De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

151 152 van hiervoreii is melding gemaakt. Col. Pruyn, zooals hij gewoonlijk genoemd werd, bekleedde al >de rangen in het ‚??Albany Rifle Regiment1' van gewoon soldaat tot Kolonel, tot welke laatste rang hij in 1825 werd verheven. Hij stierf 18 February 1862. Hij trouwde Oct. 1822 in 1¬Ľ. huwelijk Helen van der Voort, geb. 5 Jan. 1804, overl. 28 Oct. 1836, dochter van James van der Voort en Ann Schuyler van Albany en had bij haar de volgende kinderen: 186. Margaret, huwde Cornelius James Roosevelt 187. Anna, geb. 11 Mei 1827, overl. 10 Sept. 1842. 188. Sarah, huwde David Ellicott Evans Mix. 189. Helen, was de eerste vrouw van Stephen Girard Wood. 190. John Samuel, huwde Harriet Anna Porter. Samuel Pruyn, huwde 15 Aug. 1838 zijne tweede vrouw Mary Putnam, geb. 31 Maart 1820, overleden 10 Feb. 1885, dochter van Elisha Putnam en Esther Johnson van j Albany en behoorende tot de familie Putnam, waarvan de j beroemde generaal Isra√ęl Putnam, in de onafhankelijkheids¬≠ oorlog, een afstammeling was Mrs Mary Putnam Pruyn be¬≠ kend als Mrs. Mary Pruyn, hield zich voortdurend bezig met het zendingswerk. Zij was de stichster van twee industrieele scholen en van het ‚??House of Shelter' (toevluchtsoord voor gevallen vrouwen) in Albany. In Mei 1871 ging zij naar Japan als eene zendelinge onder het beheer van de Vrouwe¬≠ lijke Vereenigde Zendings Vereeniging (‚??The Norman's Union Missionary Society) van de stad New York. Zij bouwde te Yokohama het eerste gesticht voor de opvoeding van meisjes in dat land en bleef daar ongeveer vijf jaren, toen zij naar Amerika terugkeerde. Dit gesticht bekend als het ‚??American Mission Home' bestaat nog en was het middel tot een grootsch en goed. werk onder de Japanezen. Mrs. Pruyn is de schrijfster van ‚??Grootmoeders brieven uit Japan' etc. etc. Uit dit huwelijk zijn de navolgende kinderen geboren: 191. Agnes, huwde Robert Strain. 192. Charles Elisha, van wien later melding zal worden gemaakt. 193. Samuel Stephen, geb. 17 Nov. 1842, overl. 14 Aug. 1844. 194. Edward Putnam, geb. 24 Dec. 1844, overl. 21 Juny 1856. 195. Sumuel 8. huwde Jane Agnes Lasher. 196. Mary Esther, huwde Worthington de la Grange. 197. Francis Warrenaer, geb. 30 April 1851, overl. 23 Juny 1852. .198. Annie Warrenaer, geb. 7 April 1854, overl. 21 Jan. 1857. 108. 'een man zijn die meer dan gewone kunde bezat, en het spreekt wel voor Mr. Pruyn's beleid, dat hij die positie¬≠ tot algemeene tevredenheid heeft bekleed. (108) Casparus T. Pruyn. geb 26 Mei 1792 (Casparus Pruyn, grootvader Mary Pruyn, tante), zoon van (59) Francis C. Pruyn en Cornelia Dunbar getrouwd den 19 April met 1814 Aune Hewson geb. den 27 Jan. 1794, overl. 12 Febr. 1841, dochter van Robert Hewson en Elizabeth Tryer, van Albany. Op zijn dertiende jaar verkreeg hij eene positie op het kantoor van zijn oom, Generaal Robert Dunbar welke destijds administrateur was der nalatenschap van de van Rensselaer's. In 1835 bedankte Generaal Dunbar .voor die positie en in zijn plaats werd Mr. Pruyn benoemd als administrateur van het landgoed. Iemand welke die post bekleedde moest In January 1839, stierf ‚??de oude Patroon' Generaal Stephen van Rensselaer en de eigendommen werden verdeeld, het gedeelte aan den Oostelijken oever van de Hudson werden het eigendom van den overledene William Paterson van Rensselaer. Mr. Pruyn verhuisde toen naar Bath, Rensselaer County, N. Y:, werd aan¬≠ gesteld tot administrateur van de ‚??Oostelijke Landhoeve' en behield die positie tot het najaar van 1844, toen hij bedankte. Hij stierf den 11 Februari 1846, de volgende anderen nalatende: 199. Robert Hewson, huwde Jane Ann Lansing. 200. Francis, huwde Isabella Kirk. 201. Elisabeth, geb. den 16 Dec. 1818 , gedoopt door Rev. John Melanchton Bradfort, overleden den 6den Februari 1842. 202. Cornelia, huwde Charles van Zandt. 203. Mary, geb 27 Jan. 1823, jong gestorven. 204. Alida, huwde James C. Bell. 205. William Tryer, huwde Gertrude Dunbar Visscher. 206. Edward Roggen, geb. 12 Juli 1829, huwde den 6den Maart 1850 met Annie Lamoreux van Schoharie County N. Y. en had de navolgende¬≠ kinderen : I. Winfield Scott, geb. 16 April 1854. II. Mary Hewson, geb. 23 September 1853, overl. 5 October 1870, huwde Henry G. Pangburn. III. Casper Francis (genaamd Frank C), geb. 25 Dec. 1855. IV. William Jacob, geb. 3 Oct. 1858. V. Anna, geb. 9 Juni 1864, overl. 29 Mei 1866. 207. Augustus, huwde Catalina ten Eyck. 208. Mary Hewson, huwde Montgomery Rochester. 110. (110) Levinus Pruyn, koopman te Albany, geb. 4 Oct. 1796 (Levinus Dunbar grootvader, Margaret Hansen grootmoeder), overl. te New-York in Dec. 1840, zoon van (59) Francis C Pruyn en Cornelia Dunbar, gehuwd 25 Sept. 1815 met Bracbie of Bridget Oblenis, geb. 25 Sept. 1795, dochter van Peter en Maria Oblenis, van Nyack N. Y. Hunne kinderen zijn: 209. Cornelia Maria, geb. 11 Sept. 1816, overleden 6 Februari 1841, gehuwd 25 Dec. 1839 met Moses Cook, geb. 16 Mei 1813, zoon van John Cook en Lois Russell van Albany en had de volgende kinderen: Cornelia Maria, geb 11 Oct. 1840, gehuwd 16 Mei 1865 met William Peuse Norton, geb. 11 Januari 1839, overl. 2 Dec. 1868, zoon van Danl. Norton en Laura Lawrence van Canaan (Connecticut). Zij laten geen kinderen na. Mrs. Norton woont te Albany. 220. Elizabeth Ann, geb. 6 Nov. 1819, gehuwd 30 Oct. 1844 met Moses Cook, echtgeno'ot van haar overleden zuster. Hij stierf den 18 Oct. 1847. Zij woont te Albany en heeft de volgende kinderen: a. Een zoon, geb. 16 Dec. 1845, overl. 23 Sept. 1845 b. William Moses, geb 16 Sept. 1847, gehuwd