De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van iedere maand, e n wordt alleen aan de leden van het genootschap gezonden. Brieven te zenden aan den Secretaris den heer Mr H. J. KOENEN, Kanaalweg 63, Scheveningen, bij¬≠ dragen voor he t Maandblad, en de daarop betrekking hebbende correspondentie aan den heer M . G . WILDEMAN , Zijlweg 8 c te Haarlem. Aanvragen betreffende de bibliotheek te richten tot den heer Jhr. Mr. C. H. C. FLUGI VAN ASPEEMONT, Jan van Natsaustraat 6, te 's-Gravenhage. Leden t e 's-Gravenhage betalen pe r jaar / 10.00 Zij, die buiten 's-Gravenhage wonen/6.00 De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe leden te bekomen ad ∆? 6.00 per jaargang. Afzonderlijke nummers zijn niet verkrijgbaar. De redactie van he t Maandblad wijst er nadrukkelijk op , dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking o f inhoud de r onderteekende stukken. N¬Ľ. 4- . XVe Jaargang. BERICHT. In he t belang eener geregelde administratie nemen wij de vrijheid onzen leden kennis te geven, dat he t tegen¬≠ woordig bestuur van he t genootschap, al s volgt is samen¬≠ gesteld : J. C . VAN DER M√?ELEN, voorzitter, Laan van Meerder voort 99 , 's Gravenhage. Mr. H . J. KOENEN, secretaris, Kanaalweg 63, Scheveningen. C. F , GIJSBERTI HODENPIJL, penningmeester, 'Vrijenban bij Delft, Haagweg 75 . Jhr. Mr . C . H . C . FLUGI VAN ASPERMONT, bibliothecaris, Jan van Nassaustraat 6 te 's-Gravenhage. M. G. WILDEMAN, redacteur van het Maandblad, Zijlweg 8c, Haarlem. W. Baro n SNOUCKAERT VAN SCHA√?BURG, Daendelsstraa t 11 , 's-Gravenhage. Brieven t e zende n aa n de n secretari s Mr . H . J. KOENEN, Scheveningen, Kanaalweg 63 . Bijdragen voor het Maand¬≠ blad e n daarop betrekking hebbende correspondentie aan den redacteur M. G. WILDEMAN, Z ij 1 w e g 8c , Haarlem. Aanvragen voor d e bibliotheek, boekgeschenken e n ver¬≠ volgwerken worden ingewacht bij de n bibliothecaris Jhr. Mr. C.H . C . FLUGI VAN ASPERMONT, Ja n va n Nassau - straat 6 te 's-Gravenhage. Heeren leden van he t genootschap, oo k zi j di e in he t buitenland woonachtig zijn, worden beleefd verzocht, te r voorkoming va n noodelooze onkosten o p he t innen va n hun contributie, deze per postwissel te willen overmaken aan het adres van de n penningmeester, de n Heer C . F. GIJSBERTI HODENPIJL, t e Vrijenban bi j Delft, Haagwe g 75, o f hier te lande ee n kantoor aa n te wijzen, waar de contributie kan worden ontvangen. Vriendelijk doch dringend wordt verzocht, bi j ver¬≠ andering van woonplaats, he t nieuwe adres o p te geven aan de n redacteur, Zijlweg 8 c te Haarlem. Familie-aanteekeningen GERLINGS. Door de n heer archivaris A . J . Servaas van Rooyen, ons eerelid, werd in de r tijd mijne opmerkzaamheid ge ¬≠ vestigd o p ee n H . S betrekking hebbende op bovenge¬≠ noemd pasicisch geslacht. Terecht maakt dit manuscript thans deel uit va n de Bibliotheek e n is onder n¬į . 2399 opgenomen in Deel II van den Catalogus der Bibliotheek der gemeente 's-Gravenhage. Behalve eene geslachtlijst van aanverwante familien bevat de n omslag eenige losse vellen, di e kennelijk vroeger als schutbladen van een bijbel hebben dienst gedaan. Laatstgenoemde aanteekeningen, aangevangen door Mr. Herman Gerlings (geb , te Haarlem 2 5 Juni 166 6 f 6 Dec . 1716) zijn voortgezet door zijne weduwe en vervolgens door ee n hunner kinderen. Vooral voor d e namen de r getuigen e n verdere bijzon¬≠ derheden, verdient ee n woordelijk afschrift ee n plaatsje in on s Maandblad. Haarlem. M . G . WILDEMAN. Op de n eerste Augustus 1690 sy n wydtsame in de n huwelycken Staat bevesticht van Do m Johan van Duuren t haarlem inde Groote Kerck, Herman Gerlings met myn Beminde huys-vrouw Henriette Schas. Godt d e Heere believe on s huwelijck te Seegene int tijtlijcke en principaal int Geestlijck opdat wij hier uijt genaade mooge vercrijge een heerlick leeven e n salich Sterven. O p de n 26 Juny ben ic k Herman Gerlings gebooren des jaar√© onses salich mackers Jesu Christi duysent Sest hondert Ses en Sestich, en op de n 24 Mey 1668 is myn lieve huysvrouw Henriette Schas gebooren. Op de n 15 April 1691 is myn huysvrouw des smiddachs tussen el f en half twaalf uure in de craam gecoom e van mijn eerste Soon, met name Herman Gerlings is naa syn grootvader genaamt e n heeft de n doop ontfange door dom d e Neys o p de n 17 April 1691, de getuyge waare Monsr Willem Fabritius e n sy n E . Huysvrouw Maesr Fabritius en Monsr Pieter Gerlings. Den Heere laat hem in deuchde opwassen. 1692. O p de n 2 July Heeft het Go d behaacht myn bovengenoemde Soontie te haaien, in sy n Euwige Rijck, nadat he t 5 vierendeels jaars oudt was .