De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

MAANDBLA D VAN HE T GENEALOGISCH-HERALDIE K GENOOTSCHA P DE-NEDERLANIKSCH E LEEUW . 16e Jaargun g 18 0 © .