De Nederlandsche Leeuw, jaargang 15 (1897)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van iedere maand, en wordt alleen aan de leden van het genootschap gezonden. Brieven te zenden aan den Secretaris den heer Mr H. J. KOENEN, Kanaalweg 63, Scheveningen, bij¬≠ dragen voor het Maandblad, en de daarop betrekking hebbende correspondentie aan den heer M. G. WILDEMAN , Zijltoeg 28 te Haarlem. Penningmeester vau het genootschap is de Heer C. F. GIJSBERTI HODENPIJL te Vrijenban bij Delft. -% Aanvragen betreffende de bibliotheek te richten tot den heer Jhr. Mr. C. H. C. FLUGI VAN ASPERMONT, Jan van Nataaustraat 6, te 's-Gravenhage. Leden te 's-Gravenhage betalen per jaar ∆? 10.00 Zij, die buiten 's-Gravenhage wonen ∆?6.00 De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe leden te bekomen ad f 6.00 per jaargang. Afzonderlijke nummers zijn niet verkrijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of inhoud der onderteekende stukken. N¬į. 11. XV' Jaargang. 1897 .Sedert Januari zijn tot lid benoemd: Directeur der Biblioth√®que Royale de Belgique Brussel. -Joh. E. Elias Amsterdam. B. H. Grijseels Haarlem. Mej. I. J. Heyting 's-Gravenhage. <3. A. W. Halverhout IJmuiden. 'P. J. de Kanter Dordrecht. G. J. F. Mes Bergen-op-Zoom. John V. L. Pruyn Albany (U. S. A.). Mr. H. W. van Sandick .... 's-Gravenhage. Dr. G. C. J. Vosmaer Utrecht. Sceaux armori√©s des Pays-Bas et des Pays avoisinants, par J. Th. DE RAADT . De 2de aflevering van den arbeid van ons eere-lid den heer J. Th. de Raadt te Brussel: ‚??Sceaux amori√©s des Pays-Bas et des Pays avoisinants', is verschenen. De ge¬≠ deerde schrijver geeft ons het slot van zijn inleiding. We -vinden daarin o.a. de voortzetting van het onderdeel: ‚??Families portant les m√™mes armoiries', en in een paar kleine schetsen veel merkwaardigs over de ‚??H√©raldique 'Bruxelloise', ‚??les sept lignages de Louvain' en ‚??les pr√©tendus lignages d'Anvers'. Hierop volgt het eigenlijke Receuil historique et h√©ral¬≠ dique, dat vooral uit historisch oogpunt belangrijke diensten zal bewijzen. De nauwkeurigheid, waarmede de schrijver te werk gaat, kunnen we het best aantoonen door een voorbeeld aan te halen, b.v. op den naam van der Aa vindt men o. a.: Aa. Jacop van der A et Alfer van der A, son fils, d√©cl. que 1'√©v√™que d'Utrecht pour une cr√©ance -de 2900 vieux √©cus de France, leur a donn√© en gage het huys tot Vollenho, in den scoutampte van Vollenho (Vollenhoven) ende van Hasselt, et 1'emploi de receveur 4llec 1397: un fasce et un lambel broch. LL. 1<> 8 Jacob van der A, 2¬ę S. Alfer van der A. ‚?? (Utrecht). We hebben dus hier de namen, den korten inhoud der acte, den datum, de beschrijving van 't zegel en zijn legende, en de plaats waar het charter gevonden is, en desnoods kan geraadpleegd worden, in dit geval, Utrecht. (Verzameling Oversticht en Nedersticht, Rijks-archief, Den Haag). Vervolgens is deze aflevering weder versierd met een groot aantal goed geslaagde afdrukken van zegels, en be¬≠ vat aan het eind de tweede plaat der Schepenmerken, thans gevolgd door drie platen met wapenschilden ge teekend naar de wapenzegels. Voor geschiedvorschers en heraldici zal het werk van den heer De Raadt een onmisbaar handboek worden, dat in 15 afleveringen compleet, vooral ook voor Noord Nederland dikwijls met vrucht zal kunnen worden ge¬≠ raadpleegd. Beschrijving van het geslacht en de familie van Kien. NAA R EEN OUDE GENEALOGIE. Met aanteekeningen vermeerderd door FRED. CALAND. Het geslacht van King is een seer oud en seer edel geslacht in Schotland, in de provincie Aberdeen. Een van de jonger zoonen Pieter King of Kien van den cheff off de oudste van dat geslagt is ten tijden van de troubelen omtrent 1580, die in de Nederlanden geweest sijn onder Philips II, Koning van Spanje, ende wanneer eenige van die provinci√ęn zig de heerschappij v. Spanje onttrokken, (in) deselve Neederlanden overgekoomen, die zig in de partij van de provincie, die tegen Spanje geopposeert waren, engageerden, ende tot Commissaris-Generaal van de vivres over de ge√ľnieerde provinci√ęn is aangesteld. (1) (1) Omtren t de afkoms t bestaa t nog de volgend e lezing : Pieter Kien, wonend e tot Ostende , trouwd e 1530 Frangois e d'Haer e wed. genoem d in 1543.