De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

55 56 Gerlings in het Kraambet bevallen van Haar vierde Soon: do welcke op den 4 daer aan in de S* Janskerk den Hijligen doop heeft ontfangen van dom3 theodorus haganeus de getuygen waaren sijn oom Mr Cornelis Gerlings Baad en pensionaris der Stad haarlem En Syn moije Barbara 'Wilhelma Gerlings wedu wijlen den Heer en Mr Petrus Vuyst en is genaant nae sijn voorst oom en moij Cornelis Wilhemus God laate den jonge gebooren in syn Seegen opwassen tot vreugden van syn ouders en vrinden en geven hem een volsalig uyteynde. Obiit op den 29 January 1741. (1) 1737 den 22 febreary heeft het godt behaght meyn schoonsoon de heer jan dutrey in seynne eeuwigge heerlyck te haelen in de ouder van 42 jaer 7 maande 12daagen. 1737 den 8 octoober is meyn soon cornelis in den Echten Stadt getreden met jonckvrouwe Elisabet herbertina briel Godt wil het heulyck zeegenne in Lengte van jare amen. 1738 den 17 juni is soon herman arnoldus Gerlings in den Echten Staet getreden met Vrouw Catrina wil hemmina van Claerenbeikt. Godt wil het heulyckt zeegene in lengte van jare amen. 1738 den 4 augustie is soon den penssienaris seyn huys vrouw int Kraembet bevallen van een doode soon. 1739. den 19 Mey is myn cleyn dogter Maria Lowisa Veuys in den Echten Staat getreeden met de Heer en meester daaniel jan Kamerling Godt wil het heulick seegenne. 1739 den 21 jeun is soon Herman seyn huysvrouwe int Kraem bet bevallen van een soon en is genaemt nae syn groot vader Herman, de geteuygen waere soon willem Gerlings syn oom out burgemeester en syn groetmoeder Henrietta Schas, En heeft den heyligen doop ontfangen door doemine Cornelis de Bruyn op den 23 juni, Godt laet hem in vreugden opwasse tot vergnoegen van ouders en vrinden. 1740 op den 10 april heeft het den Hemel behaagt onse dierbaare en veelgeLiefde Moeder Henriette Schas Wed. Mr Herman Gerlings na bijna een week Bedlegerig synde door afneming van Kragten in volle Vertrouwen en hoopen van Saligheyd van ons op te eijsschen en tot sig op te nemen synde tot het Laatste toe bij haar Ed. Kennis en verstant, out synde omtrent 72 Jaren en begraven in de Kelder onder de tooren in de Groote Kerk tot Haarlem. 1745 den 26 Pebruary is Suster Elisabet herbertina Briell huysvrouw van Mr Cornelis Gerlings in den Hage en wel in het Kraambedde van haar derde Kind over leeden, synde ten volle Stantvastig in den gelooven tot het laatste toe en Legt tot Haarlem in het Koor van de Groote Kerk begraven, dat het wapen uytwyst out synde 37 $ Jaar. 1745 den 28 Novemb. Is suster Catharina Wilhelmina Gerlings verlost van een gesonde welgeschaape dogter, hebbende den hijligen doop ontvangen door Dom3 en genaamt Anna Petronella na haar Neef en Nigt. 1746, den 19 July is onse outste suster Barbara (1) Blijkbaar met een andere hand later bijgevoegd. Wilhelma Gerlings Wed. Mr Petrus Vuyst na eenige dagen Borstqualen met volle verstanden in hope van Saligheyd overleeden, out sijnde 54 Jaren min 4 maanden en in de Groote Kerk begraven in haar eijge Grafstede. (Los Stuk). Anno 1737 op den 8 october ben ik (1) metmynseer lieve huysvrouw (2) te Brielle in den Huwlijken Staat bevestigt door Domus Dionisius du Toict God geeve dat het Selve huwlyk in Syn Seegen veele jaaren bestendig sy en gunne na het sc hij den van het selve aan ons een salige ingang in het Koningrijk der Heemelen. Amen. Anno 1738 op den 4 august is mijn seer lieve Huys­ vrouw des morgens ten drie uuren bevallen van een wei geformeerde en volwassen dog doode soon. Anno 1742 op den 5 Mey des morgens ten 4 uren is myn seer lieve Huysvrouw bevallen van eene welgeschaape Dogter welke den 6 des Sondags den Hyligen Doop in de Groote Kerk alhier door Ds Lucas Luyken heeft ontfangen. De Peeten was haar Oom de Heere Willem Gerlings, Raad en President Burgemeester deser Stad&.&.&. De Meter haar Moeij V' Agatha Gerlings geboore van der Zaan God geeve dat de Jong geboore welke genaamt is Henrietta Agatha, na haar Grootmoeder, en Moeij Gerlings in syne gunste en genade tot vreugde van ouders en vrinden mooge opwaschen. Anno 1742 op den 9 Mey, des nagts tusschen elf en twaalf uren is myn Dogter Henrietta Agatha dieser weereld overleden en in den Heere gerust, oud synde vier Daagen. Naamlijst der Schepenen van Zntphen. (Vervolg van bh. 40). 1351. Willem, schuiten soene, (3) Johan Stuerman, Johan Bru( ?)ne, ... . ? Dryneman, Gemt ten Toerne, Jucobus de Swipe, Henricus Louwer, Arnoldus Vannetensis, Everhardus van den Walle. 1352. ... . ? Drijnemcm, (4) ? Oerthuss, (5) Johan ten Mersche, Johan Spaen, Egbertus van den Ryne, Gerd Zarbold, Henricus Louwer, Evert van den Walle, Andreas Kreynck, Henricus Hoghe. (1) Mr Cornelis Gerlings. (2) Elisabeth Hubertina Briel. 1353. Gerardus Zarbolt, Johannes Spaen, Ever* ten Wal, Henricus Hoghe, Johannes Stuerman, Johan ten Mersche, Esseken Werners, Andries Kreynck, Egbert van den Rijne. 1354. ~Eert ten Walle, Henricus Louwer, Fredericus Stienbicker, Arnoldus Bannuwck. Jacobus de Swipe, Cesarius Cesarij. 1355. Johannes Spaen, Egbertus van den Ryne, j (3) Bij Tadama: Wilhelmus Scultetus. ' (4) 5) Yoor ieder dezer namen staat bij Kreynck ééne letter, welke ' echter zeer onduidelijk geschreven is.