De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

MAANDBLA D VAN HE T GENEALOGISCH-HERALDIE K GENOOTSCHA P DE NEDERLANDSCÏÏE LEEUW . , 17 e Jaargan g 18 9 9 .