De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

157 158 Andries van Vermueden, (1) Arndt Iseren, Wilhem Rense, Renze Kreijnck Andriess. Raden : Andries Iseren Tonniss, Johan van der Capelle, Arndt Berck, Henrick Asse, Zeil Keppelman, Alphert Iseren, Secr.: als boven. 1472 HenrickKreijnck,overrentm., Andries Iseren Tonniss, ob., Renze Kreijnck, Andries Schimmelpenninck,' Arndt Iseren, Arndt Berck, Johan Kreijnck, Andries van Mermuiden, Alphert Iseren, Henrick Asse, Zelle Keppelman, Wilhem van Roderloe. Raden: Henrick Kaelsack, Wilhem Leerinck, Evert Scholdeman, Johan Kribbe, Wilhem Renze, Renze Kreijnck, (2) Secr.: Meister Henrick, Jacob, den onderschriever. 1473 Evert Scholdeman, over­ rentm., Arndt Berck, onderrentm., Henrick Kaelsack, Wilhem Leerinck, Johan Kribbe. Wilhem Rense, Henrick Asse, Zelle Keppelman, Alphert Iseren, Wilhem van Roderloe, Henrick van Leesten, Derrick ten Wall. Raden: Renze Kreijnck, Henrick Kreijnck, Johan Kreijnck, Arndt Iseren, Andries Schimmelpenninck, ^Andries van Mermuiden. Secr : Meister Henrick van Monster, Jacob, onderschriever. 1474 Willem Rensen, overrentm, Derrick Menninck, onder­ rentm., Renze Kreijnck ? (3) Evert Scholdeman, Arndt Iseren, Arndt Berck, Zeiman Keppelman, Andries Iseren, Johan van Holthuisen, Johan Huirninck, Conradt Schimmelpenninck, Thyman van Griet, Geene Raede. Secr.: Meister Henrick, Jacob Ryman, onderschry ver. (1) Tadama heeft: A. van Mermueden. (2) Iadama voegt hierachter: (Andriesz.?). (3) Kreynck voegt hierachter: end Rense Kreynck in t'Protocol. Vergel. de noot hierboven. (Wordt vervolgd.) Het Haagsen Gemeente-Wapen. Toen Napoleon I met Marie Louise in 1811 aan ons vaderland een bezoek brachten werden naderhand eenige gemeenten, die door het Keizerpaar bezocht waren, door Napoleon tot ??goede stad' verheven. Dit voorrecht viel o. a. het anti-Keizerlijk 's Gravenhagé ten deel, dat sedert het vertrek van Koning Lodewijk in diep verval was geraakt en Napoleon bij zijn komst aldaar op 24 Oct. 1811 met geen bijzondere luister ontving, doch waarover de Keizer zich weinig geërgerd schijnt te hebben. Die verheffing van de Residentie tot ??goede stad' geschiedde op de volgende wijze: ??Den 4en November 1811, zoo verhaalt ons Hurau in zijn Dagboek [1], begaven zich de Prefekt en de onder-Prefekt in gewone statie naar het stadhuis waar de Maire met zijn adjunct-Maires en de Raad vergaderd was. Met een aanspraak maakte aldaar de prefekt de Stassart 's Keizers decreet bekend, dat 's Gravenhagé tot ??goede stad' was verheven, die recht had een gedeputeerde op den gedenkdag van 's Keizers kroning naar Parijs te zenden. Daarna sprak de Maire een woord van dank uit en werd het feit ver­ volgens door het luiden der klok ingewijd.' In 1813 wijzigde Napoleon het sinds eeuwen onver­ anderd Stadswapen door toevoeging van een schildhoofd van keel beladen met 3 gouden bijen, faasgewijze ge­ plaatst. Eerst in 1816 verdween dit schildhoofd. In het Haagsch Gemeente Museum berusten het tweetal perkamenten wapendiploma's waarmede de Residentie in de jaren 1813 en 1816 werd begiftigd. (2) Van het eerste, dat voorzien is van het gewijzigd te voeren wapen en van het groot Keizerlijk zegel in was, luidt den tekst: ' NAPOL?ON par la Grace de Dieu, Empereur des Francais, Roi d'Ilalie, Protecteur de la Confêdération du Rhin, Médialeur de la Confêdération Suisse, a tous présents et a venir salut: Par notre Décret du dix sept Mai mil huit cent neuf, Nous avons déterminé que les villes, Communes et Corporations qui desiraient obtenir des Lettres Patentes portant concession d'armoiries pourraient après s'être fait préalablement autoriser par les autorités administratives compétentes s'adresser a notre Cousin le Prince Archichan celier de 1'Empire, lequel prendrait nos ordres a eet effet. En conséquence le Sr. J. van Schinne, Maire de notre Bonne Ville de la Haye s'est retiré par-devant notre Cousin le Prince Archichancelier de 1'Empire a 1'effet d'obtenir nos Lettres Patentes portant concession d'ar­ moiries. Sur quoi notre dit cousin le Prince Archichancelier de 1'Empire a fait vérifier en sa présence par Notre Conseil du Sceau des Titres que le Conseil Municipal de notre bonne ville de la Haye dans une délibération a la quelle furent présens les Srs. J. van Schinne, Maire, Presley de Charmail, Paber van Riemsdijk, Jean Quarles, A. Hope, H. A. Caan, J. Jochems, H. de Castro, J. A. Schiefbaan, P. P. Quarles, P. van Outhoorn, L. de Pontaine, J. van Oosthuise de Rijsenburgh, Just Roms winkel, N. G. Wyckerheld Berduin, (3) Membres du dit Conseil a émis le voeu d'obtenir de notre grace des Lettres Patentes portant concession d'Armoiries et qui la dite délibération a été approuvée par les autorités administratives compétentes. Et sur la présentation qui nous a été faite de 1'avis ! de note Conseil du Sceau des Titres et des Conclusions de notre Procureur géneral, nous avons autorisé et autorisons par ces présentes, signées de notre main, notre bonne Ville de la Haye, a, porter les armoiries telles qu'elles sont figurées et colorieés aux présentes et et qui sont: D'or a la cigogne au naturel tenant au bec un serpent (4) de sable, au chef des bonnes Villes (1) Gemeente-Bibliotheek. (2) Door vriendelijke tusschenkomst van den Gemeente-Archivaris tevens Directeur van het Gemeente-Museum den heer A. J. Servaas van Rooyen, werd ik in de gelegenheid gesteld van deze diploma's een afschrift te nemen. (3) Wyckerheld Bisdom? RED. (4) Moet wezen une anguille ?? paling.