De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

Bartha v. Triest, geh, met Albert Kleijn, te Driebergen, ] bevallen van eon20ow,.genaamd Reijer, 27 Juli/3 Augs. '97. Op een muzikaal Ex-Libris komt voor â??lp licht, ip licht', als spreuk van een Triest (zonder van). [â??Wapen­ heraut' I (1897), blz. 120&]. JAC. ANSPACH. ! Opschriften op grafsteden van Nederlanders te Suratte en Ahmedabad. 1). Hier onder rust Ter Zalige opstandige De Lighaam van den WelEdele Gestrenge Agtbaare Heer E GE D I ĂĽ S M,E IJ E R van Sweeden. In Leeven sijnde onder Koopman Pis Caal Soldy Boerr provision Hoofdad Ministrat en Waarneemende de Gesag Van de Edele Nederlandse Directie Gebor den 24th Decemb = 1733 Overleed den 26th November 1800 Oud synde 67 jaar. Hier onder rust ter zalige opstandige het Lighaam van Wylen den Weledelen Agtbaaren Heir MATTYS MONTE van Dordrecht. In leeven Opperkoopman en Waarneemend Gesaghebber der Souraighe Directie gebooren den 24tn Mxy A<>. 1731 overleeden den .... oud zynde 66 jaaren 4 maanden en 19 dagen. Hir onder rust Voor Het Eeuwige opstanding het Lighaam van Wijlen den WelEdele Heer HENRICUS SISSINGH van Geertruyden-burg inlee venopper Chirurgyn indienst der Edele Neederlandsche Oostindi -esche Compagnie in de Directie gebo ren den 1° January 1750. Overleeden 1) De opschriften in den jare 1866 door een Engelsch Ingenieur letterlijk gecopieerd, waren reeds grootendeels door ouderdom ver­ sleten, gelijk duidelijk uit den tekst blijkt. De copie werd aan de Nederlandsohe regeering opgezonden, met verzoek om finantiele ver­ goeding voor de herstelling dier grafsteden, toebehoord hebbende aan aldaar begraven Nederlanders tijdens het Nederiandsche bestuur. De Nederiandsche regeering heeft gunstig beschikt op deze aanvrage, en hierdoor getoond ook belangstelling en eerbied jegens afgestorven Nederlanders in het buitenland te hebben Nov' 1899. W. S. v S. /80 den 19tn September 1808 oud syn­ de 58 jaar, 8 maanden 19 daagen Gedenk om watgyindeese waereld doet Dat gij eens sterven moet. Hier Onder Leggen Begraafen CHRISTIANA HENDRIETTA en BEERTRINDEN CORNELIA beide Dochters van den Boelhouder en Eerste Beswooren Clercq van Politie Abraham Leopoldus Beatiaare de eerste Gebooren den 25th Pebry: 1787. Overleeden den 29th November 1787 en de Tweede Gebooren den 16th May 1789. Overleedenden 12ta September .... Hier onder Rust mede ter Saligen opstandinge het lichaam van Wijlen Vrouwe Bastina Theodora De Le Boucq Gemalinne van den E. E. Aght Heer Jan Schreuder Directeur en oppergebieder, van wegens den Staat der Verenigde nederlandshe g'octroyeerde Oost Indische Com­ pagnie in de Rijken van Goa, Souratta en Hindoustan, met den aankleve van dien. Geboren aan Capo de Goede Hoop den 15th May 1708 en alhier overleden den 7th May A° 1743 oud synde, 34 Jaaren 11 Maanden en 22 Dagen. Hier leyt Begraven De Eerbaere Deugtsme Juffrouw Magdalena Haijers. In Haer Leven Huisvrouwe van D. E. Hr Direct* Paulus Croocq overleden Adi, 29th November A«. 1642 syn, Oudt 27 Jaeren. Dit aanschouwende Leser gedenct dat hier mede ter Saligen opstandinge rust het lichaam van Wijlen Den Edelen Agtbaren Heer Paulus Ras Van- In Syn Edele leven Commissaris van wegens de belangen der verenigde Nederlandse Geoctroyeerde Oost Indische Compagnie in Souratta, en langs de custe Mallabaar, Mitsgaders Gedeli geert Gouverneur van het weyd uiet gestrekte Eyland Ceylon, overleden den, Augustus anno 1695. In den ouderdom van- Jaaren Maanden en- Dagen. Hier Rust Het Lichaam Van Syn Hoog Edelheyt D. Hr Hendrick Adriaan Baron Van Reede Tot Drake n stey n Heer e Van Mey dregt Onder de ordre van de Ridder Schap en uyt deselve ordre gecommitteerd in de Ordinairis Gedeputeerde van D' EdIe Mogend Heeren Staaten S. Lands Van Utregt Commissaris van de Generale Nederlandse Geoctroyeerde Oost Indische Compagnie over India. Representerende in dier qualite* De Vergaderinge der Edle Hren XVIpn