De Nederlandsche Leeuw, jaargang 17 (1899)

65 66 Fainfes, dr. van ... Fainfes (In zilver een roodkruis, in ieder kanton een morenkop naar de zijwanden gekeerd) en van . . . Stembor ('), diens zoon met. .. Cabillau (2) hadden Sabina Wilhelmina tot dochter. Van het geslacht Cabillau: .. . Cabillan met de ... de Rovere (3). hun zoon met ... Schotte (4), dr van .... en van van Borsselen van de Capelle (,), hieruit.. . Cabillau met Raasveldt. (16) Adriaan Nicolaas, le gebod in de G. K. te 's Gra­ venhage 13 April 1777 van Adriaan Nicolaas M. met Martina Wilhelmina van Dongen (zonder titel van barones). Of hieruit afstammelingen zijn weet ik niet. Hij werd in plaats van zijn vader in 1785 heer van Westkerke, was griffier van den Hoogen Raad in Holland en werd begraven te 's-Gravenhage 31 Maart 1809, oud 68 jaren, zijne wede als barones v. D, 7 April 1809, 67 jaren. (17) Willem CorneJis, sterft Jan. 1742, begraven volgens impostregister 15 Jan. bij avond f 30. (18) Sabina Johanna, sterft 1749, volgens impostregister, begraven 25 Juli f6.?? . (19) Anna Cornelia. Haar le gebod ging in de G. K. te 's-Gravenhage 17 Mei 1778 met Mr. (?) Abraham Perronet, die overleed vóór 1785, want 28 Aug. van dat jaar ging haar 1° gebod in dezelfde kerk met Mr. Johan Meerman, vrijheer van Dalem, schepen en raad der stad Leiden. (20) Sabina Wilhelmina, le gebod in de G. K. te 's-Gravenhage 27 Sept., geh. 12 October 1795 met Florentius Verster wed* won. te 's Hertogenbosch. Van haar 2e huw. vind ik niets te 's Gravenhage. (21) Hendrik Cornelis, stierf op 14 jarigen leeftijd in 1768, werd begraven bij avond in de kloosterkerk, den 23 Juni impost f 30. (22) Mr. Jan Hendrik werd student te Utrecht 1770, sterft aldaar 22 Juni 1834. Zijn eerste gebod werd afge kondigd te 's-Gravenhage 21 Sept. 1777 met Mellina Anna Alberda van Nijensteyn, geb. te Nyenstein (Groningen) in 1758, sterft te 's-Gravenhage 29 Juli 1822. (23) Hendrik Mello, Heer van Westkerke (na dood van zijn oom Adriaan Nicolaas), werd geb. të 's-Gravenhage, 29 April 1779, sterft te.Elburg 28 Aug. 1865 en was lid der Ridderschap van Gelderland. Hij was geh. 26 April 1839 te Velp met Jacoba Louisa barones van Eek, gedoopt te Arnhem 5 Mei 1808 (geboren 18 April), sterft te Oldebroek 14 Febr. 1890, wede van Fred. Rudolf baron van Spaen tot Hulshorst, dr van Samuel baron v. Eek v. Overbeek en Nergena en van Jacoba Louisa barones van Lijnden. Uit hun huw. afstammelingen. (24) Cornelis Adriaan, geb. te's-Gravenhage 4 Febr. 1782, sterft te Utrecht in Juni 1820 en was geh. met Johanna Geertruida Juliana (Julie) barones van der Merwede, geb. te Vollenhove 23 Maart 1787, sterft te Arnhem 1 Oct. 1865. Lieten nakomelingen na. j (25) Volgens de Annuaire de la noblesse et des fam. patri- L ciennes des Pays-Bas 1871,' bl. 275, was er nog een | zoon uit het huw. van Mr. Jan Hendrik en M. A. (!) Zie Rietstap ??Stembor, Brabe'. (2) Zie Rietstap ??Cabillan, Brabe'. (3) Zie Rietstap ??de Rovere van Hardinxveld, Dordrecht'. (*) Zie Rietstap ??Schotte Zélande'. (s) Zie Rietstap, ??van Borssele (visch) de Capelle Zélande'. Alberda van Nyestein, genaamd Jkr. Edzard Jacob Rutger, geb. te 's-Gravenhage, 2 Oct. 1784, gest. te Amsterdam 18 April 1864, geh. met Elisabeth Geer­ truida Emaus de Micault, geb. te Dordrecht 2 Nov. 1801, gest. te Velp 8 Oct. 1869, dr van Pieter en van Maria Charlotta van der Lith. Vreemdelingen te 's-Gravenhage in den jare 1795. Medegedeeld door W. B°n. SNOUOKAERT VAN SCHATJBURG. (Slot van kolom 38.) Zuijd Buiten Cingel. ?? Johannes de Graaf, met vrouw, sergt. van het Corps van Leege, geboren te Coblens, gekomen den 1 Julij 1795. Bij de Wede. Loessing. ?? Johannes Roedolf H a g g e n s, koopman, geboren te Brussel, komen­ de van Brussel, den 9 Junij 1795. Voorburgstraatje. ?? Johannes Gras, koopman, gebo­ ren in de provincie Luxemburg, komende van Amsterdam, den 24 Junij 1795. ?? Wouter Schaap, koopman, ge­ boren te Dordrecht, gekomen den 2 Febr. 1795. Bij van den Bosch. ?? Willem Leenink, koopman, geboren te Hellevoetsluijs, gekomen den 10 Julij 1795. Zuijd-Bierkade. Bij Lamberge, (bij de Wagenburg.) ?? Willem van Hogenhuijse, bataafsch Kapitein, tl H. van Hogenhuijse, korporaal. ?? L*. Kolonel Portegis. ?? Johannes Coenraat met vrouw, bataafsch Luitenant, met verlof voor herstel van gezondheid. Zuid Zijde Amsterd. Veerkade. Bij van Vechele. ?? Hoinck van Papendrecht, Luit. Collonel. , Bogaars, klerk. ?? Valoix, secretaris van den Comms. van Oorlog Rollot., ingekwartierd. ?? de Kok, metselaar. ?? Koster, serg*. majoor, in­ gekwartierd. ?? van der Burg, zijdeverver. ?? Bose en van Schneidau, beide officier van de Marine. Twee Zweeden. Madame B o u r t a y, gekomen van Luijk, sedert 5 maanden. ?? not8 Bag. ?? de Me ij, Luit. onder Stuart, geboren te 's-Hertogenbosch. ?? Freij, Amsterd. schipper. ?? de Haas en vrouw, bataaf 1° Luit. ?? van Weerden, Amsterd. schipper. ?? J. van Oord met vrouw en kind, Luit., gekomen van Utrecht.