De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap â??De Nederlandsclie Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van iedere maand, en wordt alleen aan de leden van het genootschap gezonden. Brieven te zenden aan den Secretaris den heer Mr. H. J. KOENEN, Ka.naa.lweg 63, Scheveningen, bij­ dragen voor het Maandblad, en de daarop betrekking hebbende correspondentie aan den heer M. G. WILDEMAN , Zijlweg 28 te Haarlem. AaDvragen betreffende de bibliotheek te richten tot den heer Jhr. Mr. C. H. C. FLUOI VAK ASPEBMONT, Jan van Nussaustraat 6, te 's-Gravenhage. Leden te 's-Gravenhage betalen per jaar Æ? 10.00 Zij, die buiten 's-Gravenhage woneu / 6.00 De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe leden 1e bekomen ad Æ?6.00 per jaargang. Afzonderlijke nummers zijn niet verkrijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of inhoud der onderteekende stukken. Bericht. IXLVe Jaargang. Het adres van den redacteur is in 't vervolg niet Zijlweg 8c doch Zijlweg 28, Haarlem. liet Wapen van H. M. de Koningin-Weduwe-Regentes der Nederlanden. (Met eene plaat). In eene der beschouwingen (N. R. Cour.) over mijn ontwerp van het wapen van H. M. de Koningin, komt o. a. de volgende zinsnede voor: â??In den goeden tijd der heraldiek placht men tusschen de schilden van mannen en vrouwen geen onderscheid te maken. De ontwerpers van het wapen, door H M. de Koningin-Regentes gevoerd, hebben dit, en te recht inge­ zien.!' Het eerste punt te dezer plaatse onaangeroerd latende, vraag ik echter: Bestaat er werkelijk een wapen van H. M. de Koningin-Weduwe als Regentes der Neder­ landen, m. a. w., een wapen waaruit van den Weduw­ staat en van het Regentschap blijkt? Dit zal ontegenzeglijk met neen moeten worden be­ antwoord. Het indertijd door de Hofcommissie aan de Hoflever­ anciers verstrekte model van het Koninklijk wapen bestaat uit niets anders dan uit de samenvoeging van het Konings­ wapen met dat der Vorsten van Waldeck-Pyrmont. Het is eenvoudig een alliantie-wapen, 't geen alleen raison oVêtre had, toen Z. M. de Koning nog leefde. Uit het thans officieel gevoerd blazoen blijkt noch de waardigheid van Koningin-Regentes, noch de Weduwstaat van H. M. Het is toch geenszins afdoende, als voorbeeld aan te halen, dat in andere Rijken, in soortgelijke gevallen, het bestaande Wapen niet wordt veranderd. Te dezer zake een onderzoek instellende, keek ik vreemd op, van ZEx. De Baguer, den Spaanschen gezant bij ons Hof, wel­ willend, de eigenhandige mededeeling te ontvangen, dat: â??depuis Vêpóque de Charles III, aucune modification na êté apportée aux armes iïEspagne' Dus meer dan honderd jaren, en niettegenstaande de verschillende lot­ wisselingen in de dynastie, bleef dat wapen onveranderd ! De tijd, die nog moet verloopen tot de troonsbestijging van H. M. de~ Koningin is te kort, om .nu nog overeen ontwerp te denken, waaruit de waardigheid van het Regentschap zou spreken. Wanneer evenwel het oogen­ blik is gekomen, dat de teugels van het bewind door de hoogstbegaafde en verstandige moeder aan onze jonge Souvereine worden toevertrouwd, blijft de Koningin Weduwe- in- dankbare herinnering eenigszins op den achtergrond, gelukkig echter niet zóó of bij alle ge­ beurtenissen zal aan Haar rechtmatige hulde worden bewezen, en zal, zooals vanzelf spreekt, bij versieringen ook van wapenschilden worden gebruik gemaakt. Wat zullen we dan te zien krijgen? Zeer waarschijnlijk of bijna zeker.... de bestaande modellen. Om dat te voorkomen, gaf ik bovenstaand ontwerp aan de publieke opinie prijs, in de hoop, dat het over het algemeen even goedgunstig zal worden beoordeeld als het vóór eenige weken gepubliceerd ontwerp-Wapen voor H. M. de Koningin. Eenige ophelderingen zijn echter noodzakelijk. Evenals bij het voorgaande oatwerp is mijn doel alléén om op het punt van versieringen een wenk te geven, hoe een wapen van H. M. de Koningin-Weduwe kan worden vervaardigd, dat in streng heraldischen stijl tevens historisch juist is, en ook aan vreemdelingen den indruk moet geven, dat men in Holland toch ook nog een weinig van heraldiek afweet. Trouwens is het hierboven in beeld weergegeven ont­ werp niet geheel oorspronkelijk Namens H. M. de Koningin-Regentes wordt wel eens gezegeld met een wapen, dat behoudens kleine afwijkingen bovenstaande teekening ze«r nabij komt. Alleen stiliseerde ik de leeuwen en bracht om het schild den gordel van zoogenaamde weduwe- of liefde knoopen aan, 'tgeen juist den Weduwstaat uitdrukt (1). Zooals het wapen daar vóór ons ligt, zien wij direct, dat (1) Ook hier zijn de wapenspreuken weggelaten om dezelfde reden als bij het Koninginne-wapen geprojecteerd was.