De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

93 94 als krijgsman aan. Tot randschrift heeft het schild de woorden : Fred. Willelmo d'Orange. Op eenigen afstand, links van Canova's kunststuk bevindt zich tegen den kerkmuur een gedenksteen van een zoon van Koning Willem II. (Zie hiervoor n°. 20.) In het middenvak staat in gouden letters het volgende opschrift: Willem Alexander, Ernest, Casimir, Zoon van Hunne Kon.: en Keiz.: Hoogheden den Prins en de Prinses van Oranje geboren den 21 Mei Overleden den 22 October 1822. Vrijenban bij Delft. C. GIJSBERTI HODENPIJL. Niet alleen dat, doch door eene min of meer onoordeelkundige wijze van plaatsen zijn thans vlekken in den steen gekomen, die het kunst­ werk niet alleen ontsieren, doch wellicht in den loop der tijden daarop een verderfelijken invloed kunnen hebben. BED. Naamlijst der Schepenen Tan Zutpuen. (Vervolg van kolom 80). Raden: Johan van der Capellen sterf XIIII daghen voor St. Jo­ han in den somer, Lambert die Meyer, Andries Yseren, Dirc van Griet, Willem Scholdeman Secr.: als boven. 1405. Willem Scholdeman, over­ rentm., Andries Yseren Andriesz. onderrentm., Hendrik Stuerman, Willem Pelgrims, Gerijt van der Voerst, Evert van den Merssche, Henrick Onbedwongen, Dirck van Griet (1), Claes van den Walle, Lambert die Meyer, Evert Stureman, Ghert Scolten, Andries Yseren. Raden: Aernt van den Collie, Henric Serijs, Henric Onbedwongen, Bertolt van den Mersche, Johan van Drinen. Secr.: als boven. 1406. Andries Iseren, overrentm., Johan van Drynen, onder­ rentm., Willem Scholdeman, Henrick Onbedwongen, Lambert die Meyer, Willem Pelgrim, Henric (2) Stureman, Gerit ther Voirst, Andries Yseren Andriesz., Alphart van Drynen, Aernt van den Colc, Deric van Griet, Bertolt van den Mersche, Henric Serys. Raden: Evert van den Mersche, Clawes ten Walle. Secr.: als boven. 1407. Evert Stuerman, overrentm, Henric Stuerman, onder­ rentm , Claes van den Walle, (1) Tadama heeft Dirk van Ghoy, wat blijkbaar foutief is. Zie echter onder 1414. (2) Eerst stond er Evêrt, dat Kreynck doorgehaald heeft en ver­ vangen door Henric. Tadama heeft ook Evert Stuerman. Evert van den Merssche, Alphart van Drynen, Gerrit Schulte, Ghert van der Voerst, Bertolt van den Mersche, Henric Onbedwongen, Johan van Drynen, Henric Serys, Aernt van den Collie, Willem Scholdeman. Raden: Andries Yseren, Lambert die Meyer, Willem Pelgrim, Deric van Griet. Secr.: als boven. 1408. Claes van den Walle, zeg., Andries Yseren, zeg, Lambert die Meyer, over­ rentm , onderrentm, (zie Raden), Henric Stuerman, Willem Scoldeman, Deric van Griet, Evert Stuerman, Ghert Scholte, Evert van den Merssche, Andries Yseren Andriesz., Willem Pelgrim, Aernt ten Colc, Ghert van der Voerst, Conraat van den Mersche. Raden: Bertolt van den Mersche, onderrentm., Aernt ten Colc, Henric Onbedwongen, Johan van Drinen, Henric Serys, Secr.: als boven. 1409. Willem Scholdeman, over­ rentm., Alphart van Drynen, onder­ rentm., Arnt ten Colck, Johan van Drinen, Lambert die Meijer, Henric Serijs, Andries Yseren Andriesz., Deric van Griet, Bertolt van den Mersche, Henric Onbedwongen, Willem Pelgrims, Andries Yseren, Willem Scheldens. (1). Raden: Evert van den Mersche, Ghert van den Voerst, Evert Stuerman, Clawes van den Walle, sterf op decollationem Johannis, Henric Stuerman sterf op Xlm virginum. Secr : als boven. 1410. Willem Pelegrims, onder­ rentm., Gerijt Schulte, Willem Lerinck, Alphert van Drinen, Arnt (2) van den Colke, Andries Kreijngh, Gerrit van der Voorst, Arnt van den Walle, Evert van den Merssche, Evert Stuerman. 1411. Evert van den Mersche, zeg., Andries Yseren, zeg. en overrentm., Andries Kreynck, onder­ rentm., Willem Pelgrim, Andries Iseren Andriesz., Gerrit van der Voerst, Lambert des Meyers, Ghert Scolten, Deric van Griet, Willem Lerinc, Willem Scholdeman, Evert Stuerman. Raden: Henric Onbedwongen, Aernt ten Colc, 'Gheerloch van der Capellen. Secr.: Johan van Doren­ boreh, (Johannes van?) Eist. 1412. . Andries Iseren Andriesz. overrentm., (zienog Raden), onderrentm., (zie Raden), Tideman van Griet, Henric Onbedwongen, Ghert Assen, Andries Yseren, Aernt van den Walle, Aernt van den Colc, Willem Pelgryms, Tydeman Tops, Lambert des Meyers, Gerloch van der Capellen, . Willem Scholdeman. Raden: Evert Stuerman, pverentm. in Yserens stede, (1) Deze wordt in hs D vermeld. (2) Tadama heeft blijkbaar foutief' Gerrit van der Colk