De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

MAANDBLAD VAN HE T Genealogisch-heraldiek genootschap â??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks bet midden van iedere maand en wordt alleen aan de leden van het genootschap gezonden. Brieven te zenden aan den Secretaris den Heer Jhr. Mr . C. H. C. Furei VAN ASPERMOXT, Groot-Hertoginnelaan 27. â?? Bijdragen en correspondentie betreffende het Maandblad aan den Heer 'W. Baron SNOUCKAERT TAN SCHAUBURG, Balistraat 73, te 's Gravenhage. De redactie van het Maandblad strekking Aanvragen betreflende de bibliotheek aan de n Hee r J.C . GIJSBERTI HODENPIJL VAN HODENPIJL, Sophialaan 12, te 'sGra- Penningmeester is de Heer C. F. GIJS­ BERTI HODENPIJL te Vrijenban bij Delft Leden te 's Gravenhage betalen per jaar Æ? 10 00. Zij die buiten 's Gravenhage wonen Æ?6.00 De vorige jaargangen zijn voorleden ad Æ?6.00 per jaargang verkrijgbaar Afzon­ derlijke nummers worden niet verstrekt. wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de ' of inhoud der onderteekende stukken. N°. 3. XVIIe Jaargang. 1899. Tot li d is benoemd. W. PH. VEEREN, Gepd. Majoor te 's-Gravenhage. JHR. L. STORM van 's Gravesande, kunstschilder te 's-Gravenhage. Bericht. In de Algemeene Vergadering wan II Maart II. is Jhr. Sfflr. G. H. C. Flugi va n Aspermont tot bestuurder herkozen. â?? In plaats van den Heer M. G. Wildeman, die sich niet herkiesbaar had ge­ steld, is de Heer Jhr. Wlr . F. Beelaerts van Blokland gekozen. Vreemdelingen te 's-Gravenha