van Manen, kamenier van juffrouw van Blijwer(v)en (een heerenhuis te Ingen, nu de boerderij met grachten en oprijlaan). Paschen, Joannes van koetsier van de vrouw van Rijnenburgh (is dit een kasteel?) 1708 Pasehen. Mondei, att. van Ds. Peregrinus: Jan van Wijck Aertszn en Maria van Eek, vr. van Huybert de Hoogh Dito Lambert Breunis en dochter. Pinksteren, met att. van Ds. Chass√© van Maurik: Jantie Teunis, vr. v. Jan Gerardsen vanRandyck (niet Rand wijck!) en deze zelf 18 Dec door bel, 1709, 29 Maart v√≥√≥r Paschen : twee zonen van Pieter Backer, secr. dezer heerlijkheid, Joannes en Aelbertus. 12 Oct. door bel. ‚??mijn schoonsoon Ulricus Bosch uyt de Luyterse Gemeente.' Nu worden de aant. zeer zeldzaam, met onduidelijke hand, en ten slotte door anderen geschreven. 1712. 3 April bel. Catharina Gerrits v. Randijck. 4 dito Johannes van Hoeven. 11 Oct. Willem v der Horst, ‚??mijn soon' (gaat 31 Mei 1733 naar IJzendoorn). 22 Dec. Cornelis Cornelisse v. Ommeren. Paschen (ook 1712) Henderik v. Triest, Coenraad en Henderijn van Heteren. 1715, Kerstfeest, bel. Judith en Grietje, dochters van Joost van Estvelt (lees: Essevelt). Grietje later naar Kesteren. ‚?Ę Dito Joannis van Baaren. 1718, Kerstfeest, Willem de Haes en Roelofje Verkuyll, vr. van Joannis van Baaren. 1720, Kerstfeest, met att. van Ds v. Oosterom te Ame rongen: Gerritie Diriks, vr. van Jan v. Heteren. Dito bel. Jerpbaes van Grootveld (later naar Haarlem). Namen der lidm , gevonden door Wilhelmus van Oud heusden, Pred. en Johan van Grootveld, ouderling, 25 Maart 1722 (eenige reeds genoemden laat ik weg). Wilhelmus van Oudheusden en Zara Pijll. Johan Pijll, vader, Elizabeth Pijll, zuster. Johan van Grootveld (later naar Ingen). Cornelis van Ommeren. Judith van Laar, wed. Ds. v. der Horst (hierbij staat ‚??obiit'. Dit woord, alsmede 't woord ‚??doot' van Ds. v. d. Horst liet ik telkens weg omdat de datums toch ontbreken). Gerrit v. der Horst (later naar O verhasselt). Anna Lijsbeth v. der Horst. Willem v. der Horst (later naar Haarlem). Gerrit Roest en Jannetie de Graauw. Fier Barentsze en Cornelia v. der Sand (naar Rijswijk 14 Dec. 1731). Klaas Cornelisze en Judith v. Wijk, zijn moeder. Eene attestatie van Ds Goldbak te Drumpt. Willem Aartze (v) Lutterveld en Maria Jansz. Jan v. Noord. Lambert Justijnisze en Evertie de Leeuw. Coenraad v. Heteren en Gerrittie van Triest. Jan v Heteren en Gerrittie Dirkze. Jan v. Heteren, de vader. Huybert Jansze (de Hoogh) en Maria v. Ek (v. Eek). Pieter B'akker, koster en schoolmr. (Backer). Johannes Bakker en Stevantie Janze (Backer). 3 April bel. Harmen Dirkze v. Ommeren (later naar Amsterdam). Roelof Roest en Annetie Gerritze van Randwijk. (Nu met een w er in) 16 Dec. bel. Magtelt van Essevelt, Heijnderijna de Graauw (later naar Varik), Maria Gerritz, vr. van Jan v. Noord, Bart v. Triest, Heynderik Rijke. 1723, Paschen, bel. Roelofje v. Wijk, Andries v. Setter Barent v. Sette en Willemke zijn vr., Dirkje Dirkz. v. Ommeren. 1724. Dirk Hey en Schrevelt zijn vr. met att. uit Soelen. 1726. Mijn swager Gideon Pijl en Margareta van Os, syn Huysvrouw met att. van Maastricht, naar 's Graven¬≠ hage. Sept. 1727. Johannes van Wermeskerke, schoolmr. en Jacomijntie de Wijs, 1 Mei 1729 naar Echteld. 1727. 7 Maart. Anna Margareta Houf-Hof, dienstbode van de pred. uit Wijk bij Duurstede, gaat later naar Gouda. 7 April. bel. Johannes van Oudheusden, zoon. De Heer Franciscus van den Steen (zoon van den Heer van O.), Johanna en Gijsbert v. Essevelt, Johannes Dirkze v. Ommeren. Met att. uit Tiel: Jacobus Robertson en Elizabeth Ver¬≠ beek, naar Tiel terug Mei 1728. 1728. 18 Oct. met att. van Ludovicus Brands, pred. te Echteld: Gerrit Dirkz. v. Wamel. Mei (ook 1728, zal wel 1729 moetenzijn) metatt. van Ds. Wilbrennink van Kesteren: Jan v. Ommeren en Maria de Leeuw. 1731. 27 Feb. Bel. Evert Huybertze de Hoog, Schrevel en Jannetie Peterze de Haas. Leden bij de visitatie van Ds. Vosman, en Lambertus Augustinus en Jan Gerritze v. Randwijk, ouderl. 1 Oct. 1731 (eenige reeds genoemden overgeslagen) Theodorus Vosman en Johanna van Dorlandt. Rutger Franken. Ob 13 Feb. 1733. Aelbert Vink, custos en Gerritje v. Beusichem (met att uit Maurik). Huibert Janse de Hoogh en Maria v. Eek, en hun zoon . Evert. Johannes Bakker (Backer) en Steventje Janze. Gerrit Roest en Jannetje de Graauw. Bart van Triest en Anna Elisabeth v. der Horst. Johan Dirkz. v. Ommeren Lambertus Augustinus en Evertje de Leeuw.