De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van iedere maand en wordt alleen aan de leden van het genootschap gezonden. Brieven en inzendingen voor het Maand¬≠ blad te zenden aan den Secretaris Jhr. Mr. C. H. C. FLUGI VAN ASPERMONT, Groot hertoginnelaan 27. Aanvragen en toezendingen betreffende de bibliotheek te richten aan Mr. H. J. KOENEN, Kanaalweg 63 Schevenhigen. Penningmeester van het Genootschap is do heer (J. F. GIJSBERTI HODENPIJL te Vrijenban bij Delft Leden te 's Gravenhage betalen per jaar ∆? 10 00. Zij die buiten 's Gravenhage wonen ∆?6.00 De vorige jaargangen zijn voorde nieuwe leden te bekomen ad ∆?6.00 p jaargang. Afzonderlijke nummers zijn niet ver¬≠ krijgbaar. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of inhoud der onderteekende stukken. N¬į. y7. XVIe Jaargang. 1898, Grafsteden in de berk te Beverwijk. (Vervolg.) Al de wapenborden der familie van Harencarspel en aanverwanten hangen in een diepe vierkante nis, die met een ijzeren hek is afgesloten en een soort van kapel vormt, in welks midden een zich hooge sarcophaag verheft. Veel toelichting zullen de wapenborden wel niet be¬≠ hoeven , de kwartieren wijzen het genealogisch verband van zelf aan. Doch we moeten in de eerste plaats de aandacht vestigen op een fout die in n¬į. 3 blz. 45 ingeslopen is. Het heeft daar den schijn alsof niet alleen de moeder maar ook de overgrootmoeder van den eersten heer van Bever¬≠ wijk Velters heette. De naam der overgrootmoeder is echter niet Velters maar Vriend, van welk geslacht dan ook het wapen in n'. 5 beschreven is. Jacob van Harencarspel geb. te Bommel 16 Maart 1530 was n.1. in tweede huwelijk getrouwd met Catharina Vriend of Vrindt. Hun zoon JSTicolaas van Harencarspel raad en schepen van Amsterdam (1618‚??20), was gehuwd met Maria Meurlingh, dochter van Jan Meurlingh raad (1582) van Amsterdam en van Emma Pauwels dochter van Hendrik Paulusz. van der Does en van Steyn Boelens, die een dochter was van burgemeester Allard Boelens. Het jongste kind van genoemd echtpaar mr. Jacob van Harencarspel baljuw en dijkgraaf van Amstelland, dijkgraaf van den Zeeburger en Diemerdijk, gehuwd met Renetta Clara Velters, was de vader van den eersten heer van Beverwijk, die trouwde met zijn volle nicht Anna Apol lonia Loten dochter van mr. Abraham en Anna Velters. i van H., die in 1803 overleed en ten slotte aan een zoon der in 1779 te Beverwijk begraven oudste zuster Renetta Clara v. H., geh. met mr. Willem Decker van Urscem. Alexander van Harencarspel van Beverwijk, de eenige zoon uit dit huwlijk was ongehuwd, vandaar dat de heer¬≠ lijkheid toen achtereenvolgens aan verschillende zijner zusters kwam, eerst naar het schijnt aan de jongste zuster Susanna Jacoba, die zooals we zagen in 1780 begraven werd als wed. van Mr. Elbert Testart en die eerder weduwe was van mr. Hendrik Mcolaas Sautijn, ook reeds heer van Beverwijk genoemd, daarna aan Helena Margaretha Haar oudste zoon de kapitein ter zee Willem, die den naam van Harencarspel-Decker droeg, was daar zooals we zagen in 1783 begraven, en in 1801 een andere zoon Vincent Maximiliaan Decker. De zoon, die in 1803 heer van Beverwijk werd, heette Francois naar zijn grootvader Haren¬≠ carspel en had na den dood van zijn broeder Willem den naam van Harencarspel-Decker aangenomen. Hij werd burgemeester van Gouda en overleed aldaar kinderloos 11 Juli 1817. Zijne weduwe Prederica Berewout werd toen vrouwe van Beverwijk. Deze had een zuster Anna Maria Berewout, geh. met Jonathan Dabenis, (1) wier kleinzoon de Plines door erfenis in het bezit van die heerlijkheid is gekomen. Zijn zoon schonk haar aan een anderen tak van het geslacht van Harencarspel, wiens samenhang met den hier behandelden tak nog in het onzekere ligt. (Zie Vorsterman van Oyen Stam- en Wapen¬≠ boek, artikel Van Harencarspel). Behalve al de bovengenoemde kinderen had Francois van Harencarspel van Beverwijk nog een dochter Anna Constantia, geh. met mr. Joan Thierry secretaris van Amsterdam, van wiens dochter geh. met Josias Eckhardt, de jonkheeren van Harencarspel-Eckhardt afstammen, die echter thans ook in de mannelijke lijn zijn uitgestorven. Met betrekking tot het geslacht Loten kunnen we aan de hand van het kwartierbord en gebruik makende van hetgeen men fragmentarisch elders aantreft, de volgende genealogie opmaken. Carel Loten (moeder Arsenburg) trouwt met Maria de Hem (moeder van Hoorn). Uit dit huwelijk: Jan Loten, geb. Amst. 1 Oct. 1612, overl. Amst. 10 Mei 1676, tr. 2¬į. Apollonio Selijns of Seleyns, geb. 15 April 1625, overl. 1 Febr. 1670, dochter van Willem Selijns (moeder Sprenghuysen) en van Susanna Ryckaerts (1) Zie ‚??Tijdschrif t voor N. Brabantsche Geschiedenis enz' 3ejaar¬≠ gang 1886 blz. 136, waar men een genealogisch overzicht vindt van. Je familie Berewout sedert 1220, door ons medelid II. J. Schouten.