De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

103 104 2 Januari 1892, de dochter van Pieter, scheepstimmer­ man te Capelle, bij Johanna in 'tHout. Kinderen : a. Cornelis, geboren te.Boskoop 20 Maart 1842, over­ leden op den 3 Augustus van dat jaar aldaar. b. Johanna Cornelia, geboren te Boskoop 13 Maart 1843 en aldaar ongehuwd overleden 11 Mei 1882. c. Cornelis. Volgt VIII. d. Pieter, geboren 14 November 1846 te B. Is daar 31 October 1847 overleden. e. Neeltje, geboren te Boskoop 3 Februari 1849. Te Amsterdam . . . Juni 1876 ongehuwd overleden. ?'. Pieter, geboren te B. 8 Januari 1852, overleden aldaar 22 Februari 1863. VIII. Cornelis Frets, boomkweeker te Boskoop (1). Geboren te Boskoop 28 Juli 1845. Huwde tweemaal. 1°. te Boskoop, 1867 met klisabet van Nes, geboren te Boskoop , aldaar overleden 2 Januari 1871, de dochter van Pieter Oosthoek van Nes bij Sara Visser. 2<>. te Boskoop 1 October 1875 met Margaretha Koster, geboren te B. 24 Mei 1852, de dochter van Gerrit bij Aletta van Nes. Uit het eerste huwelijk één, uit het tweede drie kinderen: a. Dirk. Volgt IX. b. Aletta Maria, geb te Boskoop 29 Mei 1876. c. Maria Aletta, geb. te B. '13 Februari 1878. d. Gerrit Pieter, geb. te B. 8 November 1879. IX. Dirk Frets, geboren te Boskoop 13 Januari 1868, is daar 23 Juli 1896 gehuwd met Adriana Hardijzer, ge­ boren 23 November 1873 te Boskoop, de dochter van Hugo bij Adriana Koster. NÏIter Pieter Frets, geboren te Zevenhuizen 22 Oc­ tober 1823 en daar Remons gedoopt, overleed 30 Ja­ nuari 1868 te Rotterdam en daar begraven. Huwt te Heumen bij Nijmegen op den .... Januari 1858 met Geertruida Johanna Ritte, geb. 22 Juli 1834 te Leid schendam, dochter van A. Ritte en van Catharina de Beer. Zij heeft in 1895 een 2e huwelijk aangegaan met den Heer Hannik en is nog in leven. Kinderen: a. Cornelis, Volgt VIII. b. Nelly, geboren te Hillegersberg 11 Januari 1862, ongehuwd overleden te Schiedam 29 Juni 1884. c. Willem, geboren te Hillegersberg 6 December 1866» overleden, ongehuwd, te Schiedam 11 Januari 1886* VIII. Cornelis Frets. Chef van het goederenvervoer bij den Holl. Spoorweg te Arnhem. Geboren te Hillegers­ berg 21 October 1858, huwde hij 26 October 1892 te Rotterdam met Joanna Jacoba Maria van der Aa, ge­ boren te Rotterdam 9 Sept. 1860, de dochter van Theo dorus bij Catharina Gieben. Eén kind: a. Nelly Catharina Johanna Alida Maria, geboren te Arnhem 17 Augustus 1894. Behalve de genoemde personen leefde er ook te Zeven­ hoven een: (1) C. Frets & Söhne, Nachfolger van P. Koster & Söhne, Baum schulen, Boskoop. I. Sijmen Frets. Onder mogelijke andere kinderen had hij: a. Bastiaan. Volgt II. b. Grietje. Zij huwde, als weduwe, in de Herv. kerk te Zevenhoven, 22 April 1681 met Cornelis Klase Klyn. j.m. van Zevenhoven, waaruit 1. Annetje, Hervormd gedoopt te Z. 29 Juni 1682. waarbij peet was: Neeltje Klaas. 2. Klaas, idem dito, 4 Februari 1685. Peet idem. Na haar verscheiden hertrouwde hij 31 Dec. 1713 in de Herv. kerk te Z. met Leuntje Jans Harte velt. Weduwe te Zevenhoven van Albert Groeneveld. c. Aaltje. Zij huwde 30 November 1704 als weduwe te Zevenhoven met Willem Hendrikse Oostenrijk, weduwnaar van Niesje Gysbregts. Hij overleed volgens het lidmatenboek der Herv. Gemeente, te Zevenhoven 29 Juli 1706. Na zijn dood hertrouwde zij 21 Juni 1711 met Claas Cornelisse Korf J.m. van Zevenhoven. II. Bastiaan Frets, landbouwer en vervener. Hij was gehuwd met'Belitjen Claas van Geylik en overleed vóór 1723, want 21 November 1723 huwden in de H.K. te Zevenhoven: Cornelis van Leeuwen, Weduenaar van Annetje Claas de Groot, van Kalslagen, met Belitje Claas van Geylik, weduwe van Bastjaan Frets van Sevenhoven. Vraag: Wie geeft nu nog eenige bizonderheden omtrent de nakomelingen en vrouwen der beide predi­ kanten ? En bestaat er een wapen ? Mei 1897. Een votief bord uit de 16e eeuw in verband met de familie van der Does. Op de verkoopingen den 15 en 16 October 1890 te Keulen gehouden der collectie van de gravin Reigersberg kwam onder n°. 161 voor: Votifbild. Ein paar, vor ihm zwei knieende Kinder, im Hintergrunde der Tod und ein Engel: zu den Seiten und unten vielreihige biographische Notizen, die sich auf die Familie van der Does beziehen. Interessantes Bild mit Jareszahl 1574 ?? Holz höhe 40 , breite 56 cent, Bij ieder daarop voorgesteld persoon staan familieaan teekeningen Bij den vader : .... dees e drie . . . kinderen is mij . . . Adriaensz . . . ara Dirckszdochter wt ... avenhaghe geboren mijn huysvrouwe en mijner kijnderen moeder geweest is . . . zijnde van haer . . . kijnt nu afgestorven na 14 jaer onzes houlickx ende int 41 jaer haers levens doe ik mede int 41 jaer mins ouderdoms den 22 Novëber an» 157 (5?) eg tot Gorcum (?) begrave. Bij de moeder : lek was mijns, vaders tweede kijnt en mijn vader liet mi noemen Neelken Colman na zyn moeder en bin mit Dirck Adriaensz mijn moeders vader en mit Janneken Vrancken van der Doés mijn beste moeder tot mijn . in de Haghe van de pest gestorve in de papestraet.