De Nederlandsche Leeuw, jaargang 16 (1898)

x- MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek genootschap â??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van iedere maand en wordt alleen aan de leden van het genootschap gezonden Brieven te zenden aan den Secretaris den Heer Jhr. Mr. C. H. O. FLUGI VAN ASPERMONT, Groot-Hertoginnelaan 27. â?? Bijdragen en correspondentie betreffende het Maandblad aan den Heer W. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, Balistraat 73, te 's Gravenhage. -X Aanvragen betreflende de bibliotheek aan den Heer Mr. H. J. KOENEN, Kanaal weg 63 te Scheveningen. Penningmeester is do Heer C. F. Gus BERTI HODENPIJL te Vrijenban bij Delft. Leden te 's Gravenhage betalen per jaar f 10.00. Zij die buiten 's Gravenhage wonen Ć?6.00 De vorige jaargangen zijn voor leden ad Ć?6.00 per jaargang verkrijgbaar. Afzon­ derlijke nummers worden niet verstrekt. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of inhoud der onderteekende stukken. N». 8 en 9. XVIe Jaargang. 1898. BERICHT. Bij nader inzien gebleken zijnde, dat er zich telkens vele moeielijkheden voordoen, bij de waar­ neming der redactie over dit Maandblad door de verschillende bestuursleden om beurten, is op de laatst plaats gehad hebbende bestuursvergadering van 1 §epte«nbe r besloten, dat de redactie voor loopig zal geschieden door den Heer W. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, Balistraat 73, te 's Gravenhage. 21. H. medewerkers worden alzoo beleefd verzocht hun stukken aan bovenstaand adres in te zenden. Tot lid is benoemd. Mr. TH. STTJART te Amsterdam. Genealogie van het geslacht â??de Graeff',. samengesteld uitsluitend uit gegevens uit het Archief dier familie, door W. H. CROOCKEWIT. A. Pieter de Graeff huwde met Griet Pietersdr. Berents, en verwekte bij haar: B. Jan de Graeff Pietersz. overleden in het voorjaar van 1553. Hij was Vroedschap van Amsterdam in 1542, Schepen in 1543, en woonde aldaar in het huis â??de Keizer' op 't 'Water tusschen den Dam en de Papenbrug. Ten einde zich aan de Regeering te onttrekken, verliet hij Amsterdam en vestigde zich in Brabant, doch op aan­ dringen zijner kinderen keerde hij na korten tijd weder naar Amsterdam terug. Hij huwde met Stein Braseman, begraven te Amsterdam in November 1557, dochter van Jan Dirksz. Braseman en Jaepje Hillebrandsdr. Verwer. Bij de scheiding der goe­ deren van Jan de Graeff Pieterz. en Stein Braseman d«. 20,Februari 1567 traden als eenige erven op:Leeuaard, Dirk en Jacob Jansz. zoodat Pieter Jansz. de Graeff en diens zoon Cornelis Pietersz. toen reeds overleden waren. Hunne kinderen waren. 1. Pieter de Graeff Jansz. die in 1541 huwde (huwel. voorwaarden Amsterdam d'. 15 October) met Maria Dobbens, dochter van Jacob Dobbensz. en Elburg Gos sens, bij wie hij verwekte: a. Cornelis de Graeff Pietersz., ongehuwd overleden. In een Rentebrief d°. 15 December 1544 verleden voor Schout en Schepenen van Nije Nijendorp en Oude Nijendorp worden vermeld: Jacob Dobbensz. en Jan Pietersz. Graeff van Amsterdam als bestevader en mombers van zijnen zoen en wesende genoemt Cor­ nelis Pieter Jansz. Graeff. 2. Leenaard de Graeff Jansz. woonde in bovengenoemd huis â??de Keizer'' en werd 24 April 1569 door den Hertog van Alva uit Amsterdam verbannen. Hij huwde in 1546 met Griet Jansdr. Duivensz, dochter van Jan Duivensz. en Stijntje Claesdr. Moiards (zij werd ter huwelijksche voorwaarden geassiteerd door Joost Buik, haar voogd, Hendrik Brouwer, Claes Moiards en Jan Duivensz. in de Houttuinen, haar vrienden en magen), en hertrouwde met Griet Hendriksdr. Roclaes, dochter van Hendrik Reiniersz Roclaes en Cornelia Claesdr., welk huwelijk waarschijnlijk kinderloos bleef. Bij zijne eerste vrouw verwekte hij : a. Steintje do Graeff Leenaardsdr., gehuwd met Ellert Roclaes Hendriksz. b. Pieter de Graeff Leenaardsz, vermeld bij de boedel­ scheiding van Jacob de Graeff Jansz d°. 8 Juni 1590. c. Jannetje de Graeff Leenaardsdr., geboren in 1554 en overL 25 Januari 1619, gehuwd met Hillebrand Jorisz., overl. 27 Mei 1632. (In eene M. S. Genealogie wordt nog vermeld Jan de Graeff Leenaardsz. van wien niets nader bekend is.)