De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

?77 C. Henricus van de Loë, alias Maes, gedoopt' 26 Januari 1723, x 8 Februari 1750 Catherina Erritkamp. Hij woonde aan het Boettenbroek. Zij hadden acht kinderen: lo. Elisabeth van de Loë, gedoopt Asperden 9 Maart 1751. f jong. 2°. Gerardus van de Loë, gedoopt Asperden 9 Oetober 1752, meter Joanna, Gerrits grootmoeder. 3U. Elisabeth van de Loë, gedoopt Asperden 9 Nov. 1754, meter Maria van de Loë, alias Maas. 4». Joës van de Loë, gedoopt Asperden 4 April 1756, peter Gerrit Erritkamp, oom en Gertrudis van de Loë, tante 5°. Joanna van de Loë, gedoopt Asperden 9 Mei 1757, peter Wilhelmus Ehren, meter Gerarda van de Loë. 6'. Petronella van de Loë, gedoopt Asperden 29 Sept. 1759, meter Petronella van de Loë. 7°. Henricus van de Loë, gedoopt Asperden 31 Oct. 1760, f 23 Maart 1818. 8°. Elisabeth van de Loë, gedoopt Asperden 28 Dec. 1761. D. Maria van de Loë, gedoopt te Asperden 12 Februari 1732, peter Winand van de Loë. Kinderen van Jacobus van de Loë en Maria Pellens: A. Sophia van de Loë, gedoopt 7 Augustus 1734, overleden 4 Februari 1796, gehuwd 8 Februari 1750 met Christiaan Selders, getuige Bernard van de Loë. Zij hadden vier kinderen : Henricus, gedoopt te Asperden 7 November 1753, peter Gerard Gruijters en meter Petronella van de Loë, Elisabeth Selders, gedoopt 7 Juni 1756, Maria Selders, gedoopt 21 Oct. 1757, Jacobus Selders, gedoopt 19 Februari 1755. B. Bernardina van de Loo, gedoopt te Asperden 11 Sept. 1727, peter Joannes Lucaszoon van de Loo, oudoom en meter Mechtildis van de Loë. C. Henrica van de Loo, gedoopt te Asperden 5 Novem­ ber 1736, peter Winand van de Loo, oom. D. Joës van de Loo, gedoopt te Asperden 4 Maart 1738, peter Antoon Francken. E. Petronella van de Loo, gedoopt 19 September 1733, gehuwd op 30 April 1752 met Theodorus Francken, getuige Engelbert van de Loë, oom. Van hen drie kinderen: Hendrina, Maria en Engelbertus Francken. F. Bernardus van de Loo, gedoopt 4 April 1732, meter Gerhardina van de Loo, tante. * * * Van Triest??Van Menrs. [Zie Maandblad XI (a<>. 1893), blz. 87, 8, 93, 4.] Zie ook ibidem XIII (a°. 1895) blz. 24, XIV (a°. 1896) en XV (a°. 1897). Ot v. Triest, enz. (Maandblad 1893 blz. 875), lees Rover Ghosenssoen. Ibidem blz 88a, reg. 29 v. b. lees Doeff v. Moersse. Ibidem r. 21 v. o. In 1558 was Willem v. Moers lid van het St. Joris-gilde te Harderwijk. In 1603 was een Hendrik v. Meur3 aldaar, lid van het St. Jorisgilde en in 1605 burgemeester (1). Mr. D. v. Meurs, thans nog burgemeester van Harderwijk, was de zoon van Mr H. T. v M., ook burgemeester aldaar en tevens notaris, later lid der Eerste Kamer. Jan v. Triest Claes zone, in 1409 man van leen der abdij van St Paulus te Utrecht (??Preuves', p 55 achter Butkens' ??Annales de la Maison de Lynden') Jan v. Tryest, sedert 1518 burger van Tiel [??Algem. Nederl. Familieblad' IX, blz. 188J]. Anneke v. Triest, gehuwd met Servatius Soet, heeft tot dr Elisabeth Soet, geb. te Rhenen 22 Juni 1644, .dood 29 Sept. 1697, eerste gade van Lambertus Brouwer, pred. te Hien en Dodewaard (Nav. XXXVI, 62). Dr. Johan v. Triest [zie ??Maandblad' XI. (a°. 1893), blz. 936], in 1667 als Doctor Johan v. Trijst vermeld (??Algem. Nederl. Familieblad' XI, (a<> 1894) blz. 33&] had als doopgetuige van Derrick, zoontje van Adriaen Roukens en Gysberta Gerrits, echtelieden te Nijmegen, 3 Maart 1656 tot plaatsvervanger Lambert de Haert [ibid. X (a<>. 1893) blz. 134a]. Willem v. Triest, aan wien als rentmeester, ingevolge vonnis van het Hof van Gelderland dd. 10 Aug 1743 Herman Bosse tiend had uit te keeren van den tabak, in 1734 op zijne landerijen te Leeuwen geplant. Dit tiend competeerde voor 2/3 aan het kapittel van Xanten, en voor 1js aan de pastorie te Leeuwen. De Landschap had 19 April 1734 het tabaksgewas voor tiendplichtig verklaard [Registers op het Archief van 't voormalig Hof van Gelre' (Nijhoff, Arnhem, 1856) blz. 297,8]. Helena Gesina v. Triest en Arent Louis v Coeverden, heer van Kampherbeek, hebben tot dochter Ida Nicolasia v C, gade van Gerrit Frederik Helmich v. Heeckeren (f op de Wierse 6 Dec. 1836), [??Herald. Bibliotheek' 1882, blz. 80]. De perceelen, behoord hebbend tot de voormalige hofstede van v. Triest, aan den Lingedijk, te Drumpt (bij Tiel), nabij Thedingsweerd (te Avezaat), werden 29 Maart 1893 publiek geveild. W. R. v. Triest, te Stad-Almelo, f 6 Juli 1893, oud 43 jaar, echtgenoot van eene T. Meijer. C. J. v. Triest. Zijne echtgenoote Wilhelmina Ja­ coba Johanna Verheijdt, te Harderwijk, f 26 Juni 1895, oud 27 jaar, dochter van G. F. Verheijdt, en zuster van J. B. Verheijdt. Woubina Barendrina v. Triest en Hendrik Lunemann, echtelieden te Amsterdam, herdachten 5 Mei '94 hunne 35-jarige echtvereeniging, met kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Zij, f te Amsterdam.29 Nov. '95, oud 58 jaar. Hiermede sluiten wij deze familiegeschiedenis, mocht i een later onderzoek verdere belangwekkende bijzonder-.j heden opleveren, dan zullen wij deze ook in dit blad ! in het licht geven. I (1) Zie ??De 'Wapenheraut', I (a°. 1897), blz. 57,9,60.