De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

189 190 Bij den burger Horstman. ‚?? Den burger Dugteren en den burger Slothouder, de woonplaats te Tiel, sedert den 15 Juni, en de Capteyn Prietoreur, heeft sedert een jaar in pruisischen keyserlyken dienst ge dient. Get. L. JEHTJ, Secretaris. Eil bracht eu aan verwanten. Vgl. Navorscher XXYIII, 151 vg., XXXIX, 117 vg. Quast. Over Anna Q. zie den kwartierstaat v. Ever- dingen in Nav. XXXVIII, 115. H. L. E. Quast werd Jan. 1892 voorloopig aangesteld tot burgerlijk ambtenaar bij het Binnenlandsch Bestuur (op Java) te Batavia. De Mauregnault. Zie ook Scheffer's Familiearchief in Algem. Nederl. Familieblad 1883/84. Jonkvr. E. J. D. P. d√© M. f te 's-Gravenhage 12 Jan. 1892. - A. F. de M., geb. Eilbracht, f ald. 10 Dec. 1888, oud 87 jaar, dus geboren in 1801. Denkelijk de douairi√®re E. van ibid., XXVIII, 154. ‚?? Te Zutfen f 15 Oct. '93, oud 65 jaar, L. P. A. Boellaard, controleur der Directe Belastingen, echtgenoot van M. A. J. v. Swieten, vader van A. M. L. B. gehuwd met H. W. Boreel de M., van J. J., S. E., L. P. A., A. J. M. en E. J. A. Boellaard ‚?? Jhr. J. A. Boreel de M., commandant der 2de divisie Kon. Mar√©¬≠ chaussee, ontving 23 Febr. '94 vergunning tot het aan¬≠ nemen en dragen der versierselen van ridder 2de kl. der Orde van St. Stanislas van Rusland. ‚?? Te Leersum komt v. Swieten voor. Eilbracht. Over Casparus E., zie mijn artikeltje v. Woldorp in maandblad de Nederl. Leeuw XI (a¬į. 1893), blz. 4. ‚?? Aan zijn vader, Dr. Casp. E., pred. te Bemmel en Ressen, f 1719 ald., verkocht Adriaan v. Bronkhorst, advokaat van den Ed. Hove van Utrecht, secretaris en gevolmachtigde van Godard graaf van Athlone baron v. Reede, landcommandeur der balye van Utrecht, 23 Maart 1701 bij akte der Baerlemsche tiendblokken gelegen in de maalschap Baarle te Bemmel [Algem. Nederl. Familie¬≠ blad IX (a¬į. 1892) blz. 1296]. ‚?? Philippus E., sedert j 1 Sept. 1657 pred. te Bemmel, f ald. '82, kocht Klein- j. Baerle ald. van Jor. Robbert Moor, luitenant [ibidem XI i (ao. 1894) blz. 188a]. - Johan Philip E. (Nav. XXVIII, I 154) was in 1809 diaken der Hollandsche gemeente te ! Londen (Scheffer's Familiearchief t. a. pl. n¬į. 69, blz. 4b). -‚?? j Florens (of Floris) E., j. m., geb. te Rotterdam, wonende te Geervliet, tr. 5 Febr. 1766 te Brielle Anna Elisabeth Overgauw (dr. v. Jan bij Johanna Kunst), ged. 23 Nov. '45, lidmaat in '61, f ald. 8 Maart 1813 als zijn weduwe [Algem. Nederl. Familieblad IX (a¬į. 1892) blz. 176a]. Een rekwest van 1782 gewaagt van haar als zijne gesepareerde huisvrouw (ibid. blz. 1986). [Omtrent Overgauw, zie Nav. XXIX, 64, 82, 233]. ‚?? G. F. E., verdienstelijk litho¬≠ graaf, f begin 1854 te 's-Gravenhage (C. Kramer, ‚??Kunst¬≠ schilders', in Kunst en Letterbode 1854, blz. 15). ‚?? C. F. E. te Lawang (waar gelegen? ) schonk 3/9 Sept. 1892 de geboorte aan een zoon. De naam van den echt¬≠ genoot is er niet bij vermeld, in Nieuws v. d. Dag, 12 Oct. '92, blad 1, blz. 3, kol. 3. ‚?? Christina Catharina Strik v. Wijk (vgl. Nav. XXXIX, 119), wed. H. W. Vethake, f 20 Oct. '92 in het Diakonessenhuis te Utrecht, oud ruim 66 jaar, zuster en behuwdzuster van .H. G. E. geb. Strik v. Wijk en H. E. - Wat Kreetel of Kreekel (ibid. bl. 121) betreft, te Rotterdam bestond, of bestaat nog, Krekel, bijv. A. Krekel geb. Pauli, f 10 Dec. 1888, oud 67 jaar. Kreetel zal een drukfout of verschrijving wezen. ‚?? G. F. E. werd April '93 benoemd tot 2den commies bij het departement van financi√ęn. ‚?? A. J. Nefkens geb. E., te Padang, beviel Juli '93 van een zoon. ‚?? Te Utrecht f 28 Dec. '93, oud 78 jaar, Hendrik E., oud-Majoor Infanterie, versierd met het Metalen Kruis, medeoprichter en bestuurslid der Vereeniging ‚??Trouw aan Koning en Vaderland', als weduwnaar van CarolinaWil helmina Jacoba Temminck 3 Juni 1880, hertrouwde te Vreeswijk met H. G. Strik v. Wijk, die dit overlijden bekend maakte, in vereeniging met H. .1. C. G. E. en G. W. E. geb. Harry, met M. J. C. de Jongh geb. de Gelder en J. W. de Jongh, wier vader en pleegvader hij was. ‚?? G. F. E. f 31 Aug./5 Sept. '94 te Batavia. G. F. E. f 7 Sept. '94 te 's-Gravenhage, oud 47 jaar. Huygens. Wed. W. J. Huygens, geb. de Maureg¬≠ nault, -j- te 's-Gravenhage 20 Jan. 1897, oud 60 jaar. Nieuwenhuijzen. FrederikNicolaas N., geb. 22 Oct. 1819 te Amsterdam, weduwnaar van Wilhelmina Sara Christina Sythoff v. Kervel, f als oud-vieepresident in den Raad van Nederl.-Indi√ę., Commandeur in de Orde van den Neeerl. Leeuw, enz. enz., te 's-Gravenhage 6 Nov. '92, eene weduwe M. A. Butin Bite achterlatend. Zijne uitvaart i. d. 9 Nov. werd bijgewoond door de generaals Verspyck, Luymes, Netscher en Bouwmeester, den oud Minister Dyserinck, de vice-admiraals v. Gennep, Cramer en Josselin de Jong, den oud-Indisch raadsheer v. Haren¬≠ carspel, en vele vrienden. Hij werd gehuldigd als een trouw en eerlijk ambtenaar, hoewel vaak bittere misken¬≠ ning zijn deel was, vooral tijdens het begin van den Atjeh-Oorlog. JAC. ANSPACH. Familie de Cock van Kerkwijk. Op een oud lorretje papier vind ik de volgende mede¬≠ deelingen, die langs dezen weg aan de vergetelheid ontrukt worden: , ‚??Den Heer Major Gillis de Cok van Kerkwijk, over¬≠ leden A¬į 1709, oud bij de 50 jaren, getrouwt geweest met juffr: Sara Elisabet Tocanus, welker moeders naam was van Lanschot. Haar vader was Land Drossaart van 72 (sic) dorpen. Van Meurs & de Rook zijn vrinden van bovenst. Major & Familie.' ‚??Op den serk daar het wapen van de Familie van Van Kerkwijk staat Uytgehouwen, staat dit volgende op: Hier lyt begraven Grietje van Gasteren Frans D. (rr doch¬≠ ter?) weduwenaar Adriaan de Rook (moet dit niet zijn Koek?) Jacob Zoon van Kerkwijk, sterft den 19 Mey Anno ? Hier lyt begraven Gerard de Koek Adrianas F (‚?? filius?) van Kerkwijk. Sterf op den 11 Augustus 1616.' ‚??Het wapenbord in de Grote Kerk van de Familie van de van Kerkwijk is den datum 28 April 1662 en daar¬≠ onder hangt een bord daar twee wapenen op staan, het eene is swarte ster op een Goud veld, vervolgens Root veld met tien witte Lampe op blauwe grond (1) en het (1) Dit moet nota bene een wapenbesohrijving van Kerkwijk heeten!