De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

9 10 Treemdelingen te 's-Gravennage in den jare 1795. Medegedeeld door 'VV. Bon. SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG. Be volgende naamlijsten der Vreemdelingen door de verschillende besturen der Haagsche buurten, op order van het Comité van 'Waakzaamheid te 's-Gravenhage samengesteld, trokken uit een genealogisch oogpunt mijn aandacht Over de samenstelling en werking van dat Comité hoop ik later nog eenige nadere mededeelingen te doen. â?? Voorloopig zal ik den lezers van het Maand­ blad met de zuivere afschriften dier naamlijsten moeten tevreden stellen. â?? Spelling en stijl wordt daarin volgens de oorspronkelijke stukken gevolgd. Onnauwkeurigheden in de namen zijn alzoo voor rekening der verschillende buurt-secretarissen. Lijst der vreemdelingen die gelogeerd zijn in de Jan Hendrikstraat, Laan en Korte Breedstraat. 1795. In de Jan Hendrikstraat. Bij den Burger Gabri is gelogeert een Pransch officier, zijnde een bataaf, gend. Ter Staal met zijn vrouw en kind, van den 21 Mei af. Bij den burger Voogt is gelogeert C. G. Klanberge, Luitenant van het regement dragonders, is gekomen van Leeuwarden. Bij den burger Bourquin is op de kamer gelogeert Een burger uit Brabant met naamen Casier, zedert de maand february daar gewoond. Op de Laan. Bij C. Roelof is gelogeerd Een Fransch officier met naam August, zijnde administrateur van het Hospitaal militair, tegenwoordig absent. Bij den burger van der Noot, raadsheer van Lyden (Leiden), is gelogeert Juffrouw van der Pol, van Delft. Bij den burger van Dongen is gelogeert Johannes Bergnes, marschal de Logie 13 Regiment chasseur a cheval. Bij den Burger Mulleman is gelogeert den burger Waalwijk, boekhouder van den commies generaal Reepelaar. Op het hoekie van de Beestemarkt en Laan is koome woone Hendrik Fullings van Brussel. Korte breestraat of Beestemarkt. Bij den burger van der Burg is gelogeerd een bataaf, zijnde de Capitijn van de Invanterie van Ommeren. Bij den burger Wassenaer Catwijk is gelogeerd Carriou, capitijn au 3e bataillon da la 43 Divisie Brigade. Nog bij den Burger Kuijpers op de Laan woont op de kamer Juffrouw van Tylinge, bij wien sedert seven weeken is koomen inwoonen den burger Saai, gewees e majoor, garnesoen gehouden hebbende te Goes in Zeeland en geboortig van Utrecht. Hiermede voldaan te hebben volgens aanschrijving van het Comitée van Waakzaamheid in dato den 13 July 1795. In naam van Deken en Hoofdlieden, H. ELLERKAMP. Als Secretaris. Lijst van alle vreemdelingen en fransche officiers, welke sich bevinden in de oude Schoolstraatsbuurt, zijnde hunne qualiteyten, geboorte plaatsen en hunne laatste domicilium, alsmede wanneer zy hier ter sleede syn komen woohen agter Yders naam voor soo verre het ons mogelijk was uytgetrokken. Pransch officier, gebiljetteerd bij Morre dog niet in 's Hage en sijn naam onbekend. H. A. van der Heijde, Officier onder de Guardes Nationaal, laatst gewoond te St. Omer en geboore te Rotterdam, met desselfs huisvrouw S. de Flandre, gebooren te St. Omer, gelog*. bij Hoenderop. de Wede. Farnest, Wolle en linne naayster, gewoond hebbende te Bergen op Zoom en geb. te Amsterdam, hebbende dezelve bijna 6 Jaaren alhier verblijf gehad. J. Meeuwis, Vogelkooper, woont en geb. te Antwerpen en gelogeert bij Du Jardijn. Eijkenbroek, Bataaf, gelogeert bij Janssen. Ingenieur, gebiljetd. bij A. C. Slicher, dog niet in 's Hage. Dominica Wey, Bataaf, Volontair geb. te Bergen op Zoom en gebiljd. by van Maaren. Persijn, geweesen e Capiteijn, bataaff, gebiljetd. bij . . . Dissel dog niet in 's Hage. Kattenburg, Luijtenant onder het regement Petit' Infanterie, laatst gewoond in het Vlek Vilers Cotterai en geboren te Monster, met desselfs huijsvrouw en twee kinderen, gelogd, by van der Smag, van 1 Juny. A. Soulie, geb. de Departement du Cantaal de Bourg de Cros, Inwoonende ged. twee jaar bij zijn broeder B. Soulié en laatst domicilum gehad hebbende te Amsterdam. Aldus door ons Deken & Hoofdlieden der voorsz. buurt opgenomen diesen 14e julY 1795. In naam derselve, Ps. WELLENBERGH, Als Secretaris. Lijst van de Vlaamingstraat buurt. (1) A. Wagenaaar, desselfs broeder Corn. Wagenaar geb. van Weezel, laatst gediend hebbende bij mevr. Coli in de boekhorstraat. (I) De gespatieerde namen zijn die der hoofdbewoners en de met cursieve letter gedrukte, zijn die der inwonende vreemdelingen.