De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van iedere maand, en wordt alleen aan de leden van het genootschap gezonden. Brieven te zenden aan den Secretaris den heer Mr. H. J. KOENEN, Kanaalweg 63, Scheveningen, bij¬≠ dragen voor het Maandblad, en de daarop betrekking hebbende correspondentie aan den heer M. G. WILDEMAN, Zijlweg 8c te Haarlem. Aanvragen betreffende de bibliotheek te richten tot den heer Jhr. Mr.C. H. C. FLUOI VAN ASPEKMONT, Jan van Nassaustraat 6, te 's-Gravenhage. Leden te 's-Gravenhage betalen per jaar / 10.00 Zij, die buiten 's-Gravenhage wonen ∆?6.00 De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe leden te bekomen ad f 6.00 per jaargang. Afzonderlijke nummers zijn niet verkrijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of inhoud der onderteekende stukken. N¬Ľ. XV' Jaargang. ‚?Ę 189? liet geslacht Frets. door W. M. C. REGT, te Oudshoorn. Jaren geleden werd in een onzer tijdschriften navraag gedaan omtrent familie en voorouders van Mr. Francois Frets, zoover mij bekend is, kwam daarop nimmer een antwoord in. Wij zijn in de gelegenheid een nagenoeg volledige ge¬≠ slachtslijst dier familie te kunnen publiceeren , bijna geheel uit officie√ęle bescheiden opgesteld, staan we ook voor de betrouwbaarheid daarvan in Bij de samenstelling der genealogie maakten we gebruik van een afschrift uit een familiebijbel, berustend bij den Heer C. Frets te Arnhem. Die lijst, aanvangende met het jaar 1781, was echter op enkele punten onjuist en g,ansch niet volledig. Om echter de verspreide leden der familie te doen kennen, had zij groote waarde. Het oudste register der Rem. Gem. te Zevenhoven, tot dusverre zoek, werd een paar jaar geleden op een vreemde plaats door mij teruggevonden en op de secretarie gedeponeerd, dat register verschafte mij de gelegenheid de genealogie met het midden der 17de eeuw te doen aanvangen. Gaarne hadden wij in onze mededeelingen de eerste generati√ęn met levens bizonderheden gestoffeerd, doch de groote brand van het jaar 1878, waardoor ongeveer de halve gemeente Nieuw veen in de asch werd gelegd en waarbij nagenoeg het ge heele Nieuwveensche en Zevenhovensche archief te loor ging, maakte een onderzoek daarnaar ten eenenmale onmogelijk. Een v familiewapen is ons niet voorgekomen. Mogelijk weet een onzer medewerkers daaromtrent mededeelingen te doen, verlangend zouden wij deze tegemoet zien. De eerste van den naam Frets, die ons onder de oogen kwam en die dus voorshands als stamvader dient aange¬≠ merkt te worden, was: I. Dirk Frets. Voor zoover bekend had hij twee zonen : a. Jan Dirxen. Volgt II b. Jacob Dirxen. Volgt Hbis. II. Jan Dirkszoon Frets. Hij behoorde tot de Remonstr. gemeente te Zevenhoven en won bij zijn vrouw, wier naam onbekend is gebleven, de volgende kinderen, op bijgaande data in de Remonstr. kerk gedoopt. (1) a. Neeltje Jans, 14 Februari 1666. Zij huwde 1 Maart 1688 in de Hervormde kerk te Z. met Teunis Vermey, j.m. van Zevenhoven. Na haar overlijden hertrouwde T. Vermey 11 Juni 1702 in de Hervormde kerk met Marijtje Isaacs Stouthandel,. j.d. uit de Zeven¬≠ hovensche buurt, gedoopt te Zevenhoven, Remon strantsch, 9 Dec. 1663, dochter van Isaac Pietersen Stouthandel bij ? b. Grietje Jans, 27 Maart 1667. c. Dirk Jansz, 1 Februari 1671, kort daarna overleden, d. Dirk Jansen, volgt III. e. Pieter Jansen, 6 December 1676. Hij komt voor als schepen van Zevenhoven o. a. in 1713. /. Jan Jansen, 15 Januari 1679. Hbis. Jacob Dirkszoon Frets, eveneens behoorende tot de Remonstr. gemeente, doch later overgegaan tot de Herv. kerk. Huwt ? en won de volgende kinderen, op bijgaande data in de Rem. kerk gedoopt. a. Marijtje. Zij huwt 20 Augustus 1684 in de Herv. kerk met Samuel Teunisz. Buerman, j.m. van Zeven¬≠ hoven en wint: 1. Teunis, Herv. gedoopt, 11 April 1685. 2. Aafje, idem, 20 October 1686. 3. Teuntje, idem, 15 Juni 1692. 4 Ariaantje, idem, 11 Mei 1693. Hierbij stond als peet : Annetje Adriaans. b. Lijsbet (Elisabeth) liet 14 Juli 1686 in de Herv. kerk een dochter doopen, wier naam was Neeltje. Getuige: Jacob Dirxen Frets. Lijsbet huwde 26 December 1702 in de Herv. kerk met Arie Cornelisz. Plemper, weduwnaar van Nieuwkoop. Weduwnaar geworden, gaat Jacob Dirksz. Frets 20 Juni 1677 in de Herv. kerk te Zevenhoven een tweede huwelijk aan met Grietje Jans, weduwe, wonende te Zevenhoven. Uit dit huwelijk sproot √©√©ne dochter: (1) In het oudste doopregister der Rem. Gemeente en ook in dat der Herv. Gem. worden de namen der moeders niet vermeld.