De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

15 16 Henrick Stuirman, onder- Gerlich van der Capellen rentm., Henrickss, Arndt van den Walle, Otto Keije, Lenze Veer, Henrick van Vorden, Andries Kreijnck, Henrick Kaelsack, Gerlich van der Capellen Andries Kreijnck, Claessen, . Derrick van Stienrè, Thomas Iseren, Henrick Stuirman, Gerlich van der Capellen Thomas Iseren, Henricksen, Johan Berner, ob. Peter van Apeldorn, . . Baden: Henrick Kaelsack. Gerrit van Broickhuisen, Raden: Arnt ten Walle,. Gerrit van Bourlo, burg, Gerlich van der Capellen Andries Schimmelpenninck. Claessen, Otto Keije, Lenze Veer, Henrick van Vorden, Jacob Huirninck, Derrick van Stienre, Peter van Apeldorn. Johan Barner. Secr. : als boven. . Secr.: Derrick van Stienre, tevens 1521 Raad, Telman Schuil onser stat Arndt 'Slindewater, burg. stuelscrijver. en zeg., Gerrit van Broickhuisen, 1519 burg. en zeg., Jacob Huirninck, overrentm., Gerrit van Broickhuisen, Henrick Kaelsack, onder­ burg, en zeg., rentm., Gerrit van Bourlo, burg. Lenze Veer, en zeg., Peter van Apeldoorn, Andries Schimmelpenninck, Andries Kreijnck, overrentm., Gerlich van der Capellen Gerlich . van der Capellen, Claessen, onderrentm., Henrick Stuirman, Otto Keije, Gerlich van der Cappellen Henrick van Vorden, Henrickss, Lenze Veer, ' Thomas Iseren, Johan Barner, Arndt ten Wall. Jacob Huirninck,. Raden: Peter van Apeldorn, Gerrit.van Bourlo, Derrick van Stienre. Andries Schimmelpenninck, r> ' Raden: ' Otto Keije, Arndt Slindewater, . Henrich' van Vorden, Gerlich van. der Capellen Derrick van Stienre, Henricksen, .Ludolph te Ryth. Henrick Kaelsack, Secr. : als boven. Andries Kreijnck, ? ? Henrick Stuirman, 1522 Thomas Iseren. Secr.: Gerrit van Broickhuisen , Tillman Schuil, zeg. en burg., Henricus Ribbert. Derrick van Stienre, zeg. en overrentm., 1520 Andries Aetsack, onderrentm., 11 ' ? '' ? Lenze Veer, Gerrit van Bourlo, burg. Henrick van Vorden, ' en* zeg., Arndt van den Walle, Arndt Slindewater, burg. en Jacob Huirninck, ? zég.,'1 Gerlich van der Capellen Andries Schimmelpenninck, Claessen, overrentm., Peter van Apeltorn, Henrick' Kaelsack, onder- Andries Schimmelpenninck, rentm., ?. , Otto Keije, Lulof to Rijdt, Jacob Kreynck. 5) Raden: Arndt Slindewater, Gerlich van der Capellen Henrickss, Henrick Stuirman, Henrick Kaelsack, Andries Kreijnck, Thomas Iseren.. Secr.: Telman Schuil, Marcellus Oppenort. 5) Deze wordt door van Heeokeren genoemd. Houtman. Zie over Cornelis en Prederik H. De Nav. XXI, 510, XXVI, 79 (Penning), 186 (dito). .Aldaar blz. 187.ziet men Frederik's wapen vermeld, nml. eene pauw met op­ geheven staart Rietstaps's Armorial 1875, die drie gansch uiteenloopende wapens Houtman boekstaaft, noemt uit druklijk als ??armes des frères H., navigateurs hollandais1', doorsneden: 1. in goud leeuw van rood, 2. in zilver eene lelie van nat. kleur. ??Het Meuws v/d. Dag' van 26 Nov. 1897 blz. 13 kol. 1 gewaagt van den heer L. A. Houtman Jr., i d. 25 Nov. '97 benoemd tot ge- . meente-ontvanger te Weesp, zoon van den tegen 1 Dec. d. a. v. ontslagen heer Lucas Anthony H., die dit ambt ge­ durende 37 jaren bekleedde, terwijl hij sedert 1852 ge­ meente-ambtenaar- ter plaatse was. Luc. Anth. H. was zoon van Thomas Johannes H., griffier bij het vrede­ gerecht te W. en te Naarden, en later, tot aan zijn dood in 1851. griffier bij het kantongerecht te Weesp, klein­ zoon van Medic Dr. Johannes H. (f 1825), tevens vrederechter in het kanton W., daartoe benoemd door keizer Napoleon I. van uit het Kremlin te Moskou, ge­ durende den veldtocht in Rusland. Achterkleinzoon van Thomas Janszn. H., in 1795 schepen te W., den gelijk namigen nazaat van Mr. Thomas Janszn. H., in 1638 burgemeester van W. Alzoo was deze familie H. reeds gedurende 2*/2 eeuw in openbare betrekkingen ter stede werkzaam., ??Het Nieuws ..v/d Dag', op deze bizon derheid opmerkzaam makend, zegt,'., dat het wapen dezer Hout m.an's, afgebeeld op een raam ,in de kerk te1 Gouda, hetzelfde is als dat der ontdekkers van den zeeweg naar Oost-Indië, Cornelis en Prederik H. Doch het wapen van dit kerkraam vertoont een met eene knots gewapenden man, dus al weer iets anders. Zoo,.blij.ft'de vraag naar het echte wapen der beroemde zeevaarders nog open staan. Het Meuws*v/d Dag t'. aangeh. pl. voegt er bij, dat tot de benoeming van den,heer L. A. Houtman Jr. i. d 25 Nov. '97 ?.meewerkte de heer H..Gudde, een raadslid van 90 jaar, die 37 jaren geleden ook deel uitmaakte van den gemeenteraad te W., .toen Lucas Anthony H. tot gemeente-ontvanger benoemd werd. Bestaat er eene genealogie Houtman ? JAC. A. INHOUD 1898, TS°. 1. Het geslacht Pruyn in Amerika, door J. V. L. Pruyn te Albany, [ver­ volg van kolom 153, jaargang 1897]. - Kwartierstaat van Mr. Adriaan Justus Enschedé. ?? Van der Dussen, door 'W. ?? De Nederlandsche Oost-Indische Compagnie, door R. P. van den Bosch. ?? Naamlijst der Schepenen van Zutphen (vervolg van kolom 208, jaargang 1897), door J. Gimberg. ?? Boutman, door Jac. A. Gedrukt bij Gebr. J. & H. van Langenhuysen te 's Gravenhage.