De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

Rense Kreynck, Alphert Iseren, Evert Asse, Herman Barner. Raden: Zeelman Keppelman, Evert ter Voerst, Henric Neyenhuess, Henric Kaelsack, Evert ten Wall, Willem Lerinck. Seer.: als boven. 1452 (1). 127 12S Andries Iseren, zeg., Evert van der Voerst, zeg. en overrentm., Zelmau Keppelman, Henrick Nyenhuis, Andries Iseren Tonniss, Andries Iseren Gerritss, Henrick Kaalsack, Alphart Iseren, ob., Evert van den Wall, Willem Leeriock, Evert. Asse, Herman Barner. Raden : Johan Kreynck, ob., Jacob Schimmelpenninck, . Gerrit Ulrix, Derrick van Drijnen, Johan Huirningh, Renze Kreynck. Seer.: als boven. 1453. Evert ter Voerst, zeg., Gerrit Oelrix, zeg., Willem Leeiïnck, overrentm Zeiman Keppelman, onder­ rentm., Henrick Nyenhuis, Henrick Kaelsack, Evert van den Wall, Johan Huernynck, Rense Kreynck, Derck van Drijnen, Henrick Kreynck, Alphert Schimmelpenninck. Raden: Andries Yseren, Thoniss., Andries Yseren Gheritss., ob , Evert Asse, Horman Berner, Johan ter Cappellen, Andries Useren. Seer.: als boven. 1454. Gerrit Ulrix, zeg., Andries Iseren Toniss., zeg. en overrentm.. Henrick Kreijnck, onder­ rentm Derrick van Drynen, Andries Iseren Renze Kreynck, Johan Huirninck, Evert Asse, Herman Barner, Alphert Schimmelpenninck, Johan van der Capellen, Raden: Weruer Tolner. Zeiman Keppelman, Evert ter Voorst, Henrick Nyenhuis, Henrick Kaelsack, ,,Wilhem Leerinck, Evert van de Wall. Seer.: als boven. (1) Hs D plaatst bij dat jaar de volgende aanteekening: â??N. B A° 1453 syn deselve gebleven, en occk met Lotinge omgelot wie Schepenen en wie Raden syn geworden en syn op 't nye in plaets van 2 afgestorvene daer in gecoren Evert van den Wall, Willem Leerinck Alphert Schimmelpenninck. üyt Remens übservatien.' (Wordt vervolgd.) Vragen en Antwoorden. Weyers en den Hartog-. Christiaan Weyers huwt te Zalt Bammel 15 Maart 1759 met Maria Catharina Ortmans of Oortmans. Hij diende toen in het Regiment van den kolonel Heronius en lag in garnizoen te Nijmegen De man overleed te Zalt Bommel 20 April 1810, de vrouw 7 Dec. 1810. Wanneer en waar werden deze echtelieden geboren (te Zalt Bommel ?), en wie waren de ouders etc ? Oorstiaan den Hartog moet te Gorinchem overleden zijn 22 Juli 1840. Waar en wanneer werd hij geboren cn wie waren zijn ouders ? Misschien geeft de trouwacte licht, +1790 moet hij gehuwd zijn met Hendrika La- chelouw, waarschijnlijk te Gorinchem. Ook de doodacte kan aanwijzing doen. Wie verblijdt mij met een antwoord? Oudshoorn. W. M. C. REGT. Reuyl. Ik bezit in mijn wapen verzameling ook een afdruk van een zegelstempel (geen wapen) van deze familie. Een opzichter of architect van dien naam te Gouda woonachtig verstrekte het mij en verzekerde mij, dat zijn familie daarmede steeds gewoon was te zegelen Het stelt voor een brandende zoogenaamde godslamp met randschrift: Splendens virtute majorem. Oudshoorn. W. M. C. REGT. Wie wil aan ondergeteekende voor eenigen tijd ter lezing geven : â??Der Superintendent und erste Hofprediger M. Johann Hector Dietz, seine Vorfahren und Nachkommen. Ein Familienbueh von Dr. Alexander Dietz Frankfort 1889.' en â??Dr. R Béringuier: Stammbaume der Mitglieder der Französischen Colonie in Berlin.' Berlin 1885. Oudshoorn. W. M. C. REGT. Geslacht Emmcii. Vorsterman van Oyen zegt in Stam- en Wapenboek van aan­ zienlijke Nederlaiidsche familiën in de genealogie â??Emmen' dat â??Rudolf Emmen, zoon van Warner, huwt met Susanna Verrutius, dochter van Hieronymus Verrutius'. Op den huize Traeylemaborch te Slochteren (prov. Groningen) hangen de portretten van Rudolf Emmen en van zijn huisvrouw Susanna Verrutius beiden voornoemd. I. Op het doek van het vrouwenportret staat het alliantie­ wapen Verrutius-N.N. Beschrijving van het wapen N.N.: â??Gedeeld: 1 in goud een halve adelaar van sabel uitgaande van de deelingslijn, 2. doorsneden: a. in azuur twee gouden sterren b. in keel een gouden lelie. Van welk geslacht is dit wapen?1' Achter dit portret staat: â??Anna Verrucius, huys- vrouwe van Rudolf Emmen.' Het alliantie-wapen Verru­ tius-N.N. is dus waarschijnlijk van hare ouders. II. Op het doek van het mansportret staat het alliantie­ wapen Emmen N N. Het wapen N.N. is vrij onduidelijk. Het schild is waarschijnlijk van goud met een balk van beladen met drie rozen van keel, vergezeld van drie onduidelijke figuren (waarschijnlijk eikenbladen) van goud of bruin. Van welk geslacht is dit wapen ? Het alliantie-wapen Emmen-N.N. is dus waarschijnlijk van Rudolfs ouders, dus van Warner en zijne huisvrouw. Hoe heette zij ? Mr. D. E. IWHOUÏB 189?, V. S. Bericht. â?? Het Wapen van H. M. de Koningin-Weduwe-Regentes der Nederlanden, door M. G. Wildeman. (Met eene plaat.) â?? De Waar­ heid over den â??Goedendag', door .1. Th. de Raadt. â?? Naamlijst der Schepenen van Zutphen (vervolg van kolom 111), door J. Gimberg.â?? Vragen en Antwoorden. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. vau Langenhuysen te 's-Gravenhage.