De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

/73 /74 e. Petronella van de Loë, gedoopt te Asperden 13 April , 1726, meter Johanna Hend erica, peter Bernard van de Loo, genaamd Rufus. Zij huwde met Wilhelm Ebren. (III.1 f. Joaunes Fredericus van de Loo, ook van de Loë, gedoopt te Asperden, 16 Juni 1717, schepen te Asperden Hij huwde Joanna Catherina Burgers. Van deze echte- | lieden bestaat een zingend anniversarium in de Asperder ,' kerk, gesticht met 150 daalder op 13 Maart 1790. Hij overleed te Asperden 17 Maart 1777 en hadden vijf kinderen: a. Gerardus van de Loë, gedoopt te Asperden 28 De- , cember 1760, peter Petrus Burgers, meter Joanna Gruyters, | loco Maria van de Loë Hij huwde N. van den Bergh, i van de Roepaan onder Ottersum. De familie van den Bergh voerde blijkens bestaand zilverwerk met meerder of minder recht, dat is niet uit te maken, het bekende Bergsche wapen. Deze echtelieden zijn de,stamouders van ?de Loo's van Gennep, Ottersum en Sambeek en van den bekenden Venloschen doctor Zij hadden zeven kindereu: * Jan Willem Lambert van de Loo to Asperden, 1°. ge hud met JV. Janssen van Goch, 2°. Elisabeth Ver haagh van Ottersum. Hunne kinderen waren: Johanna Francisca Huberta, Elisabeth Francisca Huberta, Ge­ rardus Franciscus Hubertus, Johannes Heudrikus. Johannes Wilhelmus Hubertus te Sambeek, Jacoba Huberta gehuwd met P. J. Janssens te Maashees. * Henrica Wilkelmina van de Loo gehuwd met Johan Arnold Michels * Antonia Wilhelmina Francisca van de Loo, eerst reli gieuse te Tilburg, later moeder-overste te Tilburg. Zij schonk een gebrandschilderd venster met wapen aan de kerk van Gennep, met opschrift: ?? In piam memoriam Gerardi van de Loo'. Op het kerkhof te Ottersum staan nog grafmonumenten van dezen tak der familie. * Johannes Petrus Hubertus van de Loo, medicinae doctor en schoolopziener te Venlo, woonde Oude Markt n°. 202, was op medisch gebied zeer bekend. * Petronella Johanna Theresia van de Loo, ongehuwd te Gennep overleden. * iV'. van de Loo huwde N. Voss te Kevelaar. * Anna Catherina van de Loo, gedoopt 1799, overleden 1851, gehuwd met Jacob Hollen, van Straelen, ge­ boren 1795, overleden in 1880. Van deze echtge nooten kinderen, o. a. Hollen, pastoor jubilaris te Haw bij Cleve, en Maria Hollen gehuwd met Antoon Receveur. b. ?ngelbertus van de Loë, gedoopt te Asperden 18 October 1762, peter Wilhelmus van de Loe en Maria Anna Burgers. c. Johan Petrus van de Loo., gedoopt 9 Maart 1766, peter Joannes Calenberg en meter Helena van de Loë. Hij werd priester gewijd 1 Sept., 1789 en overleed als pastoor van Asperden op 25 Mei 1840. Zijn beeltenis hangt op de Asperder-pastorie Hij schijnt een liefhebber van boomkweeken en van vruchten geweest te zijn , althans is hij afgebeeld met eenige vruchten in de hand met het bijschrift ??delicia mea'. Hij had echter nog een ander zwak, dat niet zoo on­ schuldig was, n.1. het zonder redenen veranderen van zijn eigen naam Loë in Loo en ook die >van zijne verwanten, zooals 'ten duidelijkste blijkt uit zijne geboorte-acte en latere stukken, die hij onderhanden kreeg. De pastoor geeft een overzicht over de fundatiën zijner familie als volgt: 1°. enz. enz. 5°. Voor een gezongen jaargetijde voor Engelbert van de Loo, mijn overgrootvader dat op 26 Augustus gehouden wordt 150 daalder. 6°. Johann van de Loo, mijn grootvader, heeft aan de kérk van Asperden vermaakt een morgen lands, gelegen in het voorste heiveld, waarvoor voor hem en zijne vrouw Maria Hermens jaarlijks een zingende dienst gehouden wordt en hunne beide namen op het dood­ register zullen afgelezen worden. 7°. enz. enz. 25°. Voor een zingend jaargetijde voor Joannes van de Loo en Johanna Catherine Burgers, mijne ouders, op den 13en Maart en voor het aflezen van hunne namen op het doodregister, zijn gefundeert in 1790 ?? 150 daalder. d. Karei van de Loo te Uedem. (IV.) e. Johann Heinrich van de Loë, gedoopt te Asperdeu 1 Maart 1769, peter Joês Kempkes en meter Petronella van de Loe. Hij huwde: 23 Juni 1789, A. Anna Margaretha Voss, f 25 Mei 1800, B. 24 Nov. 1801 Petronella Voss van Middelaar, geboren 13 April 1780, f 12 Nov. 1838 te Wetten. Uit het le huwelijk 5 kinderen, allen overleden. Uit dit 2e huwelijk sproten zeven kinderen: 1°. Frans van de Loo, gehuwd met Dorothea van Heukelom van Pannerden. 2°. Catherina van de Loo, gehuwd met Arnold Bos, van Aldekerk. 3°. Carolina van de Loo, gehuwd met Josef Holtman, van Geldern. 4<>. Hendrika van de Loo, gehuwd met Willem Opwis, van Kevelaer. 5°. Maria van de Loo, gehuwd met Johan Wentzel, van Gelder. 6°. Hubert van de Loo, gehuwd met Antoinetta Vaessen, van Maasbree. (V) 7°. Johan Josef van de Loo, gehuwd op 26 April 1643 met Hendrika de Gruijter van Venlo, overleden 16 Oct. 1666 Venlo, geboren 16 April 1813 Wetten bij Kevelaar. Uit dit laatste huwelijk sproten negen kinderen: 1°. Anton van de Loo, geboren 20 September 1845, gehuwd met Josephina Leurs, van wie Maria van de Loo, gehuwd met Dr. H. Receveur. 2°. Louis van de Loo, geboren 8 September 1846, gehuwd met Maria Goossens , van wie: Felix, Maria, Alice, Emile en Paul van de Loo. 3°. Cato van de Loo, geboren 17 Maart 1848, gehuwd met den bekwamen chirurg Dr. L. van Kleef, van wie Bertha van Kleef. (VI.) 4°. Alphons Jos. Fred. Hub.vande Looi geboren 19 Mei 1849, gehuwd met Thérese Klep, van wie (VII) Hugo, Oscar, Emma, Marie en Victor van de Loo.