De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

77 78 In den eerste. Een huys ende erve staende ende leggende in de schaggelstraet. Noch een huys ende erve staende ende leggende in de Magdelenastraet. Noch een huys ende erve staende ende leggende aende stadsveste. Noch een tuyn staende ende leggende buyten de groote houtpoort. Tweehondert guldens, die in een obligatie van meerder somme ten behoeven van Dominus La Planche beleent waeren, Noch een rentebrief van duysent guldens capitael ten laste vant gemeene Lant, waerin de weduwe sevenhondert ende de erfgenamen driehondert guldens comp , Noch een rentebrief van sestienhondert gulden capitael staende ten laste vant gemeene lant van comptoire van Amsterdam, Noch eene rentebrief, van thienhondert guldens capitael staende ten laste vant gemeene lant staende ten comptoire van Haerlem. De verdere ‚??meubelen goederen' gaan we voorbij, doch vermelden de volgende schilderijen, waarbij enkele worden aangegeven als geschilderd door Anthony de Haen. Een schildery van alderhande beesten daer een os int midden leyt, een schildery daer Petrus in de gevanckenis leyt, een kleyn schilderietje daer een paert in staet met een root kleetje van Anthony de Haen gemaeckt, een schildery van Emons, een stuckje met een swarte leyst daer een bul een vrou om hooch gooyt, een lantschapje-met achtkante lijst, een stuckje van Swalms, een schildery daer een groot paert in staet van Anthony de Haen geschildert, een schildery van Abrams offerhanden met een vergulde lyst, een schildery met een vergulden leyst daer Saul vant paert geslagen word, een wit paertje van Anthony de Haen, een schildery daer 'een batalie te paert in is, een schildery van een Banketje daer een snee salm in is, een vrouwetronytje met een vergulde lyst, een lantschapie met een swarte leyst, Twee seestucken met ebbe lysten. een heel groot seestuck met een slechte lyst, een schilderytje daer een oude man by't vier sit, een kleyn lantschapje met een verheven bergh en en een hooge boom , een bordeeltje wt graeuwen geschildert, een bortje van teegelaris, een bortje van bogert, een Ittele Jans lantschap op de voorgrondt met vier beeltjes met een swart lyst, een romeyns krysoversten met een stormhoet vol Juweele met swarte lyst, een lantschap voor met twee vissers in een schuytje met >een swarte leyst, een vrouwentrony met bloote borsten met een swarte lyst, een bagijn met twee monneken met een swarte lyst. het avontmaal met een swarte leyst, een lantschapje daer een vrou op't paert sit door Anthony de Haen geschildert met een swarte lyst. een waeter met een swarte lijst, een keuken met een eecken lijst die van Bestevaer gekomen is. een achtkant lantschapje daer Tobias met zijn hontje wandelt, een bortje met een glas met een ebbe lijst daer Burgemeester Tulp opstaet, Roelof? pietersz. met een swarte lijst. Het slot van dezen inventaris luidt: Aldus gedaen,. beschreven en geinventarieert den eersten Maert 1675 bij mij ondergeschreven secretaris van de Weescamer der stadt Haerlem ten huysen van de voors. Maria Ampsingh, weduwe van Joris Pietersz. de Haen, dewelcke verclaerde, enz Het is niet gemakkelijk uit bovenstaande gegevens eene filiatie vast te stellen van den schilder Anthony met zijne naamgenoten te Haarlem, die toch zeker aan hem verwant zullen zijn. 'Wellicht heeft de onvermoeide werk¬≠ kracht van den Heer Bredius ook in deze weder meer licht aangebracht sedert 1895. Haarlem, Mei 1897. M. GL WILDEMAN. Naamlijst der Schepenen van Zutpnen. (Vervolg van kolom 60). 1392. Jacob van Beynem, over¬≠ rentm., Lubbert Vriesen, onder rentm., Andries Iseren, Henric Seris, Gelis Iseren, Jan Tieseliwc, Herman Hereken, Dirc van den Walle, Willem Pelgrims, Andries Kreynck, Johan Bliden, Johan ten Mersche, Johan van der Capellen, Alphart van Drynen, Claas van den Walle. Secr.: als boven. 1393. Dirc van den Walle, over¬≠ rentm., Jacob van Beynem, onder- rentm., Henric Serys, Johan Blide, . Andries Kreynck Gherts soen, Andries Kreynck, Lubbert Vriesen, Johan van der Cappellen, Clawes van den Walle, Johan ten Mersche, Andries Yseren, Dirk van den Walle, Andries Kreynck, Johan Tyeselinck. Secr.: als boven. 1394. Johan Bliden, overrentm., Johan van der Cappellen, onderrentm., Henric Series Henric Serijs, Johan Tieselingh, Dirck ten Walle, Lambert Smeyers, Willem Pelgrims, Andries Kreynck Gherts soen, Alphart van Drynen, Bertolt ter Molen, Andries Yseren Gelys soen, Johan ten Mersche,