De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

127' 128 en Löwenstein-Wertheim, meest allen den vorstentitel voerend. De laatste kwartierstaat is daarom opmerkelijk, omdat van de in 1866 geboren ecbtgenoote van den tegenwoordigen vorst van Kurland, geboren princes Löwenstein-Wertheim Freudenberg de 16 kwartieren niet compleet zijn. De ouders van hare moeders-moeders-moeder zijn onbekend. Ook voor vorstelijke geslachten blijkt het dus niet altijd zoo gemakkelijk als men zou verwachten alle opgaande liuiën te vervolgen. Dat er in de kwartierstaten van die vorstinnen, wier voorgeslacht in de Russische steppen huisde, min of meer omvangrijke hiaten voorkomen kan als meer vanzelf sprekend beschouwd worden. De kwar­ tierstaat bijvoorbeeld van princes Jussupoff is verre van compleet, haar vadersmoeder is onbekend, terwijl de vadersvader de zoon was van een tot het christendom bekeerden Tartarenhoofdman, wiens ouders natuurlijk ook onbekend zijn. Doch keeren wij tot onze inhoudsopgave terug: het 7e artikel is getiteld Das Afterlehen in Liefland eine rechts­ historische studie door A. v. Transche, 8. Das Ritterge richt in Sachen: der Fehde des Herren Bernd Wolff von Ludinghausen auf dem Wolfsberge mit Herrn Engelbrecht Graven von der Marck auf Altena ums Jahr 1280 door Frh. v. Ludinghausen gen. Wolff, 9. Zur Abstammung der Wolthusz von Herse door O. Stavenhagen, 10. Das Testament des Dietrich von Sacken auf Lehnen vom Jahre 1668 door Fhr. von Osten geu. Sacken. De verdere nummers van de inhoudsopgave bevatten een verslag der vergadering en mededeelingen aan de leden. In het onder nummer 8 vermelde artikel vindt het in Middel-Nederlandsch vervat verhaal van een strijd die in het graafschap Mark gevoerd werd en vooral over de verassing van den burg Botzlar (de Boetzelaer ?) handelt, wellicht voor sommigen onder ons van belang. Ook het artikel over het leenrecht in Lyfland is (hoezeer de toestanden dan ook van die ten onzent verschilden) lezenswaard, omdat de kennis van het leenrecht in het algemeen ten onzent door de genealogen wel eens veel verwaarloosd pleegt te worden. Om vorm en inhoud is derhalve het Kurlandsche jaarboek een welkome aanwinst voor de bibliotheek. Eene zonderlinge wapenvermeerdering. Bij gelegenheid der onthulling van het gedenkteeken te St. Quentin opgericht ter herinnering aan de heldhaftige verdediging van 1557, is door den President der Fransche Republiek machtiging verleend, dat het kruis van het Legioen van Eer in 't wapen der gemeente worde opge­ nomen! Een antieke degen door een eikentak gekroond, zou dunkt mij hier toepasselijker zijn geweest. Er worden helaas al genoeg anachronismen in de heraldiek vertoond! Hoe zal men zich over 100 jaar bovengenoemde wapen­ vermeerdering kunnen indenken? VR AG E N. W. Van Nenkirchen gend. Nijvenheini. Karei Joost Baron v. N. gend. N., kolonel in dienst der Staten, en Groot-Majoor van Groningen, geb, te . . ., den 15 December 1710, st. te . . ., den . . ., tr. te . . ., den 14 Aug. 1737 : Autoinetta Baronesse van Lynden, geb. te . . ., den . . ., st. te . . . den 14 Oct. 1765. Wie kan de leemten aanvullen ? Hun zoon, Karei Joost (welke functien bekleedde hij ?) geb. te Groningen 16 Maart 1758 overl. te Zwolle . . . Nov. 1791 tr. (2<>.) te Batavia, den . . . 1782, Catharina Johanna Bosch (Haagsche familie, in zilver een groene boom), geb. te Batavia 9 April 1766, St. te Deventer 11 Sept. 1834. Wie kan de onbrekende data opgeven ? Wie waren hare ouders, en welke hunne geboorte-, sterf-, en trouwdata en- plaatsen ? Hoe was het wapen harer moeder ? Wie was de eerste vrouw van Karei Joost ? Amst. MR. F. E. P. M. Ds. Samuel Crommelin (Robbert Daniël zoon ex Maria Elisabeth Noortwijck) geb. te Amsterdam, 21 Oct, 1774, overl. te Leeuwarden 6 Aug. 1858, huwt te Amsterdam 20 Sept. 1802 Magdalena Wilhelmina Brouwer, geb. te Amsterdam 21 Februari 1774, overl. Leeuwarden 30 April 1854. Hare ouders waren Frederik Brouwer, geb te . . . ., overl te ... . huwt .... te ... . Margaretha Maria Koekebakker. Gevraagd de namen der ouders van F. Brouwer en M. M. Koekebakker en hunne wapens behalve wapen Brouwer dat bekend is. Claude Noortwijck was vader van bovengemelde Maria Elisabeth. Zijn wapen gevraagd. Ook gevraagd wapen van Marie le Plastrier, die echt genoote was van Daniël en de moeder van bovengemelde Robbert Daniël Crommelin. OBREEN. Wapens. Gevraagd worden de wapen van de navolgende familiën: Bakker (x Muntinghe), Folkerts (dito), Verbeek (Pred. Batavia 1755), Blom ( Koopman Amst. ± 1770), Cloppenburg (Secr. van den laatsten vorst van Oost-Fries­ land) , er zijn meer familiën van dien naam, wapen ver­ moedelijk drie iepen naast elkaar), Cost (Gron.), Ottens (x Cost), Lage (Gron.), Koek (x Lage), Ippius (Mr. Eppo I. adv.-fiscaal Gron. 17 . .), Palairet (Amst.), de Gorter (Hoogl. Harderwijk), Martinius(x R. Elsevier), Wijnstok (x Martinius), v. Rees (Franeker). S. Havingha, Frederik Havingha was in de 16e eeuw burgerhopman en koopman te Leeuwarden. Zijne afst. waren meest predikanten. Zijn zegel is niet in het gem. archief te Leeuwarden. Kent men 't wapen dezer familie? H. J. S. INHOUD 1898, M°. 9. Grafsteden in de kerk te Beverwijk (vervolg) door H. J. K. ?? De Latijnsche school te Zierikzee en hare rectoren, van de eerste helft der XVIe eeuw tot 1880, door D. P. de Tos. ?? Paehlig of Pahlig, door W. P. Paehlig. ?? De Braai (van der 'Weel), door G. H. van H. ?? Uit de portefeuille: Jahrbuch für Geneologie, Heraldik und Sphragistik. ?? Eene zonderlinge wapenvermeerdering. ?? Vragen. Van Neukirchen gend. Nijvenheim. ?? Ds. Samuel Crommelin. ?? Wapens. ?? Havingha. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te 's-Gravenhage.