De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van iedere maand en wordt alleen aan de leden van het genootschap gezonden Brieven te zenden aan den Secretaris den Heer Jhr. Mr C. H. G. FLUGI VAN ASPERMONT, GrootSertoginnelaan 27. ‚?? Bjjdragen en correspondentie betreffende het Maandblad aan den Heer 'W. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, Balistraat 73, te '* Gravenhage. Aanvragen betreffende de bibliotheek aan den Heer Mr. H. J. KOENEN, Kanaal¬≠ weg 63 te Scheveningen. Penningmeester is do Heer C. F. GIJS¬≠ BERTI HODENPIJL te Vrijenban bij Delft. Leden te 'sGravenhage betalen per jaar f 10 00. Zij die buiten 's Gravenhage wonen ∆?6.00 ~ De vorige jaargangen zijn voorleden ad ∆?6.00 per jaargang verkrijgbaar Afzon¬≠ derlijke nummers worden niet verstrekt. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of inhoud der onderteekende stukken. XLVTe Jaargang. 1898, N¬Ľ. IS. Tot lid is benoemd. B. Boogaart, Commies der Posterijen, te Goes. De laatst gebloeid hebbende tak van het Geslacht van Egmond. dus het huis van Egmond uitgestorven, ‚?? althans in zijne wettige afstammelingen. De vorenvermelde Willem van Egmond echter had v√≥√≥r zijn huwelijk met Walburg van Meurs, buiten echt, een zoon verwekt bij Margaretha, dochter van Evert, heer van Hoog- en Aartswoud en van N. van Kijfhoek, ge I naamd Gerard, en schijnt door haar plotseling overlijden verhinderd te zijn geweest een clandestien (sic!) huwelijk met haar te sluiten, dientengevolge wendde hij zich tot de Bidderschap van Holland en West-Friesland, met ver¬≠ zoek dat deze zijn zoon voor een schildboortig edelman uit een clandestien huwelijk geboren, zoude gehouden worden, vermits kinderen uit een dergelijken echt ge¬≠ boren, niet als bastaarden werden aangemerkt. Gemelde Ridderschap willigde dit in op 3 Juni 1482 (zie aant. 3). Gelijk bekend is verdeelde na het overlijden van Gerard van Egmond, gehuwd met Elisabeth van Strijen, in 1300, diens geslacht zich in twee takken, zijn jongste zoon Jan was de stamvader van de heeren van Meere steijn en van Keenenburg, welke in het begin der 17de eeuw uitstierven, terwijl zijn oudste zoon Wouter, gehuwd met Beatrix van Doortooghe, den hoofdstam voortzette, diens achterkleinzoon Jan van Egmond en IJsselsteijn, genaamd ‚??Jan met de bellen', welke a<> 1451 op zijn slof te Egmond aan den Hoef overleed, had bij zijne Deze Gerard ontving, volgens S. van Leeuwen, Batavia Illustrata, voor zijn deel, van zijn vader het slot en de goederen van Nieuburch (zie aant. 4) en hij en zijne afstammelingen worden genoemd van Egmond van der Nijenburg (zie aant. 5). ^7/0^ -vrouw Maria van Arkel twee zonen, Arent of Arnold, Hertog van Gelder en graaf van Zutphen, wiens laatste mannelijk oir Karei, Hertog van Gelder a¬į 1538 kinder¬≠ loos overleed en Willem, heer van Egmond en IJsselsteijn. Hij was gehuwd met jV. van Zoemen- en liet na twee zoons: Jan 1, priester en pastoor te Hillegom en Jan II, die uit zijn echt met Judith Heerman van Oegstgeest een groot aantal kinderen had, waaronder: Jan I, Cornelis, wier takken beide + 1700 uitstierven en Jan II, den stichter van den laatst gebloeid hebbenden tak. Deze Willem was gehuwd met Walburg, gravin van Meurs, de oudste zoon uit dezen echt, Jan genaamd, werd a¬į 1486 door Keizer Maximiliaan verheven tot graaf van Egmond (zie aant. 1) en was de grootvader van den te Brussel onthoofden Lamoraal, vaD wien het graaf¬≠ schap Egmond met het slot aan den Hoef overging op zijnen gelijknamigen zoon, tijdens wiens leven dit in 1607 Zijne afstammelingen worden vermeld bij Simon van Leeuwen in diens Batavia Illustrata, bij van der Aa (Historisch woordenboek) en bij Kok, doch ‚?? vooral in i de latere generatie's ‚?? vrij onvolledig, zoodat het mij ! wellicht der moeite waard voorkwam om de genealogie, zooals die door mij, deels uit authentieke stukken, deels uit familiepapieren is vermeerderd, voorzien van enkele aanteekeningen, in dit tijdschrift ter plaatsing aan te bieden. ' - voor schuld werd verkocht en aangekocht door de Staten van Holland en aan de Grafelijkheidsdomeinen gehecht, terwijl deze grafelijke tak uitstierf met Procopius Frangois, graaf van Egmond, die a¬į 1707 ongehuwd overleed en die een achterkleinzoon was van den onthoofden Lamoraal (zie aant. 2) Ik zal die doen aanvangen bij den kleinzoon van laatst gemelden Jan II, eveneens Jan genaamd: De jongste zoon van Willem van Egmond en Walburg van Meurs was Frederik van Egmond en IJsselsteijn, graaf van Buren, wiens kleindochter Anna, gehuwd met Prins Willem I, zijne laatste afstammelinge was. I. Jan van Egmond van der Nijenburg, geboren 1551, sterft 14 Juni 1621, Burgemeester van Alkmaar, Hout- - Met het overlijden van voornoemden Procopius was