De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

(83 /84 Schiedam, uit welk geslacht de oageveer in 1870 overleden Vice Admiraal Lucas gesproten is. 3». de ouders van Elisabeth Boogaard uit Delftshaven, geboren ongeveer tusschen 1700 en 1735. Van Erpecum A. P. Den 12de» November 1702 zijn gehuwd te Zegwaard Jasper van Erpecum j m tot Zegwaart met Neeltien Hoogeveen j.d. van de Hoogeveen onder de parochie van Benthuysen. Getuige van Jasper was Cornelis Sonneveld. Zij huwde met ??Schriftelijck bescheijd van de voogden'. Mijn nasporingen te Zegwaard, hebben tot heden geen resultaat gehad Zeer waarschijnlijk is het echter, dat bovenbedoelde Jasper een zoon was van: Jasper van Erpecum, wonende in de Kal verstraat te Amsterdam, huwde aldaar 19 April 1669 met Lijsbeth Dollenaars. Zij woonde aan de N.-Z. Achterburgwal. Getuigen bij laatstgenoemd huwelijk waren : Margaretha Pheiffer, de moeder van Jasper, en Hendrik Dollenaars, de vader van Lysbeth. Uit hun huwelijk is mij bekend eene dochter Elisabeth die geboren werd in 1679. Wie kan mij de namen en data's van geboorten der overige kinderen opgeven? H. A. M. ROELANTS JR. te Schiedam. Wapens Hasselman en Tydeinan. [Maandblad XVI (a<>. 1898) blz. 32.] Rektifikatie. Er hebben te Epe langen tijd verscheidene Ten Holte's gewoond. Toen zij niet meer te Epe woonden, vindt men, dat eene aldaar thuis behoorende v, Dompselaer met êenen Tydeman in den echt trad. Deze echtelieden nu zullen er gewoond hebben in een door de Ten Holte's verlaten huis, en daar eene glasruit met wapen hebben gevonden. De bewoners van het Klooster te Oene zijn genoegzaam bekend. .Onder deze komt geen Tydeman voor. Daarom zal het beter zijn, in bovengenoemd artikel te lezen: ??Hij vermoedt, dat deze Tydeman in een huis der Ten Holte's te Epe gewoond' enz. Met weglating van de parenthese. Aldus, ingevolge van welwillend schrijven. Geslacht van Everdingen. JAC. A. Gerrit Frans Corneliszoon van Everdingen en Maria van Muyswinkel huwden te Bosichem 31 Januari 1,675. Wie kent hunne grootouders enz. ? Wie kent het ver­ band tusschen de van Everdingen's van de Nypoort en deze van Everdingen's ? Waar is meer over deze geslachten te vinden ? Bekend is V. v. O. artikel, en dat in Ned Leeuw. Geslacht Ruys(ch). Wie waren vader en moeder van Johan Gysbert Ruys(ch) geb. te , overleden te Utrecht 17 Augs. 1704 en gehuwd 1691 met Isabella Margaretha van Zijll geb. Utrecht 2 Nov. 1670. Waar zijn bijzonderheden omtrent de familie van Zijll of van (der) Zijll te vinden ? Willem Ruysch, geb. Utrecht 7 Juni 1671 huwde 4 Augs. 1703 Apollonia van (der) Zijll. Wie waren hunne ouders? B. A. F. v. B. Gevelsteentjes te Rhenen. In een huis te Rhenen staan drie gevelsteentjes. Het middelste bevat het monogram I. H. S. (= Jesus Homi num Salvator) in een stralenkrans. De beide anderen bevatten wapens. Op het eene steentje, met onderschrift ??Anno' staat een gedeeld wapen: a. drie bloemen, b. drie wassenaars Op het andere, met onderschrift ??1620' staat eveneens een gedeeld schild: a. een schaakrots (?), b. een figuur, dat niet bij Rietstap te vinden is, nl. een band, bestaande uit eene aaneenschakeling van ruiten, die met de punten aaneensluiten. Van wie zijn deze wapens? H. J. S. van Voorthnijsen, Viervant, Kesman. {Zie hiervoren kolom 77.) Het wapen van Voorthuijsen staat in Rietstap (2e druk), en het wapen Viervant in ??De Wapenheraut' II, 165. Het wapen Kesman moet in 't vervolg op v. Loon voorkomen. S. du Pont {Maandblad XVII, Kolom 112.). Indien de ter plaatse genoemde A. 1'Espérance du Pont, de vader was van W. du Pont, in 1802 luit.-kolonei der Hollandsche Brigade op 't eiland Wight, zal wel geen wapen voorhanden zijn. Van laatstgenoemde bezit ik verscheidene particuliere brieven aan mijn grootvader gericht, alle omstreeks 1820 uit Lausanne geschreven en gecacheteerd met een dooreengestrengelde D, en P. 's Gravenhage. M. G. W. INHOUD 1899, 7S°. 11. Benoeming tot lid. ?? De familie van de Loo, vroeger van de Loë, von de Loë, de Loëh, de Loë, door A. F. van Beurden. ?? Van Triest??Van Meurs, door Jac. Anspach. ?? Opschriften op Grafsteden van Nederlanders te Snratte en Ahmedabad, door W. S. v. S. ?? Uit het Kerkarchief van Ommeren, aanvullingen en ver­ beteringen, door H. J. Schouten. ?? Vragen en antwoorden: Familie Tinne, etc., Brillenburg, van de Werve, Lucas, Boogaard, Van Erpecum, Wapens Hasselman en Tydeman , Geslacht van Everdingen , Geslacht Ruys(ch), Gevelsteentjes te Rhenen, van Voorthuysen, Viervant, Kesman, du Pont. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te 's Gravenhage.