De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

107 108 van â??Herald. Bibl.' 1879. In dat werk N°. 66, bl. 5a ziet men vermeld onder â??De Rijkdom van 's-Gravenhage in 1742' Johan Adr. en Cath. Half-Wassenaer, wed. de Reek, renteniers, met een jaarlijksch inkomen van f 14000, bewonend een huis van Æ? 1200 huurwaarde, er een koets met vier paarden en vijf dienstboden op na houdend. Met deze Haagsche renteniers kunnen o. i. geene andere personen bedoeld zijn, dan de Joannes Adamszn v. H.-Wr. en zijne zuster Catbarina dier â?¢genealogie, welke laatste dan als wed^. de Reek 28 Aug. '42 hertrouwd is met Mr. Isaac Jan de Roye, die volgens de genealogie, in hoogen ouderdom ter stede overleed. Hun broeder, Mr. Jac. v. Half-Wr. Adamszn wordt bij Scheffer, No. 127, bl. 46, omschreven als in 1742 te 's-Hage in de 6de Wijk (Vlamingstraat Zuidzijde) een huis bewonend van f 230 huurwaarde, met een inkomen van f 6000, drie dienstboden, en buitenplaats. Deze buiten­ plaats zal geweest zijn Stad aan 't Haringvliet, waarvan hij heer was. Jan Frans (Johs. Franciscus) v. Ryckevorsel, geb. te 's-Hertogenbosch 26 Maart 1780, raad dezer stad, t ald. 25 Nov. 1839, trad, volg. Seheffer's Arch. No. 119, bl. 5a, 29 Oct. '99, en wel te Nieuwerkerk (vermoedlijk Nk. a/d IJsel, Zuid-Holland) met Antoinetta (Antonia) Joanna' Barbara H.-W. in den echt. Hare zuster Everarda Francisca, te 's-Bosch geboren, f te Antwerpen 11 Oct. 1842, tr. 26 Febr. 1810 te 's-Bosch diens broeder Augustinus Theodorus v. Ryckevorsel van Kessel, geb. ibid. 28 April 1783, ridder in de Orde van den Nederl. Leeuw, Ont­ vanger ald., sedert 15 Sept. 1829 Jonkheer, sed. 1 Mei '49 (lees '41) baron, lid der Ridderschap van N.-Brabant, f te Vucht 12 Nov. '46. Zij waren zoons van Thomas Cornelius v. Ri. bij Anna Petronella Vermeulen. Hun broeder Gerardus Johannes had tot dochter Anna Petro­ nella Theresia Maria v. R1., die met Frans Frederik v. H.-Wr. in den echt trad. Dit huwelijk staat in de overi­ gens zoo volledige genealogie der v. Ryckevorsels bij Scheffer, â?? zie No. 120 blz. 5b, â?? niet vermeld. Zij werd 23 Maart 1821 te 's-Bosch geboren. Ek-en-Wiel. JAC. A. Naamlijst der Schepenen van Zutphen. (Vervolg van kolom 96.) 1422. Lubbert Rense, overrentm., Henrick Onbedwongen, on derrentm., Arnt van den Walle, Henrick Kreij ngh, Ghert van der Voerst, Willem Lerinc, .Evert Asse, Ghert van Holthuijsen, Evert van den Mersche, Andries Kreynck Rensen soon, Gerloch van der Capellen, Aernt van den Colc, Gerrit van den Walle. Raden: Godert Berner, Johan Kreynck, Gelys Yseren, Jacob Scimmelpenninc, Andries Yseren, Willem Pelgrym. Secr.: Arnoldus Loederinc. 1423. Willem Lerinck, overrentm., Johan Kreynck, onderrentm., Gerrit van der Voorst, Andries Yseren, Gerlieh van der Capelle, Lubbert Rentse, (1) Jacob Schimmelpenninck, Gelys Yseren, Aernt van den Colc, Ghert Uylrics, Evert van den Mersche, Godert Berner. Raden : Henric Kreynck, Gherloch van der Capellen, Aernt van den Walle, Henric Onbedwongen. Secr.: als boven. 1424. Gerrit Oelrix, overrentm., Jacob Schimmelpenninck, onderrentm., Henrick Onbedwongen, Andries Iseren, Arnt van den Walle, Gerlach van der Capellen, Gelis Iseren, Godert die Berner, Johan van Ryseren, Evert Asse, Johan Kreynck, Henrick Kreynck. Raden (1): Willem Lerinc, Evert ten Mersche, Alphart Kreynck, Ghert ter Voerst, Aernt ten Colc. Secr : Arnoldus Hake, ge- heiten Loederink. 1425. Johan van Ryseren, over­ rentm., Henrick Onbedwongen, on­ derrentm., Evert van den Mersche, Alpherfc Kreynck, Gerrit van der Voorst, Henric Kreijng, Gerloch van der Cappellen, Evert Asse, Zeelman Keppelman, Willem Lerinc, Arnt van den Walle. Raden: Johan Kreynck, Jacob Schimmelpenninc'k, Gelys Yseren, Gerrit Uijlrix, Godert Berner, Andries Yseren. Secr.: Arnoldus Hake, gê­ nant Loderinck. 1426. Jacob Schymmelpenwwc, overrentm, Johan Kreijnck, onderrentm., Zele Keppelman, Willem Lering, Gerit Oelrix, Evert van der Voirst, Evert van den Merssche, Andries Yseren, Godert Berner, Alphert Kreynck, Gelys Yseren, Gerrit van der Voerst. Raden: Henric Kreyng, Aernt van den Walle, Evert Asse, Henric Onbedwongen, Johan van Ryseren. Secr.: als boven. 1427. Andries Iseren, zeg., Henrick Onbedwongen, zeg., Wermbolt Stuvenbergh, overrentm., Gelis Yseren, Johan van Ryseren, Gerardus Ulrijk, Evert Scholdeman, Warner Kaelsack, Jacob Schimmelpenninck, Evert Assen, Godert Berner, Henric Kreynck, Aernt van den Walle, Johan Kreynck. Raden: Evert van den Mersche, Sele Keppelman. Secr.: als boven. 1428 Willem Lering overrentm., Henrick Onbedwongen, on­ derrentm., Wermbolt Stuvewberg, Johannes Kreij nek, Gerit van der Voerst, Alphert Kreijnck, Arnt van den Walle, Henrick Kreijnck, Zele Keppelman, Evert Asse, Marten van Griete, Evert van der Voerst, Andries IJseren. Raden: Johan Kreynck, Jacob Scimmelpenninc, Herman van Mekeren, Gerit Ulrix. Secr.: Arnoldus Haeke. (1) Kreynck voegt hierachter het woord: '«vijf.