De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

71 72 Gestrenge Heer Elbert Testart, burgemeester en raad der stad Haerlem, Hoog Heemraad van Rijnland & & &. Nata XII Jan. A°. MDCCXIX. Obiit XIIII April Ao. MDCCLXXX. Hoofwapen in een ovaal schild: gedeeld, rechts het wapen van Testart (1), links dat van Harencarspel, hetwelk beladen is met dat van Beverwijk. Het schild is gedekt met een kroon van drie fleurons en twee punten, elk eindigend in drie parels. Kwartieren. Nicolaas Jacob van Haren­ carspel. Maria Meurling. Dirk Cornelis de Vlaming van Oudshoorn. Wendela van Bronkhorst. Reinier Velters. Judith van de Voorde. Jeronimo de Haze. Helena van Juchteren. Carel Loten. Maria de Hem. Willem Selijns. Susanna Rijckaert. Reinier Velters. Judith van de Voorde. Jeronimo de Haze. Helena van Juchteren. VI. Renetta Clara van Harencarspel Huysvrouwe van de WelEdelGestrenge Heer & Mr. Willem Decker Heer van Urscem burgemeester en raad der stad Gouda & &. Nata XXV Juni A°. MDCCXTII. Obiit XXXI August* A<>. MDCCLXXIX Hoofd wapen gedeeld 1 Decker (2), 2 Van Harencarspel van Beverwijk, het schild gedekt door een kroon als boven. Kwartieren als die harer zuster Testart geb. van Haren­ carspel. VII. Guilliam van Harencarspel-Decker capiteyn ter zee in dienst van den Lande, overleden 1 Juni 1785 in Texel aan boord van 's lands schip de Teijger hetwelk hij commandeerde. Natus V Maart Ao. MDCCXLIII. Het wapen van Decker, zijnde gevierendeeld: 1 en 4 in zilver een vos zittend op een groen terras, 2 en 3 in zilver drie roode lelies, hartschild in goud een roode leeuw, het schild gedekt met een aanzienden helm, wordt geflankeerd door tropheeën van kanonnen, ankers, pieken, wimpels en pistolen. Kwartieren. (3) Decker. Groeneveld. Blom. Lucassen. van Harencarspel. Velters. Loten. Velters VIII. Vincent Maximiliaan Decker. Natus XXII Oct. Ac MDCCLII. Obiit XIX Maart Ao. MDCCCI. Wapen als boven doch zonder de krijgsmansattributen, kwartieren als boven. (1) Namelijk: gevierendeeld 1 en 4 in goud een zwarte moorenkop met witten hoofddoek (Testart), 2 en 3 in goud een roode balk vergezeld van 3 hoefijzes boven en een molenijzer onder, alles blaauw (Slicher). (2) De beschrijving volgt. (3) Men lette wel op, dat de mannen ter eene, de vrouwen ter andere zijde staan, de gewone volgorde zou zijn: Decker. van Harencarspel. Blom. Loten. Groeneveld. Velters Lucassen. Velters. IX. Hendrik Nicolaas Sautijn Heere van de stede Beverwijk, oud-schepen en raad der stede Amsteldam obiit 1 Sept. 1765, geb Juni 1708. Hoofdwapen Sautijn, zijnde een rood veld getralied van zilver met een wassende maan van goud in het midden. Deze maan wordt bijna geheel bedekt door het hartschild Beverwijk, doch steekt ter weerszijden nog juist even daaronder uit. Helmteeken de wassende maan tusschen een baniervlucht van rood, overtralied met zilver. (1) K wartieren. Sautijn. Van der Strate. Wachman. Van der Belle. Van Bambeek. Bas. Monnix. Snoecke. (Wordt vervolgd). Eenige aanteekeningen omtrent de wapens en titels gevoerd door leden van de familie Pauw. Zooals in het vorige nummer, in verband met het wapen der gebroeders Houtman, reeds werd herinnerd, bestond het wapen der familie Pauw oorspronkelijk uit een pauw iu natuurlijke kleur op een gouden veld, hetzij men dien pauw dan pronkend en aanziend afbeeldt, of van ter zijde met opgeheven staart. Volgens mijn genealogie van het geslacht Pauw, zijnde een afschrift van de manuscript-genealogie door Reinier van Heemskerck, was Nicolaas Gerardzoon Pauw, dijk­ graaf van de Tielerwaard (1313â??1350) gehuwd met Elisabeth de Cocq van Waardenburg, dochter van Roelot heer van Opalmeer? en Elisabeth van Cuyck van Boxtel, wat aanleiding gaf dat zijn zoon Roelof of Rudolph het wapen van de Cocq, of van Chatillon, n. 1. drie palen van vair in een rood veld met een goud schildhoofd, aannam, terwijl hij den pauw in het schildhoofd plaatste. Deze Rudolph, die evenals zijn zoon Nicolaas, zijn kleinzoon Otto en zijn achterkleinzoon Nicolaas schepen van Tuyl moet geweest zijn, was de stamvader van den Gelderschen tak, die het wapen van Chatillon is blijven voeren, en met een achterkleinzoon van laatstgenoemde Nicolaas schijnt te zijn uitgestorven. De meer bekende Hollandsche tak stamt af van Ru dolphs broeder Gerard, die zich, zooals in het vorige nummer gezegd is, naar Gouda verplaatst heeft, en den pauw in het gouden veld bleef voeren, welk wapen zijn zoon echter verving door dat van diens moeder, Gerard's vrouw, Jenne van Berghele, zijnde een half-kruis (halve paal door een dwarsbalk ondersteund) vergezeld van drie sterren van zilver in groen. Deze kleuren veranderde hij in goud op blauw. Hij of althans zijn nageslacht behield den pauw als helmteeken. Over de geslachten, die zulk een halfkruis voeren, meestal van sterren vergezeld, zal het misschien mogelijk zijn een studie te maken wanneer graaf de Reness e met zijn dictionaire zoover gevorderd is. Mij komt het niet onwaarschijnlijk voor dat die geslachten een groep vormen en uit een bepaalde streek in België afkomstig zijn. Vóórdat we thans overgaan tot het behandelen van de variaties die het wapen van Pauw heeft ondergaan bij de nakomelingen van Adriaan Pauw, maak ik van deze (1) Rietstap A. G. spreekt eenvoudig van een roode vlucht.