De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap â??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van iedere maand en wordt alleen aan de leden van het genootschap gezonden. Brieven en inzendingen voor het Maand­ blad te zenden aan den Secretaris Jhr. Mr. C. H. C. FLUGI VAN ASPEEMONT, Groot liertoginnelaan 27. Aanvragen en toezendingen betreöend e de bibliotheek te richten aan Mr. H. J. KOENEN, Kanaalweg 63 Scheveningen. Penningmeester van het Genootschap is de heer O. F. GIJSBERTI HODENPIJL te Vrijenban bij Delft Leden te 's Gravenhage betalen per jaar f 10.00. Zij die buiten 's Gravenhage wonen Æ?8.00 De vorige jaargangen zijn voorde nieuwe leden te bekomen ad Æ?6.00 p. jaargang Afzonderlijke nummers zijn niet ver­ krijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of inhoud der onderteekende- stukken. N». 6. XI VIc Jaargang. 1898. Verheffing in den Adelstand. Bij Kon. beslui t van 11 Mei 1898 is EDÃ?ARD THOJTAS THEODORUS HENRICUS VAN BENTHEM VAN DEN BERGH, resident van Bagalen, (Java) met al zijne wettige zoo mannelijke als vrouwelijke afstammelingen in den Neder­ landschen adel verheven met de praedicaten van Jonkheer en Jonkvrouw. De familie Kempenaar. door W. M. C. REGT te Oudshoorn. . Reeds meermalen publiceerde ik een afschrift uit een familiebijbel. Zie Alg. Ned. Familieblad 1893 en 1895. Overtuigd van de groote genealogische waarde, die zulke afschriftenbezitten, vermeen ik goed te doen wederom een in 1t licht te doen geven, ditmaal van de Haagsche familie Kempenaar. Later zal de volledige geslachtlijst volgen , reeds veel is daarvoor bijeen, doch een en ander ver â?¢eischt nog onderzoek, o. a. ook het familiewapen. Hier­ van is me wel een afdruk onder de oogen gekomen, (van wijlen Notaris C. Kempenaar te Woubrugge) doch :zóó platgedrukt, dat het onmogelijk was er een beschrij­ ving van te geven. De bijbel, waaruit deze gegevens genomen zijn, is het eigendom van den heer Reinier Kempenaar, bezitter en bewoner der hoeve â??Pulmat''te Ter Aar. Vier bladen ^jroot folio zijn met de aanteekeningen beschreven: zij â?¢volgen hier, blad voor blad. Eerste blad. Reynier Van Woudenbergh is gebooren Den 2 July 1665. Sijn Vader is geheeten Johannes van Woudenbergh, ïs geboortigh van Woombergh in sticht van Uytrecht, Sijn moeder is geheeten Margareta van der Groen, is geboortigh van Rotterdam, Debora van der Win is gebooren Den 1 November 1668. Haer Vader is geheeten Cornelis van der Win, is ge- boortich van Delfft, (hierbij in margine: den 13 No­ vember 1744 is debora in den heere gerust.) Haer moeder is geheeten Anna van der Ley, is ge boortich In Schravenhagen, Reynier Van Woudenbergh, Jonghman met Debora van der Win, Jonge Dochter, Syn te Samen In den echten Staet getreden Den 19 April 1693 op het Dorp terHey en byde geboortich iri Schravenhagen, Den 24 Januarlj 1694 Is gebooren onse eerste Dochter Sondaghs Savonts ten negen uren en is geheeten Johanna van Woudenbergh De peten Syn geweest myn moeder margareta Van der Groen ende myn Vrouws vader Cor­ nelis Van der Win, en is In de nieuwe kerck gedoopt In Schravenhage. Den 28 Maert 1694 Is onse Dochter Johanna In den Heere gerust. Den 18 Junij 1695 Is geboren onsè twede Dochter Saterdags Smorgens ten 10 uren is geheten Anna van Woudenbergh. De peten Syn geweest myn Vrouws vader Cornelis Van der Win, en myn moeder Margareta van der Groen , en Is in de nieuwe kerck gedoopt in Schraven­ hagen , (in margine: en overleeden den 8 Juny 1766). Den 25 Mey 1697 Is mijn Vrouws vader Cornelis van der Win In den Heere gerust. Den 10 September 1698 Is gebooren onse eerste Soon Swoensdaghs Smorgens ten Seven uren en is geheten Jo hannis van Woudenbergh. De peten Syn geweest Bartho lomeus Mathon en Sara van Woudenbergh, en is In de Cloosterkerck gedoopt, In Schravenhage (in margine: 1727 den 27 April overleden). Den 21 November 1700 Is myn moeder Margareta Van der Groen In den Heere gerust, Den 15 december 1710 Is myn vader Reynier Van Woudenburgh in den Heere gerust smaandags savont ten 7 uuren. Den 12 October 1710 is myn meutie outheusden in den Heere gerust Sondags middag ten 3 uuren. Den 23 Mayus 1711 is myn oom maton in den Heere gerust saterdags s:middag ten 2 uyren. Den 4 Augustus 1712 is myn oom van der win in den Heere gerust donderdag s middags ten 1 uren.