De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

47 48 Willem van Gelder begiftigd wordt met een jaargeld van | 50 goudguldens, terwijl in 1414 een H wordt vermeld bij het in orde brengen te Hattem van het huis van den Hertog van Gelder. A. In 1564 was Jacob H., burgemeester van Harderwijk en ook Weesmeester. Hij overleed 1571, nalatende Wolter (zie B), Johan (zie C) en Cornelia (zie D). B1. 1. In 1568 was Wolter Hegheman met andere burgers van Harderwijk aangewezen bij de beeld­ stormerij te Brussel, hij werd verbannen en zijne goederen werden verbeurd verklaard. 2. In 1576 was een Wolter H. door den Prins van Oranje aangewezen als Commandant van den Wieringerwaard en veroverde hij met zijn zoon Jan de stad Hindelopen. 3. In 1578 leefde een Wolter Hegeman van Harder­ wijk, die de IJsselbrug te Deventer in dat jaar met zijne troepen bezette en verdedigde en het kasteel van Hattem heroverde. In 1582 werd hij van uit een huis door een schot gewond en stierf twee dagen daarna (zie BB). Of de drie sub B genoemde Wolter's een zelfde persoon waren met den sub A genoemden Wolter Jacobszoon, mag ik niet beslissen. Te Harderwijk zou men in de registers daaromtrent wellicht iets kunnen ontdekken , voor inlichtingen enz. houd ik mij gaarne aanbevolen. BK De sub BK 3 genoemde aanvoerder Wolter schijnt een zoon Wolter gehad te hebben, gehuwd met BK Nyse Claesd*. Hij stierf A» 1626, nalatende eene dochter Wijntje H, getr. 17 April 1597 (te Har­ derwijk ?) met Dirrick Aelst, muntmeester aldaar. De kinderen van - Dirrick Aelst en Wijntje H, noemden zich Aelsten Hegeman en ten slotte alleen BK Hegeman, en een hunner kinderen Wolter Aelsten trouwde in le huwelijk met Rycka van Doetichem en in 2e huwelijk (9 Aug. 1646 te Harderwijk?) met Anna van den Kerkhof. Dit 2e huwelijk is opgeteekend in de registers der R. Cath. kerk van Utrecht en hij schijnt daarbij vermeld te worden ??als kapiteyn in dienst van den Koning 'van Dene­ marken'. De gelegenheid heeft mij ontbroken zelf de registers na te zien en de vraag doet zich dus bij mij voor of soms meer van dezen Wolter U. of van zijné kinderen in Utrecht te vinden is ? Uit zijn eerste huwelijk vind ik opgeteekend een BK zoon Wouter, ged. 18 Sept. 1635 te ?, die 24 Dec 1658 huwde te ? met Theodora Dievers (of Sieverts, waaruit mij bekend is een zoon BK Wolter H. ged. ? te ? getr. ? te ? met Clara Mathilda de Bussiouw. Hij woonde vermoedelijk te Didam, zoodat de doop­ boeken aldaar misschien eenig licht kunnen ver­ schaffen. CK Johan Jacobsz. H. (zie A) huwde Jutgen ... . ? en liet na een zoon. ' CK Jacob H 11 Nov. 1599 (te Harderwijk ?) getr. met Neeltje Wolffs. DK Cornelia Jacobsdr. H. (zie ^4) huwde te.'... ? Dirrick Voet. Zij wordt als weduwe (met Dirrick en Hendrick Hegeman van Cranenburch) vermeld als genietende inkomsten ?? met vele anderen ?? van de Elspeeter bosschen en Uddelerheide. Overigens zijn nog bekend : 1576. Roelof Heeghman uit Elburg, gehuwd met Gesien Greven, zijne goedkeuring gevende aan de Unie van Utrecht. 1625. Henricus H. priester te Vorchten. 1635. 8 Febr. laat Arnt H. te Elburg zijn kind Artien doopen. 1641. 24 Nov. laat Willem H. te?tten, zijn zoon Ger- hard doopen. 1650. Adriaan H. met zijne vrouw Catharina en zijne twee zoons Joseph en Hendricus komen in Nienw Amsterdam (New-York) aan. 1652. 6 Maart wordt Hans H. te Amsterdam ge­ noemd in verband met den verkoop van een huis. 1664. 11 Mei ged. Gerrit z. v. Jan H. 1665. 28 Mei ged. : Hendrik z. v. Gerrit H (gest. 1669) en Annetje Goosens. 1668. Was Boelof H. burgemeester van Heerde. 1669. 19 Juni ged. Herman z. v. Gerrit H en Annetje Hermans. 1686. 30 Januari tr. Adrianus Pool met Maria Hege­ man Gerritsd1., oud 22 jaar. 1697. 13 April tr. Barent H, oud 25 jaar uit Munster met Maria Bikkers. Hun kinderen schijnen zich in Amsterdam gevestigd te hebben.' J.711. 27 Dcc. tr. Johan H j.m. van Hattem met Anna Hendrina Arminck (of Anninck ?) Uit hen werden te Hattem ged. 23 Nov. 1714, Margaretha en 5 Dec. 1716, Johannes H. 1712. 27 Nov. tr. in de R. Cath. kerk. Thomas H. van Lingen met Gesie Smidts van Emsburen (?). 1724. 30 Maart tr. Barent H. van Lingen met Aaltje Hoff, van Emsbrun, waarbij als getuige Jan H. broeder van Barent De kinderen van Barent en Thomas H. vestig­ den zich te Amsterdam. 1747. 28 Oct tr. te Hattem Johannes H. met Johanna van Ameide, wede. van Cornelis van der Burg. 1781, 1 Mei tr. Willem Hegeman met Maria Marcus. Later hertrouwt hij met Margaretha van Steen, vermoedelijk te Huissen in Gelderland. Tot mijn leedwezen kan ik niet meer dan het boven­ staande geven. Voor elke aanvulling en verbetering zal ik hoogst dankbaar zijn, terwijl men mij ten zeerste zou ver­ blijden, wanneer in dit tijdschift cenige verwantschap kon vermeld worden tusschen de hierboven genoemde personen, die men zou kunnen zeggen thans als ??droog zand' aan elkaar hangen. den Haag, Febr. '99. J. C. GIJSBERTI HODENPIJL VAN HODENPIJL. INHOUD 1899, AP. 3. Tot lid is benoemd. ?? Bericht. ?? Vreemdelingen te 's Gravenhage in den jare 1795, door W. Baron Snouokaert van Schauburg. ?? Ven­ losche schepenzegels.door A. P. van Beurden (met afbeeldingen). ?? Brandmeesters op de Veluwe, door Jac. A. ?? Callenburg of Cal lenburgh, door R. P. v. d. Bosch. ?? De zerken te Ingen, door H. 3. Schouten. ?? Vragen en Antwoorden, Hegeman. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te 's-Gravenhage.*