De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

99 100 Den 13 April 1714 is meutie van der vis in den heer gerust. Tweede Blad. 1727 den 22 April is myn lieve noom Johannes van Woudenburch dingsdags savons ten 1 ] uren in den Heere gerust. 1727 den 9 Junius 'smaandaags is Mynheer sandyk in den Heere gerust (1). 1730 swoensdags smorgens te 6 uren den 6 September is myn Oom Willem Waleveld in den Heere gerust. 1741 saterdags morgens den 20 May is myn Moeuy Elisabet van der Burgh in den heere gerust. (jaartal afgescheurd, datum waarschijnlijk niet ingevuld geweest) is mijn Neef Cor­ nelis van den Burgh ontslaapen. ('t Jaartal is waarschijnlijk 1741 of '42, daar de lijst in chronologische volgorde is opgesteld). 1742 den 14 May is myn Nigt Elisabet van derburgt met Gerardus Raetgever in den Egt versaamelt. 1742 den 20 May is myn Broeder Johannis Kempenaar met Juffrouw Adriana Van der Hoeven in den Egt versaamelt. 1743 den 6 Maart is myn Broeders Vrouw Adriana Kempenaar Smorgens ten 5 uren verlost van een soon en is des s'avonts in de Groote Kerk gedoopt en ge heeten Johannis. 1744 den 3 January is mynheer Domin. Henrikkus Velse in den ouderdom van (niet ingevuld) Jaare in den Heere gerust hier hebbende gepredikt 27 Jaare (2). 1744 den 14 Mey is myn broeders vrouw Adriana Kem­ penaar snagts ten ]/23 uren verlost van een tweede zoon en is 14 Mey in de kloosterkerk gedoopt en geheete pieter, den 6 october 1744 overleeden. Derde blad. 1718 den 30 January is Johannis Kempenaar, jonk­ man, met Anna Woudenburgh, jonge dogter, in den Egt versaamelt in de Niewe kerk in Srhage. 1718 is gebooren den 8 December haar eerste soon des avonts ten 7 uren en geheeten Johannis. 1720 den 10 October is geboore haar tweede zoon des I s'nagts ten 2 ure en geheeten Reinier den 20 October 1720 overleeden. 1722 den 15 Juny is geboore haar derde zoon des «'morgens len 8 uren en is geheeten Reinier. 1723 den 13 november is mijn Vader Johannis kem­ penaar in zyn 36 Jaar Overleeden. 1727 den 22 April is myn Oom Johannis Van Wou­ denburgh dinsdag s'Avonts ten 11 uren Overleeden. 1730 s'Woensdag s s'morgens ten 6 Uren den 6 Sep­ tember is myn Out Oom Willem Waalevelt overleeden. 1741 den 20 Mey Saaturdags s'morgens is myn Out ïnoevy Elisabeth Van der Burgh Overleeden (3). 1742 den 20 Mey is Johannis kempenaar, jonkman, geboore Alhier: met Adriana Van der hóeve, jonge dogter, geboore tot Rijswijk, in de kloosterkerk getrouwt (op den kant staat: in 's Hage). (1) Deze is misschien Ds. Bernardus Zandrjk, predikant te 's Hage. (2) Zie Alg. Ned. Fam. XI, bi. 157. (3) Zie Alg. Ned. Fam. II, bl. 141. 1743 den 6 Maart is geboore haar eerste Zoon s'mor­ gens ten 5 uren, den selven avont in de groote kerk gedoopt en geheete Johannis, de Peeten waren Anna Woudeuburg en Reinier Kempenaar (kantteekening als voren). 1744 den 14 Mei s'nagts ten 3 ure is geboore haar tweede zoon en den selven middag in de kloosterkerk ge­ doopt en geheete Pieter, de getuygen Anna Woudenburgh, den 20 (1) October 1744 overleeden en den 23 dito in de Kloosterkerk begraven (kantteekening als voren). 1744 den 14 November s'Avonts ten 12 Uren is myn Grootmoeder Debora Woudenburg Overleeden in haar 76 Jaar en in de Kloosterkerk begraven (kantteekening als voren). 1745 den 20 october s'woensdag s morgen te 1/2 vyft ure is geboren myn broeders 3 zoon, den 22 dito in de kloosterkerk gedoopt en geheeten David t, de getuygen Juff. Burgersdijk, den 21 december 1745 Overleeden en den 24 dito begraaven in de Kloosterkerk (kantteekening als voren). 1747 den 31 Maart is gebooren Haar Lieder eerste Dogter s'nagts. ten Halff een uur op vrijdag en des sondags daaraanvolgende s'middags in de Kloosterkerk gedoopt en geheeten Cornelia Sibilla, de getuygen Juff: C. Burgersdijk en is overleeden den 27 April 1747 en begrave den 2 Mey in de Nieuwe Kerk (kantt. als voren). 1749 den 30 July is gebooren Haar Lieder tweede Dogter des woensdags middags ten 2 uuren en den vol­ gende sondag in de Nieuwe Kerk gedoopt en geheeten Anna, de getuygen Anna Woudenburgh, en is den IS September 1749 in de Nieuwe Kerk begraaven (kantt. als voren). 1750 den 3 October is gebooren Haar Lieder derde Dogter Saturdags Namiddags ten vier uren en is des sondags daaraan gedoopt in de groote Kerk en geheeten Anna, de getuygen Anna Woudenburgh (aangevuld als volgt: â??en is den 11 'Oktober 1774 tot Leymuyden over­ leeden', op den kant staat: in 's Hage ) 1753 den 8 September is gebooren Haar Lieder vierde Dogter Saturdags s'avonts ten halff negen en den 9 dito gedoopt in de groote Kerk en geheeten Sibilla Debora, de getuygen Anna Woudenburgh en is overleeden den 13 July 1754 tot Leymuyden, en den 17 dito aldaar in de Kerk begraaven (kantt.: in 's Hage.) (De kantteekeningen op dit blad vermeld (in 's Hage), doelen blijkbaar op. de woon- en geboorteplaats.) Vierde blad. 1755 den 21 Augustus donderdag morgen te 6 uuren, is geboren tot Leymuyden Haar Lieder vierde Zoon en den 24 dito aldaar gedoopt en is geheeten Adrianus, door den vader selfs ten Doop gepresenteert en is over­ leeden 13 Juny 1757 tot Leymuyden en 17 dito aldaar in de Kerk begraaven. 1756 den 4 Mey is Overleeden Cornelia Van der Win, Laatst Weduwe van Wylen Willem Walevelt, Zy was geboren den 7 Juny 1674 en is begraven in de Clooster kerk den 12 Mey 1756 in het predikante graft. 1765 den 16 Juny is Johannes Kempenaar Jonkman, met Neeltie Mous Jonge Dogter gebooren op de Oude Wetering in den Egt vereenigt tot Woubruggen. r 1) De 6, die er eerst stond, is in 20 veranderd.