De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

93 94 in den daarbijbehoorenden tekst nog vier wapens uit genoemd werk overgenomen zijn, ongekleurd, maar gehar ceerd, wat ons inziens minder goed is, daar men toen er volstrekt noch niet aan dacht de kleuren door puntjes en strepen aan te duiden, en ze daardoor veel van hun middeleeuwsch karakter verliezen. Plaat XXXVIII bevat een twaalftal voorbeelden van wapenafbeeldingen gegraveerd door Duitsche meesters uit de le helft der XVIe eeuw, n.1. door Jeronimus Hopfer + 1520, Hans Sebald Beham + 1544, Hans Burgkmair d.j. + 1550, en eenige onbekenden, terwijl de tekst versierd is met eene afbeelding van keizer Maxi miliaan met zijn wapen en keizerlijke attributen, door Hans Burgkmaier de oude. Plaat IL in kleurendruk met goud en zilver, is gewijd aan de kerkelijke heraldiek en bevat behalve het wapen des Pausen Leo XIII, dat van cardinalen, patriarchen, verschillende bisschoppen, abten, prelaten, protonotaris, enz. te zamen 19 stuks, waarbij het verschil in rang en waardigheid, door de kleur en bet aantal kwasten der hoeden, mijtra en andere kerkelijke attributen aangeduid wordt. De daarbij behoorende tekst is mede versierd met vier afbeeldingen van wapens van kerkelijke hoogwaardig heidsbekleeders en eene van het pauselijke zonnescherm (S. Conopoeum) uit Ulrich Reichenthal's â??Concilium von Constanz' Augsburg 1483. De teekening en druk der platen, alsmede die der gra­ vuren in den tekst is zuiver en duidelijk en bet geheel is gevat in een sierlijk in rood en zwart gedrukten omslag, versierd met de afbeelding van het groot ruiterzegel van een der Oostenrijksche vorsten. J. C. v. D. M. Midden-Anierikaansche heraldiek. Het wapen of zegel van de Grootste Republiek van Midden-Amerika. Aan het Dagblad van 9 Dec. 1896 ontleenen wij het navolgende: Het Unie-tractaat, tusschen de drie republieken Salvador, Nicaragua en Honduras, bevat o. a. de navolgende hoofd­ artikelen: Art. I. De republiken Salvador, Nicaragua en Honduras zullen in het vervolg, voor de uitoeffening hunner souvereiniteit, een enkel politiek lichaam uitmaken, onder de benaming van: Grootste Republiek van Midden-Amerika. Deze benaming zal voortbestaan totdat de républieken van Guatamala en Costa Rica vrijwillig tot de huidige overeenkomst zullen zijn toegetreden, als wanneer zij zal overgaan in die van Midden-Amerikaansche Republiek. Art. IX. Het wapenschild en de vlag der nieuwe Republiek zullen zijn die van de vroegere Federatie. Aan het tractaat is toegevoegd een reglement waaruit o. a. volgt dat de tegenwoordige gevolmachtigde ministers en consuls van Salvador, Nicaragua en Honduras uit hunne respectievelijke betrekkingen zijn ontheven, zoomede dat het wapen der nieuwe republiek zal bestaan uit: een gelijkzijdigen driehoek, op wiens basis zal afgebeeld zijn eene keten van vijf vulkanen door beide zeeën bespoeld, op de bovenzijde een regenboog de bergen bedekkende, en onder dien boog de vrijheidsmuts stralen verspreidende. Rond om den driehoek zal in gouden letters te lezen staan: Républica major de Centro America. De vlag zal bestaan uit drie horizontale strooken, een witte tusschen twee blauwe, het wit voorzien van het wapen der nieuwe republiek. Het staatsblad der nieuwe republiek, waarvan het le nummer op 17 October 1896 is verschenen, voert tot titel El Federal. v. d. M. Grafsteden in de kerk te Beverwijk. III. Wij zullen thans de beschrijving der kwartier wapens van al de gezamelijke wapenborden der heeren en vrouwen van Beverwijk laten volgen in alphabetische rangorde. ARSENBÃ?RGH: in goud drie zittende eekhoorns in natuurlijke kleur, waartusschen een zwarte hoorn, met beslag en snoer van zilver (Dit wapen komt niet voor in het Arm. Gén.) BAS : het bekende wapen van het Amsterdamsche regee ringsgeslacht Bas, n. 1. gedeeld 1 in blauw en zilveren adelaar met groenen olijftak in den bek (Zweedsche con­ cessie), 2 doorsneden, boven in blauw een zilveren kievit (Bas), onder gedwarsbalkt van rood en vair (Everts). VAN DER BELLE : gegeerd van zilver en rood met een blauw hartschild waarin een gouden leeuw. Dit wapen is waarschijnlijk een juister voorstelling van wat Rietstap Arm. Gén. I, blz. 156, beschrijft als: van Belle, Termonde, Brugge, Rotterdam, d'azur au lion d'or arm. et lamp. de gueules, k la bordure componée de gueules et d'argent de six pièces. De beschrijving is blijkbaar ontleend aan een afbeelding, waarop het hartschild zóó groot was, dat men het gegeerde veld voor een blokzoom ging aanzien. Dat werkelijk het gegeerde veld hoofdzaak is blijkt uit de volgende wapenbeschrijving die men iets hooger bij Rietstap aantreft van.Belle, Hollande: gironné d'argent et de gueules. BLOM: in goud een roode roos (ontbreekt in het Arm. Gen.) VAN BRONCKHORSÏ : deze Amsterdamsche familie voerde, gelijk ook van elders bekend is, het wapen der oude Geldersche Bronckhorsten n.1. in rood een goud-gekroonde leeuw van zilver, somtijds (en zoo is het hier) gebroken met een zilveren lambel in het schildhoofd. DE BUDT: in rood drie zilveren botten, 2 en 1 paals wijs geplaatst. Dit wapen vindt men niet bij Rietstap, wèl Both, Hollande: de gueules a trois plies d'argent posées en pal, 2 et 1, accompagnées en chef d'une étoile du même. COEYMANS : in goud drie zwarte aanziende ossenkoppen. Zooals we later zullen opmerken, naar aanleiding van een ander wapenbord in de kerk te Beverwijk, voerde het bekende Amsterdamsche geslacht Coymans of Coeymans niet altijd het gevierendeelde wapen, dat men vindt in het stam en wapenboek van Vorsterman van Oyen en veelvuldig in de kwartierstaten van Ned. Geslachten, maar veelal alleen het tweede en derde kwartier met de koeien koppen. Volgens Rietstap Arm. Gén. I, blz. 478, is dit dan ook het Btamwapen. Gewoonlijk worden de ossenkoppen en profil afgebeeld.