De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

111 112 30 Sept. 1866. Was gehuwd met Josephine Henriette Julie Victorine le Brun. Met hem kwam mede Henriette Petronella Montreff, met att. van de Luth. gem. uit Ee, welke medegaat naar Wolsum, denkelijk moeder van een van beiden. Zij hadden kinderen. 22. Hermanus van Broekhuizen, vroeger pred. te Otterloo, ber. van Winburg (O. V. Staat) 1866, bev. 25 Nov., gaat naar Wissekerke 1868. Wordt bevestigd door Dr. J. Cramer, pred. te Amsterdam, later Hoogl. te Utrecht. Hij was gehuwd met Johanna van Beest van Andel. Zij hadden kinderen Hij ging 1882, na ook te Rijssen, IJlst en Oosterbierum gestaan te hebben, naar Picksburg (O. V. Staat), waar hij 23 Oct. 1894 overleed. Joachim v. Broekhuysen (Ds. Anspach noemt hem: v. Broekhuizen in zijne pred. lijst van Ingen in 't N. K. Handboek van 1897) werd als prop. predikant te Ingen 22 Nov. 1790 en ging in 1795 naar Wijk, classis Gorinchem. 23. Jacobus Rijsdyk Takens Lambrechts, ber. van Ermelo 1868, bev. 3 Jan. 1869, gest. 22 April 1871. Werd bevestigd door zijnen broeder Amos Lambrechts, em. pred. van Lienden. Te Ter Aa (Utrecht) werd. 1797 pred. Binke Willem Lambrechts, gekomen van Hierden, vertrokken naar Wezel 1802. Ik meen, dat hij beider vader was. Amos huwde te Wezel 30 Sept. 1822 als proponent en ber. pred. van Lienden met Louise Gerdrut Hagenberg, ald. geb. 1802. Jacobus was ongehuwd. 24. Jacobus Gann Dun, ber. van Dieden 2 Jan. 1872, bev. 14 April, gaat naar Schaarsbergen 4 Oct. 1874, woont nu als em. pred. van Angerloo te 's Gravenhage. Tijdens zijnen dienst had de zg. inwendige restauratie der kerk plaats, waarbij oude eikenhouten luifel- e. a banken voor oud hout en 2 koperen kronen en de lessenaar van den predikstoel voor oud koper werden verkocht. Om deze restauratie té kunnen betalen, leenden de kerk­ voogden Æ? 2200 van de diakonie, wat met algemeene stemmen, die ook van den predikant, werd goedgevonden ! Zijne eerste echtgenoote was Claudina Jacoba Crommelin (dr. van Mr. Reinbard en van Prederica Wilhelmina Crommelin). Zijn tweede vrouw: Anna Louisa Agatha Witsen Elias, die 25 April 1873 met att. uit Zwolle kwam, Zij hadden kinderen. 25. Herman Willem van Lindonk, ber. van Leusden 1875, bev. 11 Juli, gaat naar Voorst 29 Juni 1879. Zijne echtgenoote was Arnolda Gerritzen. 26. Martinus Jacob Christiaan Wolf, ber. van Burg laren en Herwen 1879, bev. 29 Feb. 1880, gaat naar 't Waal en Honswijk 25 Peb. 1894. Ongehuwd. Kwam met zijne moeder Johanna Henrietta Coenen, welke f 29 Maart 1880. 27. Schrijver dezes, prop., bev. 30 Sept. 1894, ongehuwd. H. J. SCHOUTEN. Van Mazeik. Naar van Maeseyck vraagt Navorscher jg. 1888 blz. 64.â?? Herdenking 40 jarigen dienst op den 28 Mei 1837 met Psalm CIV: 33 en 34. Emeritus geworden, nam hij afscheid te Bleiswijk 26 December en te Berkel 27 December 1846. Op den 15 April 1856 overleden. Dit uit Tidemans Rem. Broederschap enz. vermeerderd met eenige elders gevonden aanteekeningen. Tideman geeft op dat hij te Nieuwveen geboren werd. Om ons daarvan te vergewissen slaan we het Remonstr. doop register van Zevenhoven op, onder die gemeente ressor­ teerde ook Nieuwveen wat hare Remonstr. ingezetenen betrof. We vinden daar, dat op den 21 Februari 1770 â??is gedoopt een soontje van Herman van Mazeik en Isabella Bontekoe, en genoemt Wilhelm Hendrik, over den Doop stonden als Peter en Meter: Wilhelm van Mazeik en Tanneke van Mazeik, in praesentie van Hendrik Schut en Sara Delo, door mij Izaak Hazevéld^ (Rem. pred. van Z.) â?? Tanneke van Mazijk huwt Hendrik Schut. Zij waren Remonstr. en woonden in 1780 te Zevenh. In 1791 vertrokken zij met kk. attest, naar Oude Wetering en wonnen te Zevenhoven kinderen. â?? Maria Jacoba van Masijk (Harmen dochter?) wordt in 1787 lidmaat der Rem. Gem. te Zevenh. Zij huwt Herman Prangen en wint twee kinderen, bij wier doop als getuigen voor­ komen Margareta en Helena van Mazijk. â?? Verder wordt de naam dier familie niet meer in de Remonstr. registers aangetroffen en zou dus de aanwijzing van de plaats harer herkomst ontbreken. Ondertusschen is het niet ondienstig te vermelden, dat 13 Mei 1784 te Zeven­ hoven voor schepenen huwden: â??Harmen Vranken, j. m. geboortig van Grootenbassen in Munsterland, met Maria van Mazijk, j. d. geb. in de Frederiksstad in 't Holsteinse en woonachtig alhier'. Willem Hendrik van Mazijk werd kandidaat bij de Remonstr. broederschap 1794. Als predikant begeerd te Bleiswijk, werd hij daar 28 Mei 1797 bevestigd. Sedert de combinatie met Berkel, in 1815, woonde hij aldaar. Oudshoorn. , W. M. C. REGT. VRAGEN. Jan-Thoniase van Witbeck-Pieter Coymans. Professor J. W. Dunham, Schwectady, N.-Y. (V. S. A.) vraagt naar de voorzaten van bovengenoemde personen. De eerste is vermoedelijk herkomstig van Wittbeck (Holstein), de tweede kwam + 1640 in Amerika, en moet te Utrecht geboren zijn. Wie helpt ? Haarlem. WILDEMAN. Begrafenis- of overlijdens akte van Maria Magito geboren Philippo. Maria Philippo, geb. te Leiden 6 December 1733 huwde aldaar in de Oosterkerk 28 Januari 1759 met Pieter of Petrus Alexis Magito. Zij is als weduwe over­ leden in of na 1802, denkelijk te Rotterdam, te Voorburg of elders. Kan iemand van haar overlijden of begrafenis den juisten datum, jaar en plaats mededeelen. IIV HOUD 189§, JV°. 6. Verheffing in den Adelstand. â?? De familie Kempenaar, door W. M. C. Regt. â?? Familie Nourisse, door W. M. C. Regt. â?? Grafsteden in de kerk te Beverwijk (vervolg! door H. J. K â?? Het geslacht Brand­ wijk van Blokland door C. J. Polvliet. â?? Uit het kerkarchief van Ommeren (vervolg) door H. J. Schouten. â?? Van Mazeik, door 'W. M. C. Regt. â?? Vragen. Jan-Thomase van Witbeck-Pieter Coymans. â?? Be­ grafenis- of overlijdens akte van Maria Magito geboren Philippo. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te 's-Gravenhage.