De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

117 118 den Ned. Adel 5 April 1713, in den Zweedschen adel was verheven, omdat hij Karei XII na de slag bij Pultawa met aanzienlijke sommen had bijgestaan. Jacques Christofle was gehuwd met Sara Chevalier. Daniël Hogguer werd schepen van Amsterdam in 1748. Hij was eerst gehuwd met Maria Anne van Robais, wier familie ondanks het Nederlandsche voorzetsel te Abbeville te huis behoorde, althans het wapen der familie Van Robais te Abbeville wordt in Rietstap's Arm. Gén. vermeld. Zij overleed 1750, waarna hij in 1751 te 'sGravenhage hertrouwde met Henriette de Mauclerc. Zij hadden 5 zoons , die in het huwelijk traden. Uit het eerste huwelijk: 1. Jean Jacques Hogguer, ged. Amst. 12 Nov. 1747, geh. te Haarlem 22 April 1771 met Madeleine Sophie van Robais uit Abbeville. Uit het tweede huwelijk: 2. Jean Guillaume, ged. Amst. 26 Febr. 1,SD5, was vol­ gens Rietstap Russisch staatsraad en had een zoon Paul Willem, baron Hogguer, ingelijfd in den Ned. Adel in 1847. 3. Paul Iwan Hogguer, ged. Amst. 10 Febr. 1760, burgemeester van Amst. (1814), verheven in den adelstand in 1815.Zijn huwelijk met Anna Maria Ebeling bleef kinderloos. 4. Daniël Louis Hogguer, ged. Amst. 26 Maart 1761, huwde 1792 Johanna Angenis Westrik, wed. J. J. Pool. Op hem slaat het onderschrift onder het wapen, hetwelk zooals we zeiden mededeelt dat hij raad en hoofdofficier van Haarlem was en te Beverwijk is begraven. 5. Frederic Henri Hogguer. ged. Amst. 8 Mei 1763, geh. met M. H. Passavant. -Hij was volgens Rietstap brigade-generaal in Franschen dienst en had een zoon Daniël baron Hogguer, of zooals hij bij zijn huwelijk is ingeschreven baron d'Ogguer, ged. Amst. 10 Nov. 1822, officier in Franschen, Zweedschen en Saxen Coburgschen dienst, geh. Amst. 10 Nov. 1822 met Elise Marie Anne Mijnssen. Dit huwelijk werd door echtscheiding ontbonden, waarna zij hertrouwde met Antoine Louis Perée Vicomte de Villestreux. Verder vindt men aan de muren en pilaren der kerk opgehangen de volgende borden, met wapens beschilderd : 1°. een ruitvormig rouwbord met het opschrift: ??Grebber van Persijn Anno 1621' , en het volgende wapen : ge­ vierendeeld 1 en 4 in blauw en zilveren zwaan met rooden bek en zwarte pooten, 2 en 3 gebalkt van zes stukken zilver (sic) en blauw, eerstgenoemden belegd met 4-4-3 + 2 roode schuinkruisjes , dekkleeden wit en geel, gekroonde helm waarop als helmteeken een uitkomende zwaan met uitgebreide vlucht. 2°. Een ruitvormig rouwbord met het opschrift: Obiit die mensis Junii 5 Anno 1681, en het volgende wapen : gevierendeeld: 1 en 4 in zilver drie roode kasteelen, waartusschen een (blauwe ?) leeuw, 2 en 3 in goud een roode leeuw gebroken met een zilveren lambel, hartschild in blauw een balk van zilver. Gekroonde helm, helmteeken een roode leeuw, uitkomend uit een zilveren kuip, dek­ kleeden rechts zilver en rood, links goud en rood. ?? Wie kan dit wapen thuis brengen ? 3°. Een ruitvormig rouwbord met het wapen van Egmond gebroken door een zwarten of schaduwlambel (de kepers schijnen er eenigszins doorheen, doch dit kan wel slijtage wezen). Helm gekroond met een vijfbladerige kroon, dekkleeden rood en goud. Vermoedelijk betreft dit bord een der leden van den tak Egmond van Meresteyn, welk huis vlak bij Beverwijk lag en later het eigendom werd van het geslacht Coymans, waarop de volgende rouwborden betrekking hebben. 4°. Twee dito borden, het een e met het opschrift: Aetatis Ï4, Obiit 21 Juni 1668, het andere met het op­ schrift: Anno 1657, beide met het wapen van Coymans nl. ia goud drie koeienkoppen. en halzen (half-profiel) , helmteeken een dergelijke kop tusschen een vlucht van goud en zwart, dekkleeden goud en zwart. 5'. Een dito bord vertoont het volgende ons onbekende wapen met het opschrift ??Anno 1611' nl. in zilver 3 roode ruiten, gekroonde helm, helmteeken twee van elkaar afgewende gouden hoorns met de mondstukken naar omlaag. 6°. Een dito bord draagt tot opschrift: ?? Joncker Gerardus van Veen, Obiit den 3 October 1685' en vertoont het bekende wapen van Van Veen nl. Braband gebroken met een smallen zilveren rechterschuinbalk, beladen met 3 roode ringen , helmteeken de leeuw uitkomend, dekkleeden zwart en goud. 7°. Een dito bord met een ruitschild, gedeeld 1 in goud 2 blauwe balken vergezeld van 3 -+- 2 -+- 3 zwarte merletten (Mierop ?), 2 in blauw een aanziende hertenkop. Het schild gedekt door een kroon met paarlen onmid­ dellijk op den hoofdband. Het opschrift luidt: ??Obiit d. 6 Julii 1660. Op de familie Muilman hebben behalve een wapenbord ook verschillende grafschriften betrekking, die wij, ter toelichting der kwartierwapens op het bedoeld e bord, hier eerst zullen vermelden : Albert Muilman, consul te Genua, en zijn vrouw Maria van Oorschot, liggen te Beverwijk begraven onder een dubbelen zerk met de namen Albarto Muilman en Maria van Oorschot onder elkander en daartusschen twee in­ gewikkeld merkteekens, waarvan de letter M het hoofd­ motief is. Onderaan de woorden ??Gestorven Ao 1695'. Hun zoon Hendrik Muilman huwde Regista Lakeman, op wier familie het volgende grafschrift betrekking heeft: ??Hier leit begraven Aefje Willems Huisvrou van Claes Jacops e Laekeman starf den 30 July 1638', daaronder een wapen en vervolgens de woorden: ??Claes Jacobs z Lakeman in sijn leven burgemeester tot Beverwijck sterf den 10 February Anno 1661'. Het echtpaar Muilman-Lakeman had een zoon Hendrik Muilman, die met Sara Hartsinck huwde, welk echtpaar begraven is onder een zerk met het opschrift: ??Hierlegd begraven Hendrik Muilman obiit 26 December 1742, en deszelfs Huisvrou Sara Hartsink obiit 31 December 1729', tusschen beider namen een merkteeken, waarvan de keper uit het wapen het hoofdmotief schijnt te zijn. Op hun dochter heeft nu bedoeld kwartierbord betrek­ king met het opschrift: MDCCLXX ??Anna Catharina Muilman weduwe Mr Nicolaas Hendrik van Hoorn obiit XXIV Augusti.' Daaronder een door een zoogen . markiezenkroon gedekt ovaal schild, gedeeld 1 van Hoorn (in goud een zwarte hoorn zonder beslag) 2 Muilman (een keper vergez. van 3 sterren, alles goud in blauw) en daarnevens de kwartiervvapens. Muilman Hartsinck van Oorschot de Solemne Lakeman Amya Hasselaar de Marez.