De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

7 8 8 Kwartieren van Jhr. Louys de Geer van Jutphaas. Jonker Barthold de Geer â?¢van Jutphaas, geboren op Rynhuysen te Jutphaas 5 Augustus 1761, overleden te Utrecht 28 April 1838, canunnik in het capittel van St. Marie te Utrecht, inge­ lijfd in den Nederlandschen adel 14 Juli 1815. Hij huwde te Utrecht in den Dom 18 Augustus 1782 Jacoha Gijs berta Beatrix van Vianen, geboren te Utrecht in 1754, overleden op het Huys de Geer te Jutphaas 18 Juli 1835. Egbert baron van Lin telo, heer van Oosterwyt wert, geboren in Januari 1757,overleden 9 Februari 1797, gecommitteerde raad wegens de Ommelanden van Groningen tusschen de Eems en de Lauwerzee, enz. enz. huwde te Breu kelen 10 October 1788 Gatharina Graafland, ge­ boren te Amsterdam 12 April 1765, overleden te Utrecht 23 Juni 1805. Jhr. Anthony Gustaaf de Geer, geboren te Utrecht 18 Februari 1788, kerkmeester der St. Jacobskerk en kapitein der dd. schutterij aldaar, overleden te Utrecht 16 Februari 1871, huwde er 18 September 1811 Hester barones van Lintelo, geboren te Hoogezand 10 Maart 1791, overleden te Utrecht 2 Januari 1870. Mr. Barthold Jacob Lintelo baron de Geer van Jutphaas, heer van Jutphaas, geboren te Utrecht 12 December 1816, lid en voorzitter der ridderschap van Utrecht (1877), achtereenvol­ gens hoogleeraar te Utrecht, lid van de Tweede kamer en van den gemeenteraad te Utrecht, lid der provinciale en later der gedeputeerde staten van Utrecht enz. enz., ridder in de orde van den Nederl. Leeuw, huwde te Zeist 12 Augustus 1846 met Michiel Anthony van Asch van Wijck, heer van Prattenburg, geboren te Utrecht 20 Maart 1742, er overleden 28Nov. 1804, canunnik van Oud-Mun­ ster, heemraad der depu taten schouwe der staten van Utrecht, hoogheem­ raad van den Lekdijk bovendams, heemraad der geldersche en stichtsche venen, huwde te Gorin chem 18 October 1772 Cornelia Snoeck, geb. te Gorinchem 11 Sept. 1746, overleden te Utrecht 10 Mei 1813. Pierre Alexandre Hasse laer, geboren te St. Aubin 20 April 1754, overleden te Amsterdam 11 December 1808, commissaris der Wis­ selbank aldaar, huwde te dier plaatse 4 November 1781 Anna Margaretha Lijnslager, geboren te Am­ sterdam 16 April 1759, overleden te Maarssen 27 Juni 1818. Jhr. Mr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van 'Wijck, heer van Prattenburg, geboren te Utrecht 14 October 1774, overl. op den huize Henschoten bij Woudenberg 16 Juli 1843, raad in de vroedschap van Gorinchem en luitenant-kolonel der schutterij aldaar in 1793, canunik 1798, deken van Oud-Munster te Utrecht 1804, lid der vroedschap aldaar 1810, advocaat-fiscaal voor de provincie Utrecht, lid van 1822 â?? 1840, pre­ sident der Tweede kamer in 1831, lid derstaats-commissie tot herziening der grondwet 1830, staatsraad i. b. d. 1832, lid der Eerste kamer van 1840â??43, heemraad van den Grebbedijk enz. en ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, verheven in den adelstand bij diploma 26 Februari 1833 en toegelaten in de ridder­ schap van Utrecht in 1834. Hij huwde te Amsterdam 17 October 1807 Kenau Hasselaer, geboren te Amster­ dam 11 December 1786, overleden te Utrecht 19 Februari 1827. Jkvr. Anna Cornelia Alexandrine Louise van Asch van Wijck, geboren te Utrecht 24 Maart 1825 en gedoopt in de Waalsche kerk aldaar. Jhr. Louys de Geer van Jutphaas, geboren op het Huys de Geer te Jutphaas 31 Augustus 1862, sedert 1893 burge­ meester van Lekkerkerk.