De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap â??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van iedere maand en wordt alleen aan de leden van het genootschap gezonden Brieven en inzendingen voor het Maand blad te zenden aan den Secretaris Jhr. Mr C. H. C. FLUGI VAN ASPERMONT, Jan van Nassaustraat 6 Aanvragen en toezendingen betreffende de bibliotheek te richten aan Mr. H. J. KOENEN, Kanaalweg 63 Scheveningen. Penningmeester van het Genootschap is do heer ü. F. GIJSBERTI HODENPIJL te Vrijenban bij Delft Leden te 's Gravenhage betalen per jaar Æ? 10 00. Zij die buiten 's Gravenhage wonen Æ?6.00 De vorige jaargangen zij n voor de nieuwe leden te bekomen ad Æ?6 00 p. jaargang. Afzonderlijke nummers zijn niet ver­ krijgbaar. De .redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of inhoud der onderteekende stukken. TSK 4. XVIe Jaargang. 1898, Tot lid is benoemd. Mr. F. E. POSTHUMUS MEÏJES te Amsterdam. [De benoeming had reeds eenige maanden geleden plaats, doch werd nog niet in dit blad vermeld.] Vragen en Mededeelingen. Verheffing in den adel. De Staatscourant van 13 April bevatte het bericht dat Mr. Andries Willem van den Brandeler te Cheribon met zijn m. en vr. afstammelingen in den Ned. Adel is verheven met de praedicaten van jonkheer en jonkvrouw. Van der Port. Johanna Schoemaker, dochter van den bekenden oudheidkundige Gerrit Schoemaker, geb. Amster­ dam 28 Jan. 1721, huwde 5 April 1741 Jacob van der Port koopman te Amsterdam. Wien is iets omtrent dezen laatsten bekend, wie waren zijne ouders. U. ______ E. E. G. Jr. Walen. Naar aanleiding van het gestelde in No. 3 van het Maandblad, kan ik nog mededeelen, dat Lambert Waaien, baljuw te Midelharnas, huwde met Maria Pool Jans dr. Uit dit huwelijk sproten 5 kinderen : a. Dina geb. Roozendaal a<>. 1681, getr. 31â??Iâ??1704 te Schiedam met Anthony Hodenpijl Jansz, b. Steven, luitnt ter zee, gesneuveld, c. Jan capitein eener Compie Dragonders , d. Pieter en e. Barbara. Jan, gen. onder c, had een zoon Jan. Wie kan mij meerdere opgaven verstrekken van het geslacht Walen ? Den Haag. J. C. G. H. v. H. Van Beeck. In de Histoire de la maison de Neufville vindt men op blz 197 een drietal penningen afgebeeld betreffende Leendert de Neufville geb. 1677, gest. 5 Mei 1755, zoon van Balthasar en Christina van Beeck, gehuwd 7 Aug. 1701 met Aleyda Oosterling, Een van die medailles vertoont op de voorzijde het volgende wapen: gevieren­ deeld 1 en 4 de Neufville, 2 en 3 een schuinkruis, het schild is gedekt door een kroon en wordt vastgehouden rechts door een griffioen, links door een brak. De schrijver der Histoire zegt dienaangaande: â??Une â??troisieme médaille, égallement dédiée a Leendert représente â??ses armes écartelées avec celles de sa femme (?) et â??accompagnées de la date 1727.' Deze gissing dat het schuinkruis het wapen der familie Oosterling zou wezen is stellig onjuist. In verband met den brak, die als schildhouder bij dit wapen is geplaatst, en die correspondeert met het helmteeken van Van Beeck, mag men aannemen dat Leendert de Neufville zijn wapen heeft gevierendeeld met dat zijner moeder Christina van Beeck, wier geslacht, zooals in n°. 3 werd meegedeeld, in goud een zwart of een rood schuinkruis voerde, met een uitkomenden brak tot helmteeken, op de borst met het kruis uit het schild beladen. Een broeder van Bathasar de Neufville geb. 1650, gest. 1692, die met Christina van Beeck huwde, met name Jan de Neufville geb. Amst. 1656, overl. Amst. Dec. 1724, huwde te Amst. Juni 1690 met Johanna van Beeck geb. Amst. 1664, gest. 1704. Ook dit echtpaar' had een zoon, die Leendert heette, welke naam overigens bij de De Neufville's niet voorkomt, en die dus waar­ schijnlijk aan de familie Van Beeck werd ontleend, waar, zooals in n°. 3. meegedeeld is, de naam Leonard voorkwam. G. Lucretia van Merken. Waar vindt men genealogische mededeelingen betref­ fende de afkomst der bekende dichteres Lucretia vaa Winter geboren van Merken? In het Familieblad XI blz 93 vindt men de genealogie van â??Een vergeten tak van het geslacht Elias', daarin komt voor: Lucretia Elias geb. Amst. 1665, tr. te Ouder­ kerk a. d. Amstel 11 Febr. 1687 Jacob van Merken, tabakskooper te Amsterdam, aldaar overleden en begraven in de Oude Kerk 26 Maart 1697, zoon van Jacob en. Hendrina van Seller. Was dat wellicht de moeder der dichteres ?