De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

105 106 1. Gerardus (Gebardus, Geverardus), meer dan waar­ schijnlijk de laatste pastoor, in 1618 afgezet wegens remonstrantsche gevoelens, tegelijk met Fortgenius Wiërus, pred. te Rijswijk (Betuwe), voormalig pastoor aldaar. 2. Ludovicus van of ab Edel, reeds in dienst vóór 1618 (soms als hulp van Gerardus?). H. de Jongh ??Naamlijst van Predikanten van het Geldersche Synode' 1750, bl. 293. Sterft 1637. Christina van Edel (zijne dr.?) was gehuwd met Cornelius Wachtendorf, pred. te Lien den 1639. ? 3. Johannes van Broekhuizen, proponent, gekomen 1638, gaat naar Engelen 1642. 4. Cornelius Porcelius (Porselius), prop., komt 1642, gaat tusschen Sept. 1648 en April 1649 naar O.-Indië en wordt 16 Sept. te Batavia beroepen. Hij f 1651 volgens Valentijn. De Jongh meldt (bl. 391) dat bij in 1645 vertrok en 1 Juli 1646 te Batavia aankwam. Van dezen naam vind ik nog: Johannes Porcelius, ging van Alphen, bij Nijmegen, naar Ter Aa (Utrecht) in 1616, werd drie maanden geschorst in den Rem. tijd. Veldprediker 1634. f f661. 5. Gualtherus Peregrinus, prop. bev. 25 Pebr. 1649, ontslagen 13 Maart 1672, gaat naar O.-Indië, in 1673 pred. op Amboina, t 1 Juli 1680. Vind van dezen naam de volgenden: In 't ?? Anniversarium' van het Oude Kapittel te 's Her­ togenbosch (Alg. Ned. Familiebl. III, bl. 133 en 137): 8 Jan. M(agister) Henricus Peregrinus, zoon van Theodoricus, alias Ketelaer 29 Oct. D(ominus) Wilhelmus Peregrinus, canunnik der kerk. Jacobus Peregrinus, pred. te Wachtendorff, Kalden- kirchen, 1639 te Ochten, f ald. vóór 1672, geh. met Margriet Pullen, f vóór Dec. 1676. Zoon: Paulus, geb. 1641, 31 Oct. (elders 12 Nov.) 1666 pred. te Ingen, waar hij f 29 Jan. 1727. Komt een paar malen voor in het doopboek van O. Huwde Geertrui Schoemantius. Kinderen (o. a. ?): 1°. (?) Margaretha P., huwde Wilhelmus Keuchenius, pred. te Vucht en Cromvoirt, f 22 Maart 1743. 2<>. (?) Jacobus P., geb. 5 Nov. 1669, pred. te Zoelen, Nijkerk (Veluwe), Tiel, Zwolle, Utrecht, 's Gravenhage, f 14 April 1735, huwde Johanna van Guylenburg. Zie voor dit alles den vorigen jaargang van dit tijdschrift, i. v. Gualtherus, of Wouter, kan een zoon zijn van den pred. van Ochten. 6. Henricus Winkels, ber. van Ravenswaay 1672, gestorven in 't zelfde jaar. Lienden. Deze had eene dochter Jannigje, welke 23 Dec. 1691 belijdenis doet. 1 Kinderen : Angnita, ged. 2 Juli 1676 door Ds. Peregrinus van Ingen. Get. Jutie, vr. van Gijsbert van Estvelt, in plaats [ van Geertruyt Bottermans, zijn (des pred.) vrouws tante. j Zij doet belijdenis Pinksteren 1695 en gaat 3 Nov. 1697 naar 's Gravenhage. Geertruyd, ged. 19 Jan. 1679 door denzelfden. Get. Elisabeth, zuster van den Pred., in plaats van zijn vrouws nicht Anna Bottermans. Zij doet bel. ? Huwt 15 Sept. 1701 Herbert de Haas, uit Echteld, wednr. van Cornelia Raetsvelt. Zie hunne k. onder de doopacten. Gerard Willem, ged. 30 April 1682. Get. Paulus Peregrinus, pred. te Ingen, in plaats van Cornelius Wachtendorp, pred. te Maurik (wiens vader, Cornelius, pred. te Lienden was, en wiens broeder, Casparus, als pred. van Gouda f 1700), en Anna Maria van Laer. Hij komt niet voor in de 'lidmatenlijst en is dus zeker jong gestorven. Anna Lysbeth, ged. 12 Juli 1685. Get. Willemijntje Krekel, vr. van Jan van Westrenen, zij doet bel. als Anna Elisabeth op Paschen 1705. Zij huwt Bart van Triest, bij wien een zoon, die 6 Dec 1722 gedoopt wordt. Zie verder doopacten. Dec. 1735 wordt geklaagd over haar slechten kerkgang. Willem, ged. 10 Mei 1692. get Aletta v. Rijnevelt, vr. van schepen Alard van Laer, loco Elisabeth v. der Horst, zuster van den pred. Hij dóet bel. 11 Oct. 1712 en gaat 31 Mei 1733 naar IJ zendoorn. Deze Alard van Laer, broeder der vrouw, wordt in 't doopboek 23 Juli 1702 genoemd: in leven burgemeester van Rhenen. Hij had eene dochter: Jacomina. Ds. v. der Horst had een schoonzoon (of stief-schoon zoon) Uldericus Bosch, die 12 Oct. 1709 belijdenis deed, en vroeger Luthersch was. Op 22 Sept. 1715 doopt hij Janna Geertruy, kind van Uldericus Bos(ch) Scholtus van Over- en Neder-Asselt. Getuigen: Willem en Anna Elisa­ beth v. der Horst. De moeder was ??voor plaizier' bij hem gelogeerd. Die moeder kan geen andere zijn dan Angnita öf de voordochter Jannigje van Wijck. Zijn opvolger noteerde als lidmaten: de weduwe, die tijdens zijn dienst sterft, Gerrit v. der Horst (broeder van den pred. ?) die naar Over Hasselt gaat, Anna Lysbert v. d. H. en Willem, die naar Haarlem gaat, en dus zeker uit IJzendoorn was teruggekomen. Wat bovengenoemde familie van Laer??v. Herwaerden betreft, het volgende: Bertram v. Laer. pred. te Tiel, en Bernardina van Herwaerden hadden deze kinderen, wier volgorde mij onbekend is: 1°. Henricus, als prop. te Eek beroepen 1657, gaat 1682 naar O. I. en landt te Batavia 12 Juli 1683, werd in 't zelfde jaar naar Ceylon gezonden en op Colombo ge­ plaatst, waar hij 1685 sterft. Huwde 12 Aug. 1657 Christina, bastaarddr. van Jonker Reinold van Wijhe, Heer tot Echteld, bij wie: In 1677 stond te Rijswijk (Betuwe) Johannes Winckels, i wiens vrouw doopgetuige te O. was in dat jaar. j Petronella, huwt te Ommeren met att. van Petrus de Lange, pred te Eek 19 Mei 1684 Dirck de Lange, j. m. van Amsterdam (wellicht broeder van den pred. te Eek ?) 7. Dr. Joannes van der Horst, prop. ber. 29 Juli 1673 gest. 9 Jan. 1721. Op 15 Sept. 1675 wordt te O. door Henricus van Loer (ter plaats a Loer genoemd) pred. te Ek, zijn huwelijk ingezegend met diens zuster Judith van Laer, dr. van Bertram, pred. te Tiel en Bernardine v. Herwaerden, wed. Claes van Wijck, uit 2°. Bartaramus, huwt te O. als j. m. van Tiel 24 Mei 1670 Johanna van Heuft, j. d. van Tiel. 3°. Judith, bovengenoemd. 4°. Alard, schepen en burgemr. van Rhenen, huwt