De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

53 54 1727 den 11 desember is mijn doghter cristina cornelia int Craambet bevalle van haer Eerste Kitit En heeft den heyligen doop ontfangen door domine arnoldie, waer peter en meter van is de neys dutry, Ridder Bavon tot Londen en Vrouwe Maria dutry godt laet het lieve spruytje tot synder naem en heerlyck op groeijen en heeft den heyligen doop ontfangen den 12 desember des avons Séynde vréydag in de groote Kerck. 1728 den 23 Mey is ons yongste doghter henrietta Jacoba Gerlings in den Echten Staat getreden met den Hr Mr fransois Aarnout druyvestijn en door domine Creyton des smigdag in de groote Kerck getrout godt geeve syne zeegen in haere huwlijck hier en hier naemaels in de Euwe vreuden amen. 1729 den 12 April is onse ouste soon Wilhem Gerlings in den Echten Staat getreden met agatha van der Saan, en door domine miggel Arnoldi de oude getrout des nae de migdeg in de groote Kerck, godt geve syne zeegen in haere huwlyck hier en hier naemaels in de Euwe vreuden amen 1729 den 22 Juny is myn dogter Christina in de Craem bevalle van haer twede dogter des woensdag avont de kloek halff Sevens en is genaamp henriette Wilhelma nae haer groot moeder henrietta Schas en nae haer oom willem Gerlings welck beyden oock geteuygen syn geweest en heeft op den 26 Juny den hijligen doop ontfangen door domenie Creygtton godt laet haer tot vreugden van ouders en van wederzeyts vrinden opwasse. 1729 den 17 november is mijn yongste dogter in het Kraembet bevallen van haer Eerste Kint seynde Een Soon en heeft den heyliggen doop ontfangen op den 18 dito des vreijdag avons door domine albertie en is genaemt fransoij constanteyn nae syn vader en grootvader en out oom de heer Leu de Willem, de meter seijnde syn grootmoeder Henrietta Schas wedu H. Gerlings godt laet hem in vreugden op wassen tot vernoeggen voor ouders en vrienden. 1730 den 20 yanuary is mijn soon Willem Gerlings seijn huysvrou aghta van der Saan int craem bet bevallen van een dogter eii heeft den heyligen doop ontfang door domine Velse in de groote Kerck te Scravehagen en is genaemt henrietta johanna naer de getuygen de heer en meester jan dutry haer oom en nae haer grootmoeder Henrietta Schas wedu H. Gerlings, godt laet haer E in vreugden opwasse van ouders en vriende. 1730 op den 24 Maart heeft godt behaeght de boven­ genoemde in syn Ewiege reijck tot hem over te brengen in Syne Ewigge vreugden, en in S'hage begraaven. 1731 den 15 Meij is mij 2 dogter Christina Cornelia gerlings int Craembet bevallen, van haer Eerste Soon en heeft den heyligen doop ontfangen op den 16 Mey door' domine heurt en is genaemt yan deynman nae Syn ou oom yan deyman dutrey en meter vrouwe geertruy dutry i seyn moy vrouwe van heemsteeden, godt laet hem in vreugden opwassen. 1731 den 31 yuly is myn yongste doghter henrietta jacoba in Craem bet bevallen van haer 2 Soon en heeft den heijligen doop ontfangen op den 3 augüstie door domine van helmen en is genaemt nae syn grootvader en oom gerlings, herman willem, peter willem gerlings nieter vrouwe agata van der Saan, godt laet hem tot vreugde van ouders En vriende opwassen. 1732. op den 19 Mey is M* Petrus Vuyst op Batavia overleden. 1732, dén 9 augüstye is meyne jongste doghter herrietta jacoba gerlings int Craem bet bevalle van haef heerste doecter en heeft den heyligen doop ontfangen door dömenie Creyton en is genaemt maria cornelia nae haer groot­ moeder maria diekx en haer tante cornelia dicks, de getuygen waere direk dikst haer oom en vrouwe cornelia dicks haer mouye, godt laet haer E in deugden op wasse tot vreugden van ouders en vriende. 1732 den 13 november heeft goedt behaegh herman willem druyvesteyn in syn heerlijck over te brengen nae dat het 5 vierdeeljaers en 14 dage out was. 1733 29 Juni is mijn outste doghter vrouwe barbara wilhemma Gerlings weduwe pieter Veuys met haer doghter uyt india tuijs gekoomen tot groote vreugde voor meyn?? 1734 den 2 januari is myn doghter henrietta jacoba gerlings int Craam bet bevalle van haer 3 soon en heeft den doop ontfangen door doomine Creyton de getuygen waare syn oom yan dutrij en syn moeye cristina cornelia gerlings en is genaamt nae syn groot vader de (heer) herman gerlings eu nae syn oom de heer jan dutry en is genaamt herman jan, godt laet het in deugden opwasse tot vreugden van syn ouders en vriende. 1734 den 20 Meij is mijn doghter Cristina Cornelia gerlings int Kraembet- bevalle van haar twede soon en in genaemt herman na syn groot vader en heeft den h. doop ontfangen van doomenee creyton, de getuygen waare franssooys druyvestyn syn oom en barbëra wilhemma Gerlings weduwe de Syn mouyye godt laet het in deugden opwasse tot vreugden van ouders en vrinden. 1735 den 7 January heeft myn Klyn doghter maria Lowiesa Veuys haer beleydeniessé gedaen beij doomenie Creygton en de ouderling hondius godt lat haer in dië beleydennise leeven en sterve tot saligheyt van haere siele amen. '1735 den 5 July is myn soon Wilhem Syn huys vrouw int Craambedde bevallen van syn twede doghter en heeft den heyligen doop ontfangen door doomenie van helmont, de getuyggen waare myn soon Cornelis en vrouwe Cor­ nelia Swederyck en is genaamt Cornelia aghta naer haer groot moeder en haerre moeder van der Saan, godt laet de jongebooren in vreugden opwasse tot saaliheyt. 1735 den 6 agustie heeft godt behaag Maria Cornelia druyvestyn in de ouderdom van 3 jaer min 3 daagen is in den heeré gerust. 1736 den 30 january is mij doghter cristina cornelia i in Kraembet bevallen van haer derde soon eh heeft den heyligen doop ontfangen door miggel arnoldi de ouden en is genaemt flip ijacop nae syn oom, dé getuygen waare van assperre en syn moijije vrouwe constaritia dutry godt lat de jongebooren in vreugden opwassen tot saliheydt. 1736 den 2 desember des smorgens tusschen een en half twee uren is mijn jongste doghter henrietta ijacoba,