De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

191 andere is drie Rode Brakke Koppen op geel veld 6 De ­ cember 1652.' Als aanvulling op de genealogie va n Kerkwijk uit het Stam- en Wapenboek ka n mogelijk he t bovenstaande van nut wezen. Oudshoorn. W . M . C. REGT. VRAGEN EN ANTWOORDEN. Vliedthoorn, enz . Kan iemand mi j inlichten of van de navolgende personen nakomelingen bestaan: 1. Cornelis Vliedthoorn (Vlietentoorn), gehd. me t Josina Hoogboot, Secretaris va n de n Leidschen Dam f te Leiden 1690 . 2. Martinus Drijver, gehd. me t Catharina Vliéten toorn, 17e eeuw. 3. Mr . Reinier Roosenboom, won . te Leiden geb . in de n Haag 1648 . 4. Susanna Margaretha Vliedthoorn, gehd. me t mr . J. Corn. va n Groenevelt f 13 April 1759 . 5. , Bernard de Jongh. 6. -' Andres ?? ?? 7. I Johan Cornelis de Jongh. 8. ' Hendrik de Jongh. 9 ^ Jacob Grerard de Jongh. 10. J Jacoba de Jongh, gehd. me t Ds . F. Moorrees, / pred. te Stevenswaard. 11. I Elisabeth. 12. * Anna Josina. 5??12. Kinderen va n Johannes Cornelis de Jongh, pred. te Son en Breugel gehd. me t Elisabeth Catharina van Altena f te Oorschot 13 Dee . 1768 . 's Gravenhage. TH . MOEREN. Onbekende Wapens. In verband me t het medegedeelde in No. 4 va n dezen jaargang, blz . 69, onder de n titel: ??Een gevelsteen', zal het mi j aangenaam zijn te weten of bestaat eene genea­ logie va n het geslacht Splinter uit de 17e eeuw, terug­ gaande tot het midden de r 16e eeuw. In he t straatgeldregister va n 166 4 vind ik : ??den heer ??Cornelis Splinter daer de Olymolen staedt, met het ledige ??erf 96 voet.' Deze omschrijving wijst de n oorsprong aa n van den naam Olieberg, ?? uit welke straat de gevelsteen afkom­ stig is, ?? wijl die molen zeker daar ter plaatse op een heuvel of kunstbergje heeft gestaan, me t het oog op het kunnen vangen va n den wind, maar zij zal allicht aan­ leiding geven, om ook de wapens te vinden. Die Burgemeester Splinter bezat bovendien (volgens hetzelfde straatgeldregister), tal van eigendommen, meest tuinen, in de nabijheid va n den Olieberg, aan de Prinse­ gracht gelegen. Wellicht is hi j in he t bezit va n den molen gekomen door aanhuwelijking, en heeft hij zijn tuin- of koetshuis, me t den fraaien wapensteen versierd. Ik vind oo k als eigenaresse va n een naastaangelegen pand aa n de Prinsegracht ??Mevrouw va n Valckenburg', 192 deze dame ka n ook in aanmerking komen bi j het bepa­ len va n de beide wapens. Den Haag. A . J. SERVAAS VA K ROOIJEN. Pecreboom Voller. Is iemand iets bekend omtrent 't juiste wapen der familie Peereboom Voller ui t Alkmaar? Mr . Jan Peere­ boom Voller, geb te Alkmaar 1770 , (althans op 19jarige leeftijd 22 Sept. 178 9 als student te Leiden ingeschreven), zoon van . . . Voller en van juffr... . Peereboom, voerde met zijne thans in leven zijnde afstammelingen een hart beladen met een zespuntige ster, helmt : zespuntige ster. Kleuren onbekend. O p een grafzerk in eene kerk te Alkmaar moet zich een sterk afgesleten wapen va n een stadsbode Voller ui t de 17d e eeuw bevinden, 't welk gevierendeeld is. Zijn er aldaar no g grafzerken me t wapens ui t later tijd aanwezig? van Slingerlandt. Gevraagd wapen de r familie van Slingerlandt. Jacobus van Slingerlandt, gehuwd met Lijsbeth Bronkhorst, leefde in de tweede helft der 18d e eeuw te Schoonhoven. Zij hadden ee n zoon Jacobus, geb . te Schoonhoven 8 Febr 1780, kapitein de r Infanterie, lator Raadsheer Hoog Gerechtshof te Batavia. Zijn zoon, Mr . Th . H. van Slin­ gerlandt, wa s eveneens Raadsheer in dit Hoog Gerechtshof. 's Gravenhage. FLIMI VA N ASPERMONT. von Heuvel. (Zie Maandblad XXVI, kolom 176 ) Trouwregister. (Oud-Archief Haarlem.) Den 22 July 161 2 (ondertrouwd) Marten van heuvel, Jongm. va n Goch, wonen in de Zijlstraet me t Margreta de Wale, Jongcd. va n harlem, wonen to t Middelborch. Medegedeeld door Haarlem. M . G. WILDEMAN. ADVERTENTIE. TER OVERNAME AANGEBODEN ee n Compleet exemplaar de r KWARTIERSTATEN!, uitgegeven door M. G . WILDEMAN en W . VA N DE BLOCQTJERY. Zic h te wende n to t den penningmeeste r C. F. GIJSBERTI HODENPIJL te Vrijenban. I1VHOIT » 1898 , ]V° . 11 . Ecuyer = Jonkheer, door H. J. Allard. ?? Vreemdelingen te 's-Gravenhage in den jare 1795. Medegedeeld door 'W. Baron Snouckaert van Schauburg. ?? Eilbracht en aanverwanten, door Jac. Anspach. ?? Familie de Cock van Kerkwijk, door ~W. M. C. Regt. ?? Vragen en Antwoorden. Vliedthoorn, enz . ?? Onbekende Wapens. ?? Peere­ boom Voller. ?? van Slingerlandt. ?? von Heuwel. ?? Advertentie. 1 Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te 's-Gravenhage