De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

47 48 Van dat oorspronkelijke wapen geeft mijn grootvader in een ander geschrift, getiteld: ‚??Adriaan Pauw, een Bijdrage tot de Kerk- en Handelsgeschiedenis der 16e eeuw,' (Amst., 1842, bij D. Groebe) tegenover blz. 125 een afbeelding, die een aanzienden pronkenden pauw vertoont. Op een in de zeventiende eeuw vervaardigden stamboom echter wordt de pauw en profil afgebeeld, niet met een geheel ontplooiden staart, als bij een pronkenden pauw, doch met een opgeheven staart, juist zooals de beschrijving van het Wapen der Gebroeders Houtman luidt. Daar het wapen van de familie Pauw ook in later tijd nog al veel veranderingen van meer of minder belang heeft ondergaan, zal ik daarover in een volgend nummer wat uitvoeriger spreken. H. J. K. Aanteekeningen betreffende de famili√™n Smullings en van Hijmmen. Toen ik de oude kerkregisters, welke op het gemeente¬≠ huis te Duiven berusten, nazag ten einde eenige bijzon¬≠ derheden te vinden, betrekking hebbende op de familie van Hertenfeld, opgenomen in het 8ste deel van den Nederlandschen Heraut, blz. 194 e. v., maakte ik tevens eenige aanteekeningen aangaande de geslachten Smul¬≠ lings (1) en van Hijmmen, welke ik hier zal laten volgen. Blijkt uit akten in kerkelijke registers, betreffende de famili√™n van Hijmmen, d'Ammelin de Beaupaire, van Hertenfeld, en von Bothmer, dat zij een heerlijk goed bezaten, zulks blijkt niet waar sprake is van de familie Smullings. Zelden komen personen uit dit geslacht, in de registers te Duiven, als hoofdpersoon voor, wel wordt de naam meerdere malen gevonden onder de getuigen bij huwe¬≠ lijken- Zoo b.v. waren Theodorus de Ruyter,' Joannes Smullings en Albertus en Reinerus Smullings, getuigen bij h√©t huwelijk van Henricus a Kloeck (2) met Anna Gertrudis van Harteveld, op 18 November 1677, Smul¬≠ lings, wiens voornaam niet is vermeld, was getuige bij het huwelijk van Wilhelmus Adamus Strounen (3) enHen rica Mechtildis Cunegundis de Hertefeldt, op 29 X bris 1692 enz. Slechts de hierboven genoemde Joannes en Reinerus Smullings, en Theodorus de Ruyter, vind ik in akten betreffende deze familie vermeld. In het register van overledenen staat: 1702 11 Aprilis obijt praenobilis et generosus dominus Joannes Smulling aetatis 76. In het doopregister: 1670 7 Martij illegitime nata baptizata est puellula Wilhel mina Smullings pf√ę nob Dno Reinero Smullings, mfe Gertrude Lentiens. In het register van huwelijken : 1667 2 Januarij praenobilis Dn√ľs Theodorus de Ruyter et praenobilis domina Anna Margaretha Sigebertha Smul- (1) In den toren van het huis Sevenaer te Zevenaar bevindt zich bij de stoep een steen met het wapen der familie Smullings, zijnde een ladder geplaatst en barre. Deze steen heeft betrekking op een lid der familie Spiering, welke ‚?Ęvroeger eigenaar van het huis Sevenaer was. (2) Nerl. Heraut, deel 8, blz. 196. (3) Ned. Heraut, deel 8, blz 196. lings, testibus praenobile domino Joanne Smullings et Christiano Coenen. Uit dit huwelijk vind ik slechts √©√©n kind in het doop¬≠ register vermeld. 1674 15 Februarij legitime natus baptizatus est puellulus Henricus Joannes d'Ruyter, parentibus pnobile Dno The dora d'Ruyter et p D Anna Margaretha Smullings. Reeds spoedig na de geboorte van dit kind sterft de moeder, zooals in het register van overlijden wordt aangegeven : 1774 8 Martij praenobilis Domina Anna Margaretha Sige- berta Smullings, coniux praenobilis Dm' Theodori de Ruyter. Verdere bijzonderheden geven de oude kerkregisters betreffende deze familie niet. Betreffende de familie van Hijmmen geeft slechts het register van overledenen eenig li√∂ht. Ook in het register der hervormde gemeente te Zevenaar, op het gemeente¬≠ huis aldaar bewaard, vond ik onder de gedoopten, twee kinderen uit het huwelijk van d'Ammelin de Beaupaire met A. van Hijmmen. Verscheidene leden van het geslacht van Hijmmen zijn elders overleden, doch te Duiyen in het familiegraf bijgezet. Anno 1722 25 Aug. in templo duvensi sepultus est Excellentis- simus etc. etc. dominus Rheinhardus de Hijmmen. Deze akte is verder niet duidelijk meer leesbaar. De hiervermelde Rheinhardus van Hijmmen, in de akte genoemd de Hijmmen, was gehuwd met Hedwigh Mag dalena Baronesse van Sijboltsdorf, zooals blijkt uit de in December 1744 ingeschreven akte van overlijden. Tusschen de akten van overlijden van het jaar 1729 staat onder aan de bladzijde: NB. expetito Dno de Hijmmen Dno in Pioen. (1) Anno 1728. 26 Martij obiit per illustris et praenobilis Dominus Everhardus Didericus de Hijmmen, regis Borussiae quoad militare et politicum regimen consiliarius intimus. Sepultus in Eclesia nostra in Duijven prope anbonem (2) 30 Martij anno praefato. In 1736 werd een broeder van de weduwe vanboven genoemden Rheinhardus van Hijmmen in den grafkelder der familie bijgezet: 1736 2 August hic in Duijven sepultus perillustris et praeno¬≠ bilis dni√Įs Alexander liber Baro de Seijbolsdorf, broeder van Madame van Hijmme weduwe Salgr Cantslers in de Hijmmes kelder bijgezet. (3) De weduwe van Rheinhardus van Hijmmen, die onder de akten van het jaar 1722 reeds is vermeld, stierf te Cleve 22 jaren later Anno 1744 den 16 Decemb is tot Cleve overleden die hoogh wel geb vrouw Hedwigh Magdalena van Hijmmen, Baronnes (1) De familie van Hijmmen schijnt de heerlijkheid ‚??de Pioen' bezeten te hebben, daar de hierbedoelde van Hijmmen wordt genoemd Dni in Pioen. (2) In de Roomsen-Katholieke kerken wordt de afscheiding tusschen het priesterkoor en het verdere deel der kerk anbo genoemd. In de meeste kerken is deze anbo slechts een boog, in sommige een hekwerk. (3) Deze akte staat in het register, als hier in afschrift wordt aan¬≠ gegeven, gedeeltelijk in Latijn, gedeeltelijk in Hollandsch geschreven.