De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

63 64 22 dito: Maria van Meerten en Maria v. Heeteren. Cornelis v. Alphen, 10 Juni uit Drumpt. 1791. 12 Mei. lidm.: Antonia v. Ommeren, Anneke van Hal en Maria v. Wees. 26 Mei. Gerrit v. Ommeren, Gijsbert Venendaal, Hermen v. Beusikom. GHjsbert v. Schaik, Metje Augustinus, Gijsbertus v.Schaik, Gerritje v. Heteren, komen uit Ingen 31 Aug. 1790. Ds. Johannes Brands, beroepen 8 Aug. 1791, bev. 30 Oct. komt met att, uit Roswinkel. 1792. 2 Juni. Geertruy v. Westrenen, uit Amsterdam. â?¢ 21 Juni. Debora Pagters, met att. uit Roswinkel (moeder van den pred.?) Zij gaat naar Rheden 4 Mei 1793. 5 Oct. Jacoba Maria v. Heteren, uit Lienden. 28 Oct. Adriana v. Meerten, uit Ingen (vrouw van den predikant) 1796. 15 Sept. Antony Brandse en Gerritje Roseboom uit Lienden. 1797. 25 Mei Cornelis v. Rhijn en Dirkje den Hartog uit Resteren en Oph^usden (echtelieden, zooals overal waar ik op deze wijze heb gecombineerd). 1799. 9 Juni Hendrik v. Dijk lidm. (ouderl. J. v. Venen­ daal en J. C. van Zandijk). 1800. 16 Jan. uit Nijmegen: Maria Louisa Sophia v. Berningen, Luthersch. 25 April. Goossen van Schevikhoven uit Lienden. Zie verder de namen, opgegeven aan t eind der mede- deelingen uit de doopregisters. Nu hoop ik nog te doen volgen de lijst der predikanten, â?¢die der schoolmeesters, en â??varia'. Aangaande de in de doop- en trouwaant. vermelde familiën v. Essevelt, v. Hattem en v. Achtevelt leze men wat Ds J Anspach mededeelt in zijn opstel over Eek en Wiel in de Herald Bibl 1879. In de kerk te Ingen ligt vóór de deur aan de binnenzijde een zerk. die tot uitslijten gedoemd is. Randschrift: ' Ano. XVc XXI sterf Joffer Jutta va Wyck Bart va Hatt Husvra Ano XVc 54 sterf Bert va Hattê dë 22 (?) Dach in Januario Hoofdwapen gedeeld: 1 drie (2 en 1) vijfp. sterren (?), 2 een keper, beladen met drie schelpen. In de hoeken, rechts (herald) boven: als 1 van 't middenschild, onder: als 2 van 't middenschild (dus Bart van Hattem ver­ meerderde zijn wapen met dat van zijn vaders moeder), links boven, drie (2â??1) ?, onder een staande ram. 't wapen met de keper blijkt te zijn van v. Leeuwen, blijkens grafzerk te Eek. (Zie bovengenoemd opstel.) Ter plaatse vindt men ook over het geslacht de Lille. 't Wapen van v. Luttervelt komt in de nieuwste kwartier­ staten voor. Dat van v. Westrenen staat op de vlag van den veerman aan 1tlngensche veer. H. J. SCHOUTEN. Van Lutsenburg. Aanteekeningen bij 't fragment-genealogie, alhier 1896, bl. 87. f 1741, zoon van Johannes, koster te Groningen, en van Annegijn Munünghe. Zie alhier mijne vraag-Fockens 1896, afl. 9. 't Wapen is waarsch. 3 boomen (lange hooge boomen) naast elkander op een terras, (Rietstap geeft twee andere wapens) want toen Johannes Fockens, zoon van Lucas en pred. te Ransdorp, ald. 4 Aug. 1750 huwde met Susanna Gesner, werden eenige huwelijksgedichten gedrukt, op welke de alliantiewapens Fockens-Gesner voorkomen, en wel volgens de duitsche (en naar ik meen ware) methode, nl. dat van den man herald, links, 't Wapen Gesner is gearceerd, Fockens niet. Wellicht is dit laatste gemaakt naar een ongearceerd cachet. Het is aldus: gevierendeeld: 1. het oorspr. Fockenswapen : (in blauw?) een fokkemast (van zilv. ?), 2 die 3 boomen, 3. Munünghe, 4. Veldtman. Nu veronderstelde de inzender van Nav. 1888, bl. 75 dat n°. 2 Froon zou wezen, maar deze familie komt hier niet te pas. Niets is natuurlijker dan dat, nu 3 en 4 de twee grootmoeders zijn, 2 de moeder is. Verder: Maria Cloppenburg tr. Sebastiaan Warmbouts, geb. 1584, f 1618, waarsch. in Groningen Hunne dr. Hendrika Warmbouts tr. Nathanael Cost. v. Egmond Deze familie is ook te vinden in de registers van Rijnsburg, bijv. Lysbeth Gerrits. v. E., tr. Gideon Bedél. Een zoon 1713, waarbij get. Lysbeth Jansdr. v. E. Ook Dirk Bedel en Maartje v. E. (dr. op 5 Febr. 1736). Cloppenburg. Van dit of een gelijknamig geslacht ken ik nog: N. Cloppenburg, secr. van den laatsten vorst van Oost-Friesland, huwt N. Veldtman, dr. van Henricus in 1672 Jur. Prof. te ? Dochter: N. huwt Lucas Fockens Vlaanderen. Zie de Leidsche registers. Milders. Zie de zonderlinge geslachtlijst (eigenlijk zonder vasten titel!) van de Amst. familie de Wit door wijlen den heer de Vogel. Willem van Eyk was koopman te Mijdrecht. Zijn cachet (in bezit van den heer A. J. de Bruyn te Zeist) toont: in groen drie (2 en 1) vallende eikels. Geen helmt. Zijne dr. Cornelia Martina is moeder van den heer de Bruyn. Jan Wicherides had eene dr. Ingina Maria, welke tr. den wijnhandelaar Milders, en een broeder, welke tr. eene juffr. Sabelis, hertr. met Pieter Romeny, tabakshandelaar te Deventer. Wuyster. Vind hiervan: Leendert W. 1787 chirurg in het hospitaal te Berbice, Leendert Aertz W. 1706 brandmr. te Rotterdam, in het repertoire op de Holl. leenreg., dl. 232, bl 581 de ambachtsheerlijkheid van Charlois, onverster felijk leen: Catharina den Hertog en haar man Aart Dirkse W. 1762, de tegenwoordige Wuysters. Wie weet het wapen dezer familie? Baeri. Dit geslacht is afkomstig uit Vlaanderen. De aanknooping met het Alkmaarsche regeeringsgeslacht (ook uit Vlaanderen) is nog niet gevonden. Corbelijn. Aldus nu een hotelhouder te Tiel. Maas. Hoogstwaarsch. dezelfde familie, waarover ik in dit blad 1892 bl. 4 eene vraag beantwoordde. H. J. S. INHOUD 1897, Sf 4. Bericht. â?? Familieaanteekeningen Gerlings, door M. G. Wildeman. â?? Naamlijst der Schepenen van Zutphen, door J. Gimberg, (vervolg). â?? Het kerkarchief van Ommeren, door H. J. Schouten, (vervolg). â?? Van Lutsenburg. Aanteekeningen bij 't fragment-genealogie, door H. J. S. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te 's-Gravenhage.