De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

Andries Yseren, Hendrik Yseren, Johan Kreynk. Secr.: als boren. 79 80 1395. Dirc van den Walle, over­ rentm., Johan Blijde, (1) Clawes van den Walle, Lubbert die Vryese, Andries Kreynck, Andries Yseren, Bertelt ter Molen, Lambert Meijer, Alphart van Drynen, Ghert Scolten. Johan ten Mersche, Willem Pelgrims, Johan van der Cappellen, Hendrik Serys, Jacob van Beynhem. Stadt schrijver: Johannes van Dorenberch. 1396. Andries Yseren, overrentm , Lubbert Vriese, Lambert Smeyers, Meister Andries (Yseren Ge­ lys soen? ) Deric van den Walle, Johan Teselinc, Johan van der Capellen, Ghert Scolten, Andries Kreynck, Henrick Serijs, Bartolt ter Molen, Johan Blide, Alphart Drynen, Jacob van Beynhem, Claas van den Walle. Secr.: Johan Dorenborgh. 1397. Lambert Smeyers, over­ rentm., Andries Yseren Gelys soen, onderrentm Johan Blide, Bertolt van der Molen, Willem Pelgrims, Alphart van Drynen, Ghert van Drynen, Henric Serys, Lubbert Vriese, Andries Kreynck, Ghert Scolte, Jacob van Beynhem, Johan van der Capellen, Claas van den Walle, Johan Tieselinck. Secr.: Johan van Doren­ boreh. 1398. Bertolt van der Molen, over­ rentm., (2) Jacob van Beijnhem, over­ rentm., Gerdt Schulte, onderrentm., Johan Blide, Claes Walle, Ghert van Drijnen, Alphart van Drynen, Henric Serijs, Willem Pelgrims, Lubbert Vriese, Andries Yseren, Johan van der Capellen, Lambert Smeyers, Gerrit van der Voorst, Evert van den Merssche. 1399. Lambert Smeyers, (3) Jacob van Beynom, voor St. Vitus ende Modestus aflyvigh geworden, Andries Yseren, Claas van den Walle, Gerrit van der Voorst, Johan Tast. 1400. Henrick Seris, zeg., Andries Yseren, zeg., Lambert Smeyers (4)^ over­ rentm , onderrentm., (zie Raden), Henrick Kreijnck, Andries Iseren Andriesz., Arnt ten Colke, Henrick Sturman, Jan van der Capellen, Johan Tast, Willem Pelgrom, Bartolt van den Mersche, Johan Teyselinck, (1) Kreynck had achter dezen naam eerst â??Stadt Rentmr' staan, doch dit woord doorgehaald. Blijkens de rekeningen heeft Johan Blijde in 1395 die functie dan ook niet bekleed. Van Heeckeren noemt hem echter ook onder dit jaar als rentmeester. (2) Kreynck voegt hierachter: ende Beynhem, in Bertolts plaetse na syn doot. (3) Tadama heeft blijkbaar foutief: Egbert sMeijers. (4) Kreynck heeft abusief Lambert Snoeyers in plaats van: Lambert Smeyers. Alphart van Drynen, Lubbert van Drynen, Arnt van den Walle, Willem Scheldens (1). Raden: Clawes van den Walle, onder rentm , Aernt (2) Huernijnck, Geritt ter Voerst, Evert ten Mersche. Secr.: Johannes van Dorenboreh, Henricus van Sedem, Johannes van Eist. 1401. Willem Scholdeman, over­ rentm., Johan Huerninc, onderrentm Gerrit van der Voerst, Arnt ten Colke, Evert van den Merssche, Bartolt van den Merssche, Claes van den Walle, Henrick Serijs, Henrick Stuerman, Alphart van Drynen, Willem Pelgryms, Ghert Scolten, Johan van der Capellen (3), Lambert Smeyers, Andries Yseren, Johan Tast. Secr.: Johan van Doren­ boreh. 1402. Henrick Stuerman, over­ rentm , Andries Iseren Andriesz.' onderrentm , Lambert Meijer, Henric Serys, Evert tew Mersche Evert van den Mersche, Clawes van den Walle, Johan Huerninc, Ghert Scolte, Ghert van der Voerst, Johan Teyselinc, Johan van der Capellen, Diric van Griet. Raden: Willem Pelgrim, Bertolt ten Mersche, -Andries Yseren, Aernt ten Colck. Secr.: als boven. 1403. Deric van Gryet, overrentm , Johan van Drynen, onder­ rentm,, Henrick Serijs, Lambert die Meijer, Johan van der Capellen, Alphart van Drinen, Andries Iseren, Henric Onbedwongen, 'Johan Teselinc, Aernt van den Collie, Bertolt van den Mersche, Andries Yseren Andriesz.. Raden: Johan Huerine, Ghert ter Voerst, Evert van den Mersche, Clawes ten Walle, Henric Stuerman, Willem Lering. Secr : als boven. 1404. Evert Stuerman, overrentm., Claes van den Walle, onder­ rentm., Evert van den Mersche, Willem Lering, Aernt van den Colke, Henrijc Onbedwongen, Henric Serijs, Lambert die Meijer, Andries Yseren, Johan van Drynen, Ghert van der Voerst, Bertolt van den Mersche, Alphart van Drynen, Henric Stuerman, Johan Huerine sterf VIII daghen voor St. Johan te Midsomer. (Wordt vervolgd.) (1) Deze wordt in hs. D vermeld. (2) Kreynck heeft hierboven den voornaam Johan gezet. (3) Deze en de drie volgenden zijn zeer waarschijnlijk raden. IW HOUD 1897, 3V°. S. Strafbepalingen tegen heraldieke usurpatie, door Mr. H. J. Koenen. â?? De familie Cuypers, door A. F. van Beurden (met portret en wapen). â?? Iets aangaande Antony de Haen, kunstschilder, door M. G. Wildeman â?? Naamlijst der Schepenen van Zutphen (vervolg van kolom 60), door J. Gimberg. ' Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te 's-Gravenhage.