De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

67 68 Scharp- Pierson. In de genealogie der familie Scharp door Henri J. Scharp in het A.N. Familieblad van 1893 gepubliceerd, vindt men op blz. 225 het huwelijk vermeld van een Bidder Thom Sharp, die tijdens de vervolgingen der Protestanten onder Jacobus II de wijk naar Leiden nam, met Aletta Pearson (Pierson) â??mede eene Bngelsche geëmigreerde'. In- een noot zegt de heer Scharp dat deze Aletta. Pierson een broedersdochter van den bisschop van Chester was en laat dan volgen : â??Het geslacht der Piersons, voerende drie zonnen op een veld, gekanteeldâ??gedeeld van rood en blauw, zij zijn â?¢ in Engeland bekend door bisschoppen en doctoren en ook hier te lande door geleer­ den en staatsmannen'. Het schijnt dus dat de heer Scharp verband aanneemt met de Nederlandsche familie Pierson, hoewel deze een geheel ander wapen voert dan het door hem beschrevene. Inderdaad leeft bij de familie Pierson de overlevering voort dat zij van Schotschen oorsprong zou zijn. Indien de heer Scharp daaromtrent iets naders weet mee te deelen, of op zou willen geven waar men die Engelsche bisschoppen en doctoren Pierson kan vinden, zal hij me veel genoegen doen. H. J. K. Worbert van Wassenaerâ??Starren burg. In een voor Notaris Johannes Bisselick te 's Graven­ hage den 26n Pebruari 1780 verleden testament, ver­ maakt Willem Lodewijk baron van Wassenaer-Starren burg o. a. aan Mejuffrouw Jeanne Marguerite Oannette, anders genaamt â??Mareuille, en staande eerstdaags na Parijs te vertrekken en aldaar den naam aan te neemen van Madame de Vorbert' eene som van f 5000. Vragen: 1°. Wie weet mij mede te deelen waar ge­ noemde J. M. Cannette, elders Canette genoemd, werd geboren ? 2o. Zij overleed circa 1796 in Frankrijk, waar? 3°. Was Mareuille de naam van haar man ? 4°. Was die Mareuille een acteur ? en zij eveneens verbonden aan het Tooneel ? 5°. Wat is van haar verblijf in den Haag bekend [1776â??1780]? 6°. Wie weet mij iets mede te deelen omtrent Johannes V.an Sadele en Karolina van den Ende, die den 15n Febr. 1778 in de Groote Kerk te's Gravenhage over den doop stonden van een buiten echt geboren kind van ge­ noemde J. M. Cannette, dat de namen ontving van Lodewijk Jan, nooit den naam Cannette droeg, doch later als Lodewijk Jan Worbert voorkomt, bij Kon. Be­ sluit van 26 Juli 1834 n°. 99 werd gelegitimeerd en sedert dien tijd was genaamd Lodewijk Jan Worbert graaf van Wassenaer-Starrenburg. Haarlem. M. G. WILDEMAN. Ganderheiden. Het artikel Ganderheyden in het Stam- en Wapen­ boek begint aldus: â??Dit geslacht is herkomstig van Wesel, enkele leden verplaatsten zich omstreeks het midden der 18e eeuw naar Nederland. Wij vinden Matheis Ganderheyden geb. te Wesel, die omstreeks 1640 huwde met Adelheid Meiss' enz. Het. [geslacht Ganderheyden blijkt echter een veer­ tigtal jaren vroeger te Sittard gevestigd te. zijn ge­ weest, want in de â??Cronick van Sittard' door Aug. Dunckel gepubliceerd in-de Maasgouw vinden we (1897 n<>. 22 blz. 86) het volgende: â??1607 Begab sich die Hausfrau des Hernn Johann .Ganderheiden öffentlichen Kaiserlichen Notarius, Cantor und Organist der hiesigen Colleagialkirche mit ihrer blinden Tochter Johanna nach Maestricht um alda beim Gnadenbilde Gottes Mutter in den franciscaner kirche ihr gethanes Gelubde Abzulegen, nach verrichteter Andacht bekam' diese blinde Tochter ihre gesunden und wolhsehenden Augen. zurück zur Bewunderung unserer ganzen stadt.' Tweeërlei is dus mogelijk öf er was een tak van de Weselsche familie te Sittard gevestigd, of omgekeerd (en dit laatste is veel waarschijnlijker) de gereformeerde fa­ milie Ganderheiden zal te Wesel een schuilplaats zijn komen zoeken en zal een tak geweest zijn van een stam die tevoren elders (b.v. in Sittard) gevestigd was. Dat het geslacht Ganderheyden meer vertakt is geweest dan het Stam- en Wapenboek zou doen vermoeden deelde ik reeds vroeger mede in mijn artikel over het geslacht Scholier in het A. N. Familieblad. Daar was sprake van een tak, die in de 18e eeuw in de Guliksche hoofdstad Duren gevestigd was ën die, evenals de Nederlandsche, tot de gereformeerde kerk behoorde. De wijze waarop denaam in de kerkboeken somtijds verbasterd werd tot Gandersheim bewijst wel dat ze te Duren niet thuis hoorden. Gandersheim is een plaatsnaam, doch dit stadje zal met de familie Ganderheiden wel niets te maken hebben. Wellicht kan de redactie van de Maasgouw meedeelen of de naam Ganderheiden te Sittard reeds vóór 1607 wordt aangetroffen, of dat de man die er het ambt van Keizerlijk notaris met dat van organist 'vereenigde van elders geboortig was ? Die combinatie van notaris en organist is nogal eigen­ aardig, terwijl het voor die dagen niet zoo gebruikelijke â??Herr', voor den naam, doet vermoeden dat we hier met een man van een zekere aanzienlijke positie te doen hebben. Was aan dë functie van organist voorheen, toen musicale bekwaamheid waarschijnlijk zeldzaam voorkwam, wellicht meer onderscheiding verbonden dan thans? . H. J. K. Van Swinden. Tot de familiën waarover voor zoover ik weet nimmer iets gedrukt is behoort het geslacht van onzen beroemden landgenoot Prof. J. H. van Swinden. Wat ik hier wensch mee te deelen over die familie is verre van volledig, wellicht kunnen anderen het aanvullen. In de â??Lofrede op Jean Henri van Swinden' door Prof. David Jacob van Lennep, lezen we op blz 10: â??Zijne geboorte uit ouders beiden afstammende van â??familiën, eertijds om geloofsvervolging uit Frankrijk â??naar herwaarts verhuisd, beide behoorende tot de Waal â??sche gemeente was geen onverschillige omstandigheid â??voor den aanleg en leiding van zijn geest.' Hoe Hollandsch de naam ook moge klinken, welke klank nog verhoogd wordt door het sprekend wapen: drie zilveren hazewinden op een rood veld, helmteeken een hazewindhond uitkomend, toch schijnt werkelijk de familie