De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

125 126 Naamlijst der Schepenen van Zutphen. (Vervolg van kolom 111.) 1442. Johan Kreijnck, zeg., 'Wermbolt Stuvenberch, zeg. en overrentm. Alphart Iseren, onderrentm. Andries Yseren Tonisz., Andries Yseren Geritsz., Jacob Schimmelpenninck, Wermbolt Stuerman, Aerent van Herwen, Johan Huerninc, Deric van Drynen, Raden: Gerrit Ulrics. Berent van Boerle, Henric Nyenhuys, Sele Keppelman, Evert ter Voerst, Johan Stuerman, Henric Kaelsac. Seer.: als boven. 1443 (1). Wermbolt Stuevenbergh, zeg., Berent van Boerlo, zeg., Andries Iseren Tonijsz.,' overrentm. Sele Keppelman, onder­ rentm , Henrick Nyenhuys, Andries Yseren Geritsz. Alphart Yseren, Henric Kaelsack, Evert van der Voerst, Johan Stuerman, Arnt van den Walle. Raden: (2) Johan Kreyng, Jacob Scimmelpenninc, Gerit Ulrics, Derck van Drynen, Johan Huerninc, Warmbolt Stuerman. Seer.: Henricus. 1444. Jan Kreijnck, zeg., Bernt van Bourlo, zeg., Jacob Schimmelpewniwg, overrentm. (3), Evert van der Voerst, Henrick Nyenhuess, Derck van Drijnen, Warmbolt Stuvenberch, Andries Yseren, Andries Yseren Tonisz., Zele Keppelman, Wermbolt Stuerman, Johan Stuerman, Rense Kreijnck, Henric Kaelsack, Johan Huerninc, Gerit Ulrics. Seer.: Her Henric, onser Stadt overste schrijver. 1445. Johan Kreijnck, zeg., Alphart Yseren, zeg., Wermbolt Stuvenborcb, overrentm., Andries Yseren, onder- . rentm., Andries Iseren Tonisz., Rense Kreijnck, Zeel Keppelman, Evert van der Voorst, Gerrit Uelrick, Johan Huijrninck, Henrick Nyenhuis, Arent Gerritsoen, Andries Yseren Geritsoen, Derick van Drynen, Wermbolt Stuerman, Bernardus de Boerle, Jacob Schimmelpenninck, Johan Stuerman, Henrick Kaelsack. Seer.: Her Henric van Zedem, onser stat overste scriver. (1) Hs D plaatst bij dit jaar de volgende aanteekening: A° 1444. 45. 46. 47. 48. 49. KO. 51. zyn alle deselve gebleven, alleen dat alle Jaer by Lotinge is gelottet, wie de twaelff Schepenen en wie de zes Raeden geworden zyn. Uyt Eemens Observatien'. Remens Observa tiën, meermalen in dit hs aangehaald, zijn mij niet bekend. Kan één der.lezers mij terecht helpen? (2) Tadama noemt ten onrechte als raden: Zele Keppelman, Evert van der Yoorst, Bernt van Boerlo, Henrick Nijenhuis, .. Johan Stuerman, Henrick Kaelsack. (8) Tadama heeft ten onrechte als rentmeester, Andries Useren. 1446. Alphert Iseren, zeg, Berent van Boerle, zeg. en overrentm., Evert van der Voerst, onder­ rentm., Zelle Keppelman, Andries Iseren Tonysz., Derick van Drijnen, Wermbolt Stuvenberch, Henrick Koelsack, Henrick Nyenhues, Wermbolt Stuerman, Andries Iseren Gerritsz., Johan Stuerman, Andries Yseren, Johan Kreynck, Jacob Schimmelpenninck, Rense Kreynck, Gerrit Ulrix, Johan Huerninc. Seer.: als boven. 1447. Bernardus van Boerl, ma­ gister civium, Johan Kreynck, zeg. en overrentm., Zeel Keppelman, zeg. en onderrentm , Henrick Nyenhuis, Johan Huirninck, Henrick Kaelsack, - - Derick van Drijnen, Andries Iseren, Rense Kreynck, Evert van der Voerst, Jacob Schimmelpenninck, Alphert Iseren, Johan Stuerman, Gerit Ulrics. Raden: Andries Yseren Gerritsoen, Andries'Yseren Thonissoen, Wermbolt Stuvenberch. Seer.: als boven. 1448 Johan Kreijnck, zeg., Wermbolt Stuvenbergh, zeg. en onderrentm., Andries Iseren, overrentm., Jacob Schimmelpenninck, Gerit Oelrix, Derck van Drijnen, Alphert Useren, Johan Huerninck, Warmbolt Stuijrman, Rense Kreynck, Andries Yseren Geritsen, Andries Yseren Thoniszoen. Raden: Evert ter Voerst, Zeel Keppelman, Henric Nyenhues, Henric Kaelsack, Evert ten Wall, Willem Lerinck. Seer.: als boven. 1449 Wermbolt Stuvenberch, zeg., Evert ter Voerst, zeg. en overrentm., Ceel Keppelman, onder­ rentm., Andries Useren Tonisz, Henrick Nyenhuis, Henrick Kaelsack, Evert Asse, Alphert Useren, Willem Lerinck, Evert van den Walle, Andries Yseren Gheritsoen. Raden: Johan Kreijng, 'Jacob Schimmelpenninc, Deric van Drynen, Rense Kreyng, Johan Huerninc, Gherit Ulrix. Seer.: als boven. 1450 ' Evert ter Voerst, zeg., Johan Kreynck, zeg. en overrentm., Henrick Kolsack, onder­ rentm. Jacob Schimmelpenninck, Gerit Oelrix, Zelle Keppelman, Henrick Nyenhues, Diderich van Drynen, Johan Huerninck, Rense Kreijnck, Evert van den Walle, Willem Lerinck. Raden: Andries Iseren Tonniss, Andries Iseren Gerritss, Wermbolt Stuvenbergh, Alphert Yseren, Andries Yseren, Evert Asse. Seer.: als boven. 1451 Johan Kreijnck, zeg., Andries Iseren, zeg. en over­ rentm., Andries Iseren Tonniss, on­ derrentm., Jacob Schimmelpenninck, Gerijt Oelrix, Johan Huerninck, Derick van Drynen, Andries Yseren Gerritsz.,