De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

35 36 Bij Sandberg. â?? Madame Dotjee, francaise, gekomen van Amsterdam. â?? Frits. â?? Jacob, W. Ebervelt, gekomen van Rotterdam in October. â?? Quist. â?? Gevaarts van Antwerpen, kleéren maker. â?? De Graaft. â?? Brakmaar (L' abbé Brakkema), R. Priester, geboren te Moueson, komende van Munster, den 8 Julij. Op het Plein. Bij Mijjer J. C. â?? de Wed. L ij n s 1 a g e r, leeft van haar geld, geboren te Amsterdam, gekomen van Kuylenburg in Mei. Mevr. de Mij, leeft van haar .geld, geboren in Engeland, gekomen van Brussel, in Mei 1795. de Korte Poten. â?¢ Bij Wede. Montinarie. â?? Mijnhr. L e m m e s en zijn zoon, leeft van zijn geld, geboren te'Utrecht, ge­ komen van Betune (van Amterdam) in Meij. â?? Wede. Marsel. â?? de heer Parker, konstwerker, géboren te London, gekomen van Gorkum in Meij. v Wede. Bouwman. â?? D u v a 1, prêtre francais, geboren te St. Couvent en Caux, van Brussel, sedert een jaar. Guenel, prêtre francais, van Brussel, sedert een jaar. n C. Pranses. â?? De heer S p a n d o u. â?? Monsr. Nikkel, â?? De heer S e r g a n t, officier van de Zwitsers van Zeeland. â?? J. van der Buk. â?? De heer Jacob is. â?? Van Dam. â?? De heer St.-M a rt.i n, v a n Italien. â?? Wede. Halverhout. â?? (wilde haar naam niet opgeven). â?? Anna Catarina Engels. â?? W o 1 f s, regimentsquar- tiermeester, (thans buijten Den Haag). â?? Madame La Rou. â?? Twee franschen, geven voor onder Holl. dienst te zijn. Mons. B e i r i g o i r. Mr. Matias Morap, Pransch Captijn. Mademoiselle M a s i e. â?? van Brussel. â?? Saborbielle, geboren te Rotter­ dam, gekomen in 't Garnisoen den 26 Julij. Koediefstraaf. Bij Rijngaart. â?? Monsieur Serraa, schilder, geboren in Italien, gekomen van Dort, alhier 8 maanden en Pransois Pellegris, cijvermeester, geboren te Brest, gekomen van Luijk, alhier 15 maanden, beide fransche emigranten. Louis Le Coints, Kok bij den Minister van Zweden. â?? Wede. Bakker. â?? Monsieur La Motte, kleermaker, geboren in Frankrijk, sedert 8 Julij. â?¢ n E. de Vrient. â?? Catharina Prijs. .Korte Pooteo, Bij L. Schutte. â?? De heer Wijskern. . â?? S. Filon. â?? W. Usur, adjudant vau.den Generaal Dumonsoo, gekomen van Amsterdam, den 19 Julij. 't Ho o ft, Collonel. â?? Johanson, in 't Parlement van Engeland. â?? Baron L u n i n g, Collonel van de Jagers , geboren in Westphalen , gekomen van' Alphen , den 22 Julij. F a u s a i, aide de Camp, geboren in Frankrijk, sedert 23 Julij. Steen wijk, schout, geboren te Hellevoet, sedert 23 Julij. Doughorty, agent van Sweden, geboren en komende van Stokholm. â?¢ ' De heer Storm van 'sGravesande. De heer Erich, ex-Capitein. Eichstorf, ci-devant Luit. d'orange Nassau. Hohenlohe, ci-devant Capitaine. Mor genthal, Capiteine.' G. F. V. M e e d o r f, Capiteine. Bij Tinne. â?? d ' A r g i 1 i e (d'Arsilé), Captein, geboren te Parijs, gekomen van Geldre, den 24 Januari. â?? Sluijterman. â?? IJ s b e r g e. van Dof, sergeant. â?? Linjak. â?? Van Dam, advokaat, geboren te Stap­ horst, komende van Amsterdam, sedert Meij. â?? Havelaar. â?? Amant, raadsheer. Lange Houtstraat. Bij van Son. â?? D e t i 1 y e , Lt. Kollonel, geboren te Maastrigt, komende van Amsterdam, sedert Junij. â?? D. Arnst. â?? J. G. D i r k s met vrouw en 2 kinde­ ren, Collonel (overste bataaf) geboren te Deventer, gekomen van St. Omer, sedert April. â?? F. Wolters. â?? Barbier, prêtre francais deporté, geboren te Beauvais, dép. de Loire, gekomen van Braband, den 11 Juni 1794. Koediefstraat. Bij Steijn (Z. Stijn.) â?? Dujttoulijn vrouw en kinde­ ren, Kapteijn. â?? van Osind. Societeijt. â?? Ba a r o o, Adjudant, geboren en komende van Parijs, den 20 Juli. â?? Baum. â?? C a p e 11 e, Zee-Kaptein, geboren en komende van Rotterdam, den 23 Juli. In Marschal de Turenne. â?? Moras Rijn, Captein, geboren en komende van Breda, den 16 Juli. i Assel, koopman, geboren en komende van Amster­ dam, den 20 Juli. allen in Commissie v/d. Volks-Socie teyt en geboren en komende v. Utrecht sedert den 19 July. Horn (t'Korn), Generaal, geboren te Waldeck, ge­ komen uit de armee, sedert 6 maanden. Luk (Lijk), Overster (Collonel), geboren te Darm­ stad, gekomen van Bergen op Zoom, sedert 5 maanden. J. P. E s h a k e, leverancier, geboren te Tiel, komende van Utrecht, 'den 23 Julij. J. v a n D ij k, koopman, geboren en wonende te Amsterdam, den 23 Juli. J. Houghton, koopman, geboren in Amerika, komende van Amsterdam, den 19 Juli. H a a k e, vaandrig, komende, uit Duitschland. Simon Spring, van Boston, Kapitein, komende van Parijs. Bij Regenboog. â?? De heer Knijff (Kreijf) vrouw en kinderen, geboren te Brussel, leeft van zijn geld, was 9 maanden bij van de Waater, sedert Meij alhr.