De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van iedere maand, en wordt alleen aan de leden van het genootschap gezonden. Brieven te zenden aan den Secretaris den heer Mr. H. J. KOENEN, Kanaaltoeg 63, Scheveningen, bij¬≠ dragen voor het Maandblad, en de daarop betrekking hebbende correspondentie aan den heer M. (i. WILDEMAN, Zijlweg Sc te Haarlem. Aanvragen betreffende de bibliotheek te richten tot den heer W. baron SNOUCKAEKT 'VAN SOHAUBUEG, Daendehstraat 11. Leden te 's-Grav√ęnhage betalen per jaar ∆? 10.00 Zij, die buiten 's-Gravenhage wonen ∆?6.00 De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe leden te bekomen ad ∆? 6.00 per jaargang. Afzonderlijke nummers zijn niet verkrijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of inhoud der onderteekende stukken. N¬į. 1. I5LVe Jaargang. 1897 Alweder is ons een steunpilaar ontvallen. Ver van zijne vrienden en magen, daar waar hij herstel hoopte te vinden van zijn lichamelijk lijden, overleed te Honnef den 16 December des vorigen jaars Mr. Petrus Lambertus de Gavere, oud-notaris te Groningen, geboren aldaar den 4 Augustus 1838, als zoon van Mr. Pierre Lambert de Gavere en Maria Nap.