De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

101 102 1766 de n 8 Juny de s morgens te n elf uuren is in den Ouderdom va n 71 Jaaren min 10 daagen subiet overleden tot gouda My n Waarde Moeder Anna Kempenaar, heb­ bende ruym 9 Jaaren to t Gouda gewoont, de n .13 dito is deselve aldaar begraven in de Groote kerk, agter de preekstoel. 1768 de n 31 Maart is gemelde myn Nigt Neeltie Mous tot Woubruggen. verlost va n een Dogter en is des sondags daaraan aldaar gedoopt door Ds . Comrie en geheeten Adriana, getuygen my n Broeders vrouw Adriana van der Hoeven. 1771 de n 14 July is gemelde myn Nigt Neeltie Mous tot Woubruggen verlost va n een Welgeschaapen Zoon en is Aldaar de s sondags daaraan gedoopt door Ds Comrie, «n geheeten Johannis, de getuygen myn Broeder J ohannis Kempenaar Senior en zy n vrouw. 1775 de n 9 Maart is gemelde my n Nigt Neeltie Mous tot Woubruggen verlost van een Welgeschaapen Zoon en is Aldaar de s Sondags daaraan gedoopt door D s B: Ouboter en Geheeten Cornelis, de getuygen, Antje Hogervorst Hnys vr. va n G* . Schoenmaker (hier stond eerst: Cornelis Mous en zy n vrouw.) 1774 de n 11 october de s Avonds Circa ag t uuren is overleeden, in de n Ouderdom va n 24 Jaaren en 8 daagen, myn Nigt Anna Kempenaar to t Leymuyden, en aldaar begraven. 1781 de n 3 December de s Avonds Circa 10 uuren is overleden in de n Ouderdom va n 63 Jaaren min 5 daageii tot Leymuyden, my n Broeder Johannes Kempenaar, de n 10 dito aldaar begraven. N.B. To t dusverre geschreven door my n oom , de n voorn6 Reinier Kempenaar, gebooren 15 Juny 172 2 en in de n Jaare 179 3 overleden t e Woubruggen op de n lle e n aldaar begraven de n 16 e October i n de kerk Grav No . 90 . Familie INoarrisse. Van 1 Me i 185 1 tot 30 September 188 7 fungeerde te Waddings veen al s geneeskundige d e heer Petrus (Pieter) T^ourrisse. Gesproten ui t een réfugiésfamilie, di e onder­ scheidene medici heeft opgeleverd, na m hij zijn niet ge ­ makkelijke taak me t ijver en opgewektheid to t op den laatstgenoemden datum waar. Alstoen werd ee n welver­ diende rust zijn deel. Hi j verliet de gemeente, waar hi j â?¢zoovele jaren me t vrucht wa s werkzaam geweest en -vestigde zich metterwoon te 's Gravenhage, waar zijn woning, in ee n der.aangenaamste wijken gelegen, weldra liet middelpunt werd va n ee n kleinen kring muziek -beminnaars. D e muziek verkwikte 's mans laatste levens­ dagen. O p de n 23 October 189 5 aldaar overleden, werd â?¢zijn stoffelijk overschot Zaterdag d. a. v. om twee uur , onder ee n toevloed va n belangstellenden, op de n stillen doodenakker t e Waddingsveen te r aardte besteld. Toen â?¢de kist, door prachtige kransen va n vrienden en bloed­ verwanten bedekt, boven de groeve stond, na m de heer â?¢G. va n de r Pot , pred. bi j de Remonstr. gemeente te Waddingsveen al s voorzitter va n he t Nourrissefonds he t woord, schetste me t welsprekende woorden den overledene .als vriend de r armen en herdacht met weemoed den man, 'die gedurende ee n 36tal jaren zijn taak óp waardige 'wijze ha d vervuld. He t zooeven vermelde fonds is door {bemiddeling va n de n heer Nourrisse opgericht en heeft I ten doel zooveel mogelijk in de persoonlijke behoeften van arme zieken en herstellenden te voorzien, door he n gratis versterkend voedsel, . ligging en dekking te ver­ schaffen, 's Mans vader wa s te Waddingsveen als genees­ heer werkzaam van 3 Maart 1822 tot zijn dood 8 Juli 1875, terwijl zijn grootvader hier eveneens de geneeskundige praktijk gedurende ee n halve eeuw (1772â??1822) uit­ oefende. (1 ) Het wapen de r familie Nourrisse is als volgt: Gevieren­ deeld : 1 en 4 met drie herald, rechts gewende klimmende leeuwen, 2 en 3 me t drie stoopen of schenkkannen. Hartschild me t herald, rechts gewende griffioen. Helm­ teeken: half uitk. rechts gewende griffioen. Noch op he t cachet, noch op ee n geteekende afbeelding van het wapen waren de kleuren aangegeven. Oudshoom. W . M . C. REGT. Grafsteden in de kerk te Beverwijk. III. {Vervolg van blz. 96. ) PODWELS VA N DER DOES : va n di t geslach t da t tenge ­ volge va n aanhuwelijking de n naam Boelens heeft aan­ genomen e h zijn wapen me t da t va n Boelens heeft ge ­ combineerd (2 ) vindt me n het ' wapen beschreven i n Rietstap deel I, blz . 22 7 op Boele (lees Boel), oo k we l Boelens, Boelenze of Boelesse, Amsterdam, waar he t ge- ' combineerde wapen vermeld wordt al s ware he t ee n variant op he t enkelvoudige wapen van Boelens (zilveren balk in groen) Evenals de geslachten Loen en Meerens den naam Boelens hebben aangenomen e n zich somtijds Boelens-Loen e n Boelens-Meerens, maar meestal kortweg Boelens noemden, zo o is di t ook met het geslacht Pouwels van de r Does he t geval. Boelens (Meerens) maakte de beide wapens to t één (3 ) Boelens (Loen) behield meestal het wapen va n Loen de n hoofdeloozen leeuw va n zilver in blauw, door Rietstap .4 . G. op Boelissen vermeld, doch voerde somtijds gedeeld: 1 Boelens, 2 Loen (zi e Rietstap A. G. op Boelens-Loen), Boelens (Pouwels) voerde somtijds alleen Pouwels, somtijds alleen Bpelens, en somtijds gedeeld va n Pouwels en Boelens. Het wapen va n Pouwels is niet heel gemakkelijk te beschrijven, Rietstap zegt d'azur a une cigogne au naturel, attachée pa r un He n de gueules mouvent du parti (hi j beschrijft he t gedeelde wapen). Alb. Thijm in zijn genea­ logie Boelens naar va n Wieringen's handschrift folio 15 spreekt va n een ooievaar van zilver, die een gouden worm in de n be k houdt en ee n helm va n sabel, hangend aa n zijn hals heeft. Alb . Thijm schijnt hals en ne k te ver - (1) Ui t een fragment begraafboek -van Waddingsveen blijkt, da t vijfmaal ee n kind werd begraven: 7 October 180 5 Anna Elisabeth Nourrisse, 1 8 Juni 180 7 en 25 Januari 180 9 Neeltje Nourrisse, 30 Januari 181 1 en 14 Me i 181 2 kortweg een kind van P. Nourrisse. Belangstellenden zullen ongetwijfeld zeer veel aangaande deze familie te Waddingsveen kunnen vinden. R. (2) Namelijk gedeeld: 1 Pouwels van der Does, 2 in groen een zilveren dwarsbalk (Boelens) (3) O p tweeërlei wijze geschiedde di t öf door de merletten van Meerens, da t in zwart ee n zilveren balk me t drie zwarte merletten voerde, te plaatsen op de n zilveren balk in groen va n Boelens, öf door te voeren'gedwarsbalkt in vijf stukken va n zwart, groen, zilver, zwart en groen, he t zilver beladen me t drie zwarte merletten, Rietstap A. G. beschrijft alleen de laatste combinatie.